2024 m. kovo mėn. kraštotyros kalendorius

3 d. 65 metai, kai Oželiuose (Velžio sen.) gimė (1959) istorikas, pedagogas, humanitarinių m. dr. KĘSTUTIS GUDAS. 1977 baigė Panevėžio 4-ąją vidurinę mokyklą, 1982 Vilniaus universitetą. Nuo 1986 dėstė Kauno technologijos universiteto Panevėžio institute. 1994–1997 A. Lukoševičiaus aukštesniosios verslo ir prekybos vadybos mokyklos, 2002–2009 Panevėžio kolegijos direktorius. 1995–2007 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narys. Labiausiai nusipelnęs panevėžietis švietimo srityje (1997). Knygos „Panevėžys nuo XVI a. iki 1990 m.“ (2003) sudarytojas. Paskelbė mokslinių straipsnių. Mirė 2011 07 10 Panevėžyje, palaidotas Paįstryje (Panevėžio r.).

4 d. 110 metų, kai Pajuosčio dvare gimė (1914) JUOZAS MASILIONIS, pedagogas, publicistas. Baigęs Panevėžio gimnaziją studijavo Vilniaus universitete lietuvių kalbą ir literatūrą. 1939-1944 m. mokytojavo Joniškio gimnazijoje. 1945 m.  emigravo į Vakarus. 1949 m. – į Čikagą. Dirbo mokytoju, bendradarbiavo įvairiuose leidiniuose. Išleido vadovėlio ,,Lietuvių literatūra“ 4 dalis, redagavo monografiją ,,Panevėžys“ (1963). Mirė 2000 12 16 Čikagoje.

5 d. 30 metų, kai Panevėžyje pradėtas leisti (1994) laikraštis „Sekundė“. Pirmasis redaktorius – A. Ulys.

9 d. 55 metai, kai Vainoriuose (Vadoklių sen.) gimė (1969) etnologė, folkloro ir baltų mitologijos tyrinėtoja, humanitarinių m. dr. DAIVA VAITKEVIČIENĖ. 1987 sidabro medaliu baigė Panevėžio 2-ąją vidurinę mokyklą (dab. V. Žemkalnio gimnazija). 1992 baigė Vilniaus universitetą, nuo 1991 dirba Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Nuo 2011 dirba Vilniaus universitete, dėsto struktūrinės antropologijos kursą. Išleido ir sudarė knygų, paskelbė per 40 straipsnių baltų mitologijos, apeigų ir kt. temomis. Žurnalo „Incantacio: An International Journal on Charms, Charmers and Charming“ redaktorių kolegijos narė. Tarptautinės pasakojamosios tautosakos tyrinėtojų draugijos narė.

9 d. 95 metai, kai Varpučiuose (Naujamiesčio Panevėžio sen.) gimė (1929) ANTANAS BANELIS, agronomas selekcininkas, agrarinių m. daktaras (1994). 1954 m.  baigė LŽŪA, dirbo Rumokų bandymų stotyje moksliniu bendradarbiu. Parašė knygą ,,Cukrinių runkelių sėklininkystė“ (1963). Su J. Mockaičiu išvedė tris naujas pašarinių runkelių veisles.

10 d. 90 metų, kai Pajuostėje gimė (1934) LAIMĖ GABRIELĖ LUKOŠIŪNIENĖ, bibliotekininkė, menotyrininkė. 1960 m. baigė VU. Dirbo Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje,  sudarė albumą ,,Jesus Christus“ (1993). Parengė bibliografinę rodyklę ,,Lietuvos TSR dailė, 1940-70“ (su kitais, 1981). Daugelio literatūros sąrašų, straipsnių apie dailę ir dailininkus autorė. Mirė 2021 04 26 Vilniuje.

14 d. 70 metų, kai Tiltagaliuose) gimė (1954) edukologė, socialinių m. dr., prof. ALVYRA GALKIENĖ-ŽILYTĖ. 1961–1965 mokėsi Tiltagalių pradinėje mokykloje, 1965–1972 Subačiaus vidurinėje mokykloje. 1976 baigė Šiaulių pedagoginį institutą, 1997–2001 studijavo Lietuvos edukologijos universiteto doktorantūroje. 1972–1993 Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro mokytoja, logopedė, 1993–2012 Vilniaus „Versmės“ vidurinės mokyklos direktorė, nuo 2001 dirbo Lietuvos edukologijos universitete, Ugdymo mokslų fakulteto dekanė, 2002–2005 Šiaulių universiteto specialiojo ugdymo mokslinio centro vyresn. mokslo darbuotoja.

16 d. 85 metai, kai Putauskų k. (Karsakiškio sen.) gimė (1939) JONAS STRIELKŪNAS, poetas, vertėjas. 1957 m. baigė Vabalninko vidurinę mokyklą, dirbo korespondentu. Išleido eilėraščių rinkinius: ,,Raudoni šermukšniai“ (1966), ,,Vėjas rugiuose“ (1971), ,,Varpo kėlimas“ (1978), ,,Po tylinčiom žvaigždėm“ (1982), ,,Lapkričio medis“ (1985), ,,Pirmoji meilės knyga“ (1990), ,,Tamsūs buvo žiedai“ (1990), ,,Trečias brolis“ (1993), ,,Žirgo maudymas“ (1995), ,,Tamsos varpai, šviesos varpai“ (1998), ,,Einu namo“ (1999), ,,Praėjęs amžius“ (2001), ,,Naktiniai sodai“ (2002, “Ligi dvyliktos” (2003). Išvertė N.Nekrasovo, F. Tiutčevo, A. Feto ir kt. poetų kūrybos. Mirė 2010 05 09 .

18 d. 135 metai, kai Bliūdžių k. (Panevėžio sen.) gimė (1889) STEPONAS BIEŽIS, gydytojas, visuomenės veikėjas. Panevėžyje baigė 4 klases. 1910 m.  išvyko į JAV, 1916 m.  baigė medicinos studijas Čikagoje. Dirbo gydytoju, aktyviai dalyvavo lietuvių skautų veikloje, bendradarbiavo medicinos žurnaluose, kurį laiką redagavo ,,Lietuvių Gydytojų Biuletenį“. Išleido knygą ,,Būkite sveiki“ (1953, 1955). Apdovanotas III laipsnio Gedimino ordinu (1938). Mirė 1973 04 06 Čikagoje.

19 d. 140 metų, kai Bernotuose  gimė (1884) JUOZAS ČERKESAS (Besparnis), poetas, publicistas. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje, dirbo raštininku Žagarės, Piniavos, Vabalninko valsčiuose. Besparnio slapyvardžiu paskelbė straipsnių, feljetonų, išleido eiliuotos kūrybos rinkinėlius ,,Birbynė“ (1910), ,,Vamzdys“ (1911). Mirė 1949 10 16 Panevėžyje.

22 d. 80 metų, kai Ramygaloje gimė (1944) biochemikė, biologijos m. dr., doc. RAMUNĖ DIKČIŪTĖ. 1967 baigė Vilniaus universitetą. 1971–1974 studijavo Maskvos Biologinės ir medicininės chemijos institute. 1967–1971 ir 1974–2009 dirbo Vilniaus universiteto Medicinos fakultete. Parašė mokomųjų knygų, mokslo populiarinimo straipsnių.

25 d. 140 metų, kai Žadavainiuose (Utenos r.) gimė (1884) MAMERTAS LUMBĖ, kunigas, publicistas. Kunigu įšventintas 1908 m, dirbo Vikaru Tauragėje, Kaune, Panevėžyje. 1913-1920 m.  Ramygalos vikaras, vėliau klebonas. Bendradarbiavo katalikiškoje spaudoje. Mirė 1942 11 01 Kaune.

28 d. 120 metų, kai Žudžiuose (Ramygalos sen.) gimė (1904) kunigas, žurnalistas, laikraščių redaktorius Kazimieras Barauskas (Baras). 1918–1922 mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje, 1922–1927 Žemaičių kunigų seminarijoje. Iki 1937 vikaravo ir kapelionavo įvairiose vietose. Prieš Antrąjį pasaulinį karą apsigyveno JAV, dirbo „Draugo“ redakcijoje. Išleido keletą knygų apie sovietinę okupaciją Lietuvoje, knygos „Krikščionybė Lietuvoje“ (1938) redaktorius. Mirė 1972 11 05 Čikagoje (JAV).

31 d. 130 metų, kai G. Petkevičaitė-Bitė ir J. Juškytė įkūrė (1894) moksleivių ir studentų šelpimo draugiją „Žiburėlis“. Nuo 1903 draugijos centras buvo Vilniuje, nuo 1920 – Kaune,  skyriai veikė Panevėžyje, Šiauliuose, Ukmergėje, Marijampolėje. 1940 SSRS okupavus Lietuvą draugija uždaryta.


Paskutinį kartą redaguota: 2024-04-10 20:52:30