2018 metų projektai

Projektas ,,Atrask, pažink, dalyvauk: Panevėžio krašto kūrėjai interaktyvioje kelionėje"
Įgyvendinimo vieta

 Panevėžio rajonas

Įgyvendinimo laikas

2018 m. balandžio – lapkričio mėn.

Projekto veikla

Pasitelkus naujausias (skaitmenines) informacines technologijas sukurti ir integruoti QR kodus pasirinktiems Panevėžio rajono objektams, kuriuose gime, gyveno, kūrė žmonės, palikę pėdsaką Lietuvos istorijoje. Bus sukurtas ir pristatytas visuomenei interaktyvus Panevėžio rajono lankytinų vietų (11 objektų) žemėlapis. Pagerintas informacijos prieinamumas ir sklaida siekiant pažinti Panevėžio kraštą.

Projekto tikslinė grupė

Panevėžio krašto bendruomenės, mokyklinio amžiaus vaikai.

Projekto finansavimas

Iš dalies BĮ Lietuvos kultūros rėmimo fondo lėšomis.

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Laura Telyčėnienė, Tel. +370 657 60 638 ,
el. paštas: l.telyceniene@panrbiblioteka.lt

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Menas - sveikatai“
Įgyvendinimo vieta

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Miežiškių biblioteka

Įgyvendinimo laikas

2018 metų mėnesiai: rugsėjis-lapkritis.

Projekto veikla

Projekto veiklomis siekiama vaikams ir paaugliams, pasitelkus kūrybines meno terapijos popietes ugdyti vaikų ir suaugusių kūrybiškumą, puoselėti ir gerinti emocinę ir dvasinę projekto dalyvių būseną kuri yra labai svarbi kiekvieno žmogaus sveikatai. Siekti teigiamai veikti projekto dalyvių emocinius įgūdžius, praplėsti intelektinę patirtį. Ugdyti kūrybiškumą, puoselėti meninį sąmoningumą individualų ir bendruomenės gerovę.

Projekto tikslinė grupė

Projektas skirtas Miežiškių gyventojams, senjorams, negalią turintiems asmenims, vaikams, moksleiviams. Projekte dalyvaus 20 asmenų. Įvairaus amžiaus suaugę ir vaikai

Projekto finansavimas

Panevėžio rajono savivaldybės lėšos iš Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Violeta Karklytė, tel. +370 45 59 92 51,
el. paštas: mieziskiai@panrbiblioteka.lt

Panevėžio rajono suaugusiųjų švietimo programa „Gyvenimo kokybės gerinimas ir saviugdos pagrindai“
Įgyvendinimo vieta

Programos veiklos planuojamos Panevėžio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje bei Upytės, Krekenavos, Panevėžio, Velžio seniūnijų bibliotekose, kultūros ir kt. įstaigose.

Įgyvendinimo laikas

2018 m. rugsėjo – gruodžio mėn.

Projekto veikla

Programa skirta skatinti rajono suaugusiųjų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą veiklose, siūlant jiems aktualias ir patrauklias veiklas, ugdančias pozityvų mastymą, skatinančias bendruomeniškumą, tobulinančias fizines ir dvasines patirtis.
Programą sudaro teoriniai bei praktiniai užsiėmimai, skirti įtraukti gyventojus į kūrybinį savęs pažinimo procesą.

Projekto tikslinė grupė

Panevėžio rajono bendruomenių nariai, bibliotekų lankytojai, rajono įstaigų darbuotojai

Projekto finansavimas

Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programa

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Edita Grucienė, Tel. +370 45 58 70 46,
el. paštas: edita.gr@panrbiblioteka.lt

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Sveika bendruomenė – stipri visuomenė“
Įgyvendinimo vieta

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Berniūnų biblioteka

Įgyvendinimo laikas

2018 m. balandis - spalis

Projekto veikla

Projekto tikslas -suteikti gyventojams informacijos apie sveiką mitybą ir gyvenseną. Pasitelkus specialistus, mokyti gyventojus kaip sveikai maitintis, sudaryti sąlygas žmonėms tapti fiziškai aktyviems ir sveikesniems. Projekto veiklomis siekiama propaguoti sveiką gyvenseną bei kurti saugią aplinką, suburti aktyvią bendruomenę vienijančią savanorius, vienminčius, kurie gali ir nori tapti sveikos gyvensenos principų skleidėjais savo asmeniniu ar šeimos pavyzdžiu.

Projekto tikslinė grupė

 Berniūnų kaimo jaunimas ir vaikai, senjorai ir vidutinio amžiaus gyventojai. Vidutiniškai 80-100 žmonių.

Projekto finansavimas

Panevėžio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo rėmimo specialioji programa

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Rasa Matulionytė, Tel. +370 45 58 02 63,
el. paštas: berniunai@panrbiblioteka.lt

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Sveikatos laiptais“
Įgyvendinimo vieta

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Naujamiesčio biblioteka

Įgyvendinimo laikas

2018 m. balandžio – rugpjūčio mėn.

Projekto veikla

Projektas skirtas supažindinti gyventojus su svarbiausiais sveikos mitybos principais, lemiančius sveiką – laimingą gyvenimą, formuoti supratimą, kad sportas – ne tik gera fizinė, bet emocinė savijauta, jungianti pramogą, laisvalaikį bei sveiką gyvenseną.

Projekto tikslinė grupė

 įvairaus amžiaus Naujamiesčio bendruomenės 25-35 žmonių grupė

Projekto finansavimas

Panevėžio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo rėmimo specialioji programa

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Monika Dumbraitė, Tel. +370 45 59 95 41,
el. paštas: naujamiestis@panrbiblioteka.lt

Vaikų socializacijos projektas „Lietuva per 100 metų“
Įgyvendinimo vieta

Piniavos, Dembavos, Velžio, Berniūnų, Bernatonių, Linkaučių bibliotekos; Puziniškio muziejus

Įgyvendinimo laikas

2018 m. gegužė - spalis

Projekto veikla

Projekto veiklos  skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui įprasminti, susipažinti su tradicijomis, senaisiais amatais, krašto istorija. Ypatingas dėmesys  skiriamas socialinių įgūdžių formavimui, to  siekiama per pokalbius, edukacinius užsiėmimus, viktorinas, susitikimus su įvairių sričių specialistais, išvykas, pėsčiųjų žygius. Vasaros metu surengtų užsiėmimų ciklą vainikuos dviejų dienų edukacinė viešnagė G. Petkevičaitės-Bitės muziejuje Puziniškyje.

Projekto tikslinė grupė

6 -15 metų Piniavos, Dembavos, Velžio, Berniūnų, Bernatonių, Linkaučių bibliotekų skaitytojai. Pusė vaikų – iš socialiai pažeidžiamų, remtinų šeimų.

Projekto finansavimas

500 eurų parama iš Panevėžio rajono savivaldybės vaikų socializacijos programos

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Birutė Kronienė, Tel. +370 45 59 53 59,
el. paštas: velzys@panrbiblioteka.lt

Projektas „Augu kartu su knyga: Maminukų akademija“
Įgyvendinimo vieta

 Panevėžio rajonas: bibliotekos, bendruomenių namai, vaikų lopšeliai – darželiai.

Įgyvendinimo laikas

2018 m. kovo – gruodžio mėn.

Projekto veikla

Programa skirta skatinti vaikų skaitymo įgūdžių ugdymą nuo pat kūdikystės, didinant tėvelių motyvaciją skaityti vaikams knygas, patiems skaityti. Aktyvinti ilgalaikes iniciatyvas skaitymo skatinimo srityje. Tęsti „Maminukų akademijos“  veiklą. Užsiėmimų metu kalbama apie ankstyvo skaitymo naudą vaiko raidai, žodyno plėtimuisi, emocinės ir socialinės brandos vystymuisi.
Programą sudaro inovatyvūs edukaciniai skaitymo skatinimo užsiėmimai, kūrybinės dirbtuvės, edukacinės programos ir spektakliai vaikams ir jų tėveliams.

Projekto tikslinė grupė

Tėveliai su ikimokyklinio amžiaus vaikais nuo pat kūdikystės, šeimos.

Projekto finansavimas

Iš dalies BĮ Lietuvos kultūros tarybos lėšomis.

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Laura Čekanauskienė, Tel.  +370 45 58 70 48,
el. paštas: l.cekanauskiene@panrbiblioteka.lt

Projektas „Popietės Gustonių bibliotekoje – UDC, vykdant vaikų dienos centro veiklas“ (2019 m.)
Įgyvendinimo vieta

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Gustonių biblioteka-UDC

Įgyvendinimo laikas

2019-03-01 — 2019-11-30

Projekto veikla

Projekto „Popietės Gustonių bibliotekoje – UDC, vykdant vaikų dienos centro veiklas“ tikslas – užimti vaikus, bei suteikti galimybę Gustonių kaimo vaikams mokytis  socialinių ir higieninių įgūdžių, ugdyti pasitikėjimą savimi , užsiimti aktyvia kultūrine ir sportine veikla, skirti laiko pamokų ruošai. Vaikai VDC lanko 3 kartus per savaitę, dienos centre gamina šiltus ir šaltus užkandžius.

Projekto tikslinė grupė

7-15 metų vaikai

Projekto finansavimas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšos.

Projekto kontaktinė informacija

Vadovas: Rūta Bagdonienė, Tel. +370 45 58 70 50, el.paštas: direktore@panrbiblioteka.lt
Vykdytojas: Regina Masiokienė, Tel. +370 45 58 69 33, el.paštas: gustonys@panrbiblioteka.lt

Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo projektas ,,Atrask save“

Įgyvendinimo vieta

Panevėžio rajono viešoji biblioteka

Įgyvendinimo laikas

2015-09-21 – 2018-09-20

Projektas pratęstas iki 2018-09-30

Projekto veikla

Sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvosios intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinus asmeninius poreikius ir galimybes.

Projekto finansavimas

Jaunimo užimtumo iniciatyvos , Europos socialinio fondo ir valstybės biudžeto lėšos, įgyvendinamos pagal 2014 - 2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonę ,,Jaunimo užimtumo didinimas“

Projekto tikslinė grupė 

15 -29 metų jaunimas, kuris nedirba ir nedalyvauja mokymuose.

Projekto koordinatorius ir kontaktinė informacija

Laura Telyčėnienė, Tel. +370 633 49863

Atrask save

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programa „Etninės kultūros pažinimas“ (2018 m.)
Įgyvendinimo vieta ir užsiėmimų  laikas                      

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Ramygalos biblioteka.

Kiekvieną trečiadienį 15 – 17 val.

Įgyvendinimo laikas

2018-02-01 — 2018-12-31

Projekto veikla:

Neformaliojo vaikų švietimo programos „Etninės kultūros pažinimas“ tikslas- skatinti žingeidumą, pastabumą, domėjimąsi tradicijomis, papročiais, prasmingą bei aktyvų dalyvavimą veikloje kaupiant etnokultūrinę patirtį. Plėsti istorinio gamtinio ir kultūrinio gimtinės pažinimo ribas. Ugdyti asmenybę, besididžiuojančią savo tautine kultūra, suvokiančią save kaip tos kultūros puoselėtoją.

Projekto tikslinė grupė

8-12 metų vaikai

Projekto finansavimas

Tikslinės lėšos, skirtos savivaldybei mokinių ugdymui pagal neformaliojo švietimo programas

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Marytė Čeponienė, Tel. +370 45 59 12 22,
el. paštas: ramygala@panrbiblioteka.lt

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programa „Su pasaka į gyvenimą“ (2018 m.)
Įgyvendinimo vieta ir užsiėmimų laikas                

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Paliūniškio biblioteka.

Kiekvieną antradienį 14 – 16 val.

Įgyvendinimo laikas

2018-02-01 — 2018-12-31

Projekto veikla

Neformaliojo vaikų švietimo programos „Su pasaka į gyvenimą“ tikslas-  skatinti susidomėjimą skaitymu. Knygos bei kūrybinių darbelių pagalba ugdyti pasitikėjimą savimi, pagarbą bei meilę sau, draugui, aplinkai, tautai.

Projekto tikslinė grupė

7-9 metų vaikai

Projekto finansavimas

Tikslinės lėšos, skirtos savivaldybei mokinių ugdymui pagal neformaliojo švietimo programas

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Dalia Runavičienė, Tel. +370 45 55 93 17,

el. paštas: paliuniskis@panrbiblioteka.lt

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programa „Jaunieji krašto tyrinėtojai“ (2018 m.)
Įgyvendinimo vieta ir užsiėmimų laikas         

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Velžio biblioteka.
Kiekvieną antradienį 14.30 – 16.30 val.

Įgyvendinimo laikas

2018-02-01 — 2018-12-31

Projekto veikla

Padėti vaikams ugdytis tautinį tapatumą ir etnokultūrinį raštingumą, pažinti ir vertinti savo krašto kultūrą, papročius, tradicijas, ugdyti kūrybines galias, iniciatyvumo, pažinimo, komunikavimo kompetencijas.

Projekto tikslinė grupė

10-13 metų vaikai

Projekto finansavimas

Tikslinės lėšos, skirtos savivaldybei mokinių ugdymui pagal neformaliojo švietimo programas

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Birutė Kronienė, Tel. +370 45 59 53 59,
el. paštas: velzys@panrbiblioteka.lt

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programa „Kūrybinis langas į gamtą“ (2018 m.)
Įgyvendinimo vieta ir užsiėmimų laikas                   

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Gustonių biblioteka-UDC.
Kiekvieną pirmadienį 15 – 17 val

Įgyvendinimo laikas

2018-02-01 — 2018-12-31

Projekto veikla

Neformaliojo vaikų švietimo programos „Kūrybinis langas į gamtą“ tikslas- teoriniai bei edukaciniai kūrybiniai užsiėmimai, skirti įtraukti vaikus į kūrybinį gamtos pažinimo procesą. Taikant jiems priimtinus diskusijų, žaidimų, pokalbių, viktorinų metodus, vaikai susipažins su jais supančios gamtos ypatumais, miško fauna ir flora.

Projekto tikslinė grupė

7 – 15 metų

Projekto finansavimas

Tikslinės lėšos, skirtos savivaldybei mokinių ugdymui pagal neformaliojo švietimo programas

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Regina Masiokienė, Tel. +370 45 58 69 33,
el. paštas: gustonys@panrbiblioteka.lt

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programa „Mes esam ETNO II“
Įgyvendinimo vieta ir užsiėmimų laikas                   

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Raguvos biblioteka.
Kiekvieną trečiadienį 15 – 17 val.

Įgyvendinimo laikas

2018-02-01 — 2018-12-31

Projekto veikla

Neformaliojo vaikų švietimo programos „Mes esam ETNO II“ tikslas- skatinti įvairiapusį asmenybės vystymąsi, vertinant, susipažįstant su savo tautos etninės kultūros puoselėjimu, tradicijomis, plėtojant vaikų sociokultūrines, socialines, kūrybiškumo kompetencijas, ugdant bendravimą ir bendradarbiavimą tarpusavyje bei su kitų kartų atstovais.

Projekto tikslinė grupė

8 – 15 metų vaikai

Projekto finansavimas

Tikslinės lėšos, skirtos savivaldybei mokinių ugdymui pagal neformaliojo švietimo programas

Projekto vadovas ir kontaktinė informacija

Vida Gailiušytė, Tel. +370 45 59 12 22, 
el. paštas raguva@panrbiblioteka.lt


Paskutinį kartą redaguota: 2024-05-13, 08:56:41