2024 m. įvykiai ir faktai

2024 M.  SUKAKTYS

295 metai, kai gimė (1729) JUOZAPAS BENEDIKTAS VAZNICKIS-PUNDZEVIČIUS, kunigas. Nuo 1779 – Ramygalos klebonas, nuo 1792 – altarista. Mirė 1795 05 15. Palaidotas Ramygalos bažnyčios rūsyje.

185 metai, kai Sukniškio dvare (dab. Karsakiškio sen.) gimė (1839) POVILAS PUZINAS, visuomenės veikėjas. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje, vėliau baigė Maskvos universiteto Teisės fakultetą. 1879 išrinktas Panevėžio apskrities bajorų maršalka. Jo iniciatyva apskrityje buvo statomi tiltai, gerinami keliai, tiesiamos telefono linijos, įkurta Panevėžio realinė mokykla, pastatyta Panevėžio trąšų gamykla. Už švietėjišką veiklą 1890 nuteistas 10 metų tremties. Mirė 1910 Vinicoje (Ukraina). Žmona palaidota Naujamiesčio kapinėse.

180 metų, kai Zalatoriuose (Ramygalos vls.) gimė (1844) NIKODEMAS BAUKUS VENSKAVIČIUS, lietuvių kalbos tyrinėtojas, tautosakos rinkėjas. Mokėsi Panevėžio, Šiaulių gimnazijose. 1872 baigė Kazanės universiteto Teisės fakultetą. Dirbo Saratovo ir Voronežo gubernijose teismų įstaigose. Mokydamasis rinko tautosaką Vadaktėlių, Upytės, Ramygalos apylinkėse, taip pat medžiagą lietuvių kalbos gramatikai, rašė straipsnius lietuvių kalbos rašybos klausimais. Sudarytas tautosakos rinkinys ,,Senu dienu Bili“ saugomas Lietuvos MA tautosakos rankraštyne, straipsniai, kalbinė medžiaga ir laiškai – VUB Rankraščių skyriuje. Mirė 1877 12 13 Peterburge.

175 metai, kai Čelkių k. (Rozalimo par., dab. Pakruojo r.) gimė (1849) ADOMAS BARANAUSKAS, knygnešys. Spaudos draudimo metais knygas platino Smilgių krašte. Mirė 1919 Smilgiuose.

120 metų, kai Pazūkų k. (Panevėžio sen.) gimė (1904) JUOZAS BARISAS, inžinierius elektrotechnikas. Baigęs aukštesniąją technikos mokyklą Kaune, studijavo elektrotechniką LU ir Vokietijoje. Išvertė ,,Radijo mėgėją“ (1927), 1934-1935 išleido keletą knygučių apie elektrotechniką. Panevėžyje įsteigė pirmuosius elektrikų kursus, jiems vadovavo. 1941 rusų suimtas ir išvežtas į Sibirą.

120 metų, kai Ukmergėje gimė (1904) MARIJA PUZINOWSKA, pedagogė, visuomenės veikėja. Baigė Panevėžio lenkų gimnaziją, mokytojavo Raguvoje ir kt. Lietuvos lenkų kultūros švietimo draugijos ,,Pochodnis“ veikėja.

115 metai, kai Payslykio k. (Pasvalio r.) gimė (1909) JONAS KAZĖNAS, vertėjas. Mokėsi Linkuvos, Panevėžio gimnazijose, studijavo Kauno VDU. Su kitais įsteigė knygų leidimo bendrovę ,,Fakelas“. Mokytojavo Pasvalio raj. mokyklose. Iš anglų, vokiečių, skandinavų kalbų išvertė keliolika knygų. Paskutinius kelerius metus gyveno Panevėžyje. Mirė 1990 Panevėžyje.

105 metai, kai Juostininkuose (Anykščių r.) gimė (1919) RAFAELIS SARGAUTAS, organizacijos ,,Lietuvos laisvės armija“ narys. Steigė partizanų būrius Panevėžio ir kitose apylinkėse. 1946 suimtas.

ATMINTINOS DATOS

770 metų kai (1254) istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą minima Upytė.

615 metai, kai (1409) istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėta Krekenava.

605 metai, kai (1419) Krekenavoje pastatyta pirmoji katalikų bažnyčia.

540 metų, kai (1484) Krekenavoje Rodų dvaro savininkai Aleksejus ir Stanislovas Vizgirdai-Vizgirdovičiai pastatė antrąją medinę bažnyčią

460 metų, kai (1564), sudarant smulkesnį Lietuvos administracinį paskirstymą, Šiaurinė Trakų vaivadijos dalis pavadinta Upytės pavietu.

410 metų, kai (1614) Upytės seniūnas Jeronimas Valavičius Panevėžyje pastatė

namus, skirtus Upytės pavieto žemės ir pilies teismo archyvui. Tai seniausias šiuo metu pastatas Panevėžyje (Kranto g. 21).

395 metai, kai (1629) karalius Zigmantas Vaza įsakė Upytės seniūnui Panevėžyje pastatyti bažnyčią, vargšų prieglaudą ir pirmąją mokyklą.

335 metai, kai (1689) Naujamiestyje LDK kanclerio, Trakų vaivados M.Oginskio nurodymu,  pastatyta pirmoji medinė katalikų bažnyčia, klebonija ir prieglauda.

320 metų, kai (1704) Panevėžys ir jo apylinkės buvo užpultos švedų kariuomenės.

315 metai, kai (1709) Panevėžio kraštas nukentėjo nuo maro.

270 metų, kai (1754) Ėriškių karališkojo kaimo kapinėse pastatyta pirmoji medinė bažnytėlė.

260 metų, kai (1764) Smilgiuose pastatyta dabartinė trečioji bažnyčia.

245 metai, kai (1779) Šilų dvaro savininkai Franckevičiai pastatė pirmą medinę Švč. Jėzaus vardo Šilų bažnyčią.

220 metų, kai (1804-1806) Karsakiškyje kunigavo poetas Antanas Strazdas.

220 metų, kai (1804) Panevėžyje įsteigta parapijinė mokykla.

185 metai, kai (1839) Velykių kapinėse dvarininkas Vincentas Juozapavičius pastatė mūrinę koplyčią.

165 metai, kai (1859) Tiltagaliuose pastatyta koplyčia.

160 metų, kai (1864) įkurta Panevėžio apskritis.

140 metų kai (1884) Panevėžyje, dešiniajame Nevėžio krante, pastatyta Šv.Petro ir Povilo bažnyčia.

140 metų, kai (1884) Panevėžio realinei mokyklai pastatytas dviejų aukštų mūrinis pastatas.

130 metų, kai (1894) G.Petkevičaitė-Bitė įkūrė moksleivių šelpimo draugiją ,,Žiburėlis“.

115 metų, kai (1909):

Šiluose pastatyta nauja mūrinė bažnyčia ir koplytėlė kapinėse;

Miežiškiuose įkurta parapija;

įkurtos Geležių, Velžio, Spirakių pradinės mokyklos;

Panevėžyje įsteigti slapti lietuvių mokytojų kursai;

atidarytas pirmasis privatus kino teatras ,,Iliuzija“;

115 metų, kai (1909):

įsteigtos parapijų bibliotekos:

Smilgiuose (steigėjas) kun. D. Tuskenis

Paįstryje (steigėjas) kun. J. Tilvytis-Žalvarnis;

įsteigta ,,Blaivybės“ draugijos išlaikoma biblioteka Naujamiestyje.

110 metų, kai (1914):

Ramygaloje pastatyta Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia;

Uliūnuose kunigas  Jonas Balvočius įkūrė bažnyčią;

Krekenavoje įsteigta vaistinė.

105 metai, kai (1919):

Ramygaloje ,,Saulės“ draugijos skyrius įkūrė vidurinę mokyklą;

įkurta Karsakiškio pradinė mokykla;

Raguvoje įsteigta žydų pradžios mokykla;

įkurta ,,Pavasario“ kupos biblioteka Smilgiuose;

gegužės mėnesį Panevėžio kraštas išvaduotas nuo bolševikų.

100 metų, kai (1924):

Paįstryje įsteigta parapija;

Ėriškių bažnyčioje pastatytas didysis altorius, perdengtas bažnyčios stogas;

Miežiškiuose prie bažnyčios pastatyti parapijos namai;

Šiluose pastatyta nauja klebonija ir ūkiniai trobesiai;

įsteigtas Geležių ryšių skyrius;

įsteigta Ramygalos vidurinės mokyklos biblioteka;

Panevėžyje pasirodė nepriklausomas informacinis savaitraštis

,,Panevėžio balsas“, redaktorius K.Jasiukaitis;

pradėtas leisti žurnalas ,,Skautų aidas“ (Ėjo iki 1928);

įsteigta miesto vaistinė;

įkurta spaudos bendrovė ,,Žodis“;

įvyko pirmoji miesto saviveiklininkų dainų šventė;

įkurtas artistų mėgėjų būrelis ,,Šviesa“;

ledai pavasarį sugriovė medinį Velžio tiltą.

95 metai, kai (1929):

Raguvos bažnyčios vidų išdekoravo dailininkas Juozas Mackevičius;

įsteigta Miežiškių mokyklos biblioteka.

90 metų, kai (1934):

nutiestas 3 km ilgio plentas į Pajuostį;

Panevėžyje pradėtas leisti laikraštis ,,Aukštaičių balsas“. Red. J. Kuodys;

75 metai, kai (1939):

atnaujinta Ėriškių bažnyčia;

nutiestas 7 km plentas Panevėžys-Paliūniškis;

Panevėžyje atidaryta pirmoji tarpmiestinė autobusų stotis;

pagal inžinieriaus P. Lelio projektą Jakšto prospekte pastatyti apskrities savivaldybės rūmai;

įsteigtas Lietuvos aeroklubo Panevėžio skyrius.

80 metų, kai (1944):

Šiaurės Rytų Lietuvoje įkurta partizanų ,,Algimanto“ apygarda, veikusi ir Panevėžio apylinkėse (vad. A. Slučka);

vokiečių kariuomenė pasitraukė iš Panevėžio. Prasidėjo antroji sovietų okupacija;

Panevėžyje įsteigta muzikos mokykla, vadovaujama Mykolo Karkos;

atkurta mokytojų seminarija.

75 metai, kai (1949):

įsteigta UAB “Panevėžio melioracija”;

atidaryta Raguvos ligoninė;

įsteigta Vadoklių biblioteka;

įsteigtos Paįstrio ir Upytės mokyklų bibliotekos;

atidaryti Tiltagalių ir Raguvos kultūros namai.

70 metų, kai (1954) įsteigtos Jotainių,  Upytės masinės bibliotekos.

65 metai, kai (1964) įsteigta Žibartonių mokyklos biblioteka.

55 metai, kai (1969)

įsteigta Panevėžyje Pedagoginė muzikos mokykla (dab. Panevėžio konservatorija);

Į Pašilių mišką atvežta pirmoji stumbrų pora (Moda ir Monteris), kiek vėliau atvežti dar 8 stumbrai.

50 metų, kai (1974):

įrengtas 27 ha ploto Šuojos tvenkinys;

Panevėžio žygeiviai Žaliojoje girioje, kvartale Nr.206 pastatė ,,Sukilėlių klėtelę“, skirtą 1863-1864  sukilimui atminti;

Krekenavoje naujose patalpose įsikūrė kultūros namai ir biblioteka;

pastatyti rajono Savivaldybės rūmai (buvęs LDT Panevėžio rajono VK).

45 metai, kai (1979):

įkurti Trakiškio kultūros namai;

Smilgiuose atidaryta etnografinė sodyba-muziejus.

40 metų, kai (1984) Staroliškio miške (Smilgių sen.) atidengtas paminklinė lenta 1863-1864 m. sukilimui atminti. Vieta pavadinta Paliokų kalnelis.

35 metai, kai (1989):

Panevėžio tikintiesiems grąžinta Švč. Trejybės bažnyčia (buvę Parodų rūmai);

per Panevėžio miestą ir rajoną nusidriekė Baltijos tautų protesto ir vienybės akcija ,,Baltijos kelias“;

Krekenavoje atidengtas paminklinis akmuo kunigui, vienam iš 1863- 1864 m. sukilimo vadų Antanui Mackevičiui;

paminkliniais akmenimis pažymėtos istorinės sukilėlių kautynių vietos prie Genėtinių, Karsakiškio, Gegužinės;

atidengtas paminklinis akmuo Akmenytės (Panevėžio sen.) vienkiemyje radijo inžinieriui Alfonsui Jurskiui (aut. J. Matulis);

pastatytas paminklinis akmuo Paįstrio krašto šviesuoliams Gegužinėje;

Paįstrio bažnyčios šventoriuje pašventintas A.Norvilo darbo kryžius ,,Atgimstančiai Lietuvai“;

Upytėje atstatytas paminklas Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečiui paminėti (1918-1928);

Glitėnų kaime (Krekenavos sen.) atidengtas paminklas liaudies skulptoriui  Vincui Svirskiui atminti. Autorius tautodailininkas Vygandas Petrėnas;

Panevėžyje, Ramygalos gatvės kapinėse Panevėžio žygeiviai atidengė paminklą stalinizmo aukoms paminėti.

30 metų, kai (1994):

Panevėžys tapo apskrities centru;

pradėtas leisti dienraštis ,,Sekundė“;

Švenčiuliškių kapeliuose (Krekenavos sen.) atidengtas stogastulpis Krekenavos 585-osioms metinėms pažymėti. Autorius Gintaras Gaidys;

Graščių kaime (Krekenavos sen.) atidengtas paminklas savanoriui pulkininkui Juozui Rapšiui atminti. Autorius Jonas Matulis;

Panevėžio žygeiviai pastatė ,,Mitabynės Pietą“, Mitabynės kaime (Panevėžio sen.), skirtą žuvusiems partizanams atminti.

25 metai, kai (1999):

atidarytas Panevėžio miesto apylanka;

atidengtas paminklas žuvusiems partizanams Krekenavos aikštėje. Skulptorius Petras Vainauskas;

Švenčiuliškių kapeliuose (Krekenavos sen.) atidengtas paminklas Lietuvos karaliui Mindaugui.


Paskutinį kartą redaguota: 2024-04-10 20:55:35