2008 m. spalio mėn. kraštotyros kalendorius

1 d. – 85 metai, kai Klykoliuose (Akmenės r.) gimė (1923) KAZIMIERAS BUTKUS, biomedicinos m. habil. dr, profesorius. 1949 baigė Panevėžio gimnaziją, 1954 - KPI Technologijos fakultetą. Dirbo pieno pramonės sistemoje įvairiose pareigose. Dešimt išradimų, aštuonių knygų, apie 300 mokslinių straipsnių autorius.

1 d. – 85 metai, kai Spirakiuose gimė (1923) PETRAS PELEŠYNAS, muzikos mokytojas, chorvedys. Kurį laiką vargoninkavo. 1959 baigė Šiaulių muzikos mokyklą, 1963-1965 studijavo choro dirigavimą LTSR Valstybinėje konservatorijoje. Mokytojavo įvairiose mokyklose, dirigavo chorams.

3 d. – 55 metai, kai Raseinių r. gimė (1953) MARYTĖ BUDNIKIENĖ, tautodailininkė. Pina įvairius dirbinius iš vytelių. Gyvena Piniavoje.

4 d. – 95 metai, kai Bliūdžiuose (Panevėžio vlsč.) gimė (1913) IGNAS VENCKŪNAS, Lietuvos kariuomenės karininkas. Baigė Panevėžio gimnaziją. Nuo 1951 gyveno JAV. Mirė 1981 12 27.

4 d. – 95 metai, kai Alantoje (Molėtų r.) gimė (1913) PRANAS JUČYS, dailininkas grafikas. Baigęs Panevėžio gimnaziją įstojo į Lietuvos karo mokyklą, tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Po karo mokėsi Vilniaus valstybiniame dailės institute, jį baigęs dirbo VGI grafikos katedros vyr. moksliniu bendradarbiu, vedėju. Sukūrė plakatų, ekslibrisų, ofortų, lino raižinių, portretų ir kt., paskelbė straipsnių. Mirė 1985 05 19 Vilniuje.

4 d. – 65 metai, kai Užunevėžiuose (Raguvos vlsč.) gimė (1943) VERONIKA ŽIVILĖ BALTUŠNIKAITĖ (ŽIVILĖ BALTĖ), poetė, dailininkė. Baigė KPI. Laisvalaikiu tapo, rašo eilėraščius. Živilės Baltės slapyv. skelbia leidiniuose  „Prisikėlimas“, „XXI amžius“, „Katalikų pasaulis“ ir kt. Išleido eilėr. knygeles „Saulės vartai“ (1997), „Amžių kanklės“ (2000). Knygelės iliustruotos autorės paveikslų reprodukcijomis.

6 d. – 105 metai, kai Kaune gimė (1903) JONAS VAITYS, dailininkas. 1929-1940 mokytojavo Panevėžio mokytojų seminarijoje. Mirė 1963 08 21.

6 d. – 70 metų, kai Miliešiškiuose (Vadoklių vlsč.) gimė (1938) ANTANAS ALOYZAS JUZĖNAS, inžinierius, technikos m. dr. (1972), docentas. Mokėsi Vadoklių ir Raguvos vidurinėse mokyklose, 1962 baigė KPI. Išleido knygas: „Žemės sankasos įrengimas žiemą“ (1988), „Automobilių kelių dangų kokybės sistema“ (1996), „Automobilių kelių tiesimo ir darbų priėmimo taisyklės“. „Žvyro dangų taisymas ir priežiūra“ (1998). Skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose, Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumuose.

8 d. – 140 metų, kai Noreikuose (Pasvalio r.) gimė (1868) KONSTANCIJA SKETERYTĖ-JABLONSKIENĖ, kalbininkė, vertėja, Jono Jablonskio žmona. 1906-1907 gyveno Panevėžyje. Mirė 1948 04 19. 

9 d. – 130 metų, kai Paįstryje gimė (1878) JADVYGA STANELYTĖ, mokytoja, visuomenininkė. Aktyviai dalyvavo Lietuvos katalikių moterų draugijoje, Lietuvos katalikių moterų sąjungoje, dirbo šios sąjungos laikraščio „Pavasaris“ redakcijoje. Mirė 1919 02 26.

9 d. – 60 metų, kai Pumpėnuose gimė (1948) MARIJA ČIČIRKIENĖ-ŠILEIKAITĖ, Panevėžio fotografijos galerijos direktorė, fotomenininkė. 1966 baigė Panevėžio 6-ąją vid. mokyklą, 1968 - Vilniaus finansų ir kredito technikumą. Dalyvauja fotografijų parodose Lietuvoje ir užsienyje, apdovanota medaliais ir diplomais (2002, 2003 ir kt.). Išleido knygą „Marija, Fotografinės frazės“ (2002). Sudarė ir išleido fotografijų albumą „Panevėžio menininkų portretai“ (2003).

12 d. – 55 metai, kai Alytuje gimė (1953) ALGIMANTAS PLITNIKAS, pedagogas, istorikas, vienas iš Sąjūdžio vadovų Panevėžyje. Mirė 1996  Panevėžyje.

13 d. – 50 metų, kai Naujamiestyje gimė (1958) BIRUTĖ KARECKAITĖ-NARKŪNIENĖ, poetė, pedagogė. Baigusi Naujamiesčio vidurinę mokyklą studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą VPI. Mokytojavo Panevėžyje, Naujamiestyje, dirbo Naujamiesčio vidurinės mokyklos bibliotekoje, rašė eilėraščius. Išleido poezijos knygas „Atsigręžk, kai skauda“ (1999), „ Mano dalia“ (2000), Mirė 2005 07 03 Naujamiestyje. Po mirties artimųjų rūpesčiu išleista eilėraščių knygelė „ Kalbėjimas vandeniui“ (2006).

15 d. – 105 metai, kai Naujarodžiuose (Krekenavos vlsč.) gimė (1903) JONAS KUODIS, inžinierius, tiltų statytojas, profesorius (1941). Baigęs Panevėžio gimnaziją studijavo LU ir VDU. 1934-1936 stažavosi Vienos aukštojoje technikos mokykloje, kur apgynė disertaciją ir tapo technikos m. dr. Grįžęs į Lietuvą dėstė VDU, dirbo Tiltų konstrukcijų katedros vedėjo pareigose.  Parengė dvi mokomąsias priemones studentams. Nuo 1947 gyveno JAV. Ten dirbo inžinieriaus projektuotojo darbą  Mirė 1983  03 17 JAV.

17 d. – 180 metų, kai Rozalimo vlsč. gimė (1828) JONAS LEONAS PETKEVIČIUS, gydytojas, lietuvių tautinio atgimimo veikėjas. 1835 tėvai nusipirko Puziniškio dvarelį ir jame apsigyveno. Mokėsi Panevėžio apskrities bajorų mokykloje, Vilniaus gimnazijoje, baigė Kijevo universiteto medicinos fakultetą. Nuo 1865 dirbo Joniškėlio fondinės ligoninės vedėju, rūpinosi lietuvių reikalais. 1901 su šeima persikėlė į Puziniškį ir toliau vertėsi gydytojo praktika. Mirė 1909 09 30 Palaidotas Karpiškio dvarelio kapinaitėse.

19 d. – 100 metų, kai Properšoje (Ramygalos vlsč.) gimė (1908) BRONISLOVAS BARAUSKAS, kunigas prelatas. Mokėsi Ramygalos progimnazijoje, Panevėžio gimnazijoje. 1932 baigė Telšių kunigų seminariją. Dirbo vikaru Tauragėje. 1936-1939  studijavo Romoje. Grįžęs  dirbo Telšių kurijoje. Nuo 1975 klebonavo Palangoje.

20 d. – 100 metų, kai Jurgelionyse (Ukmergės r.) gimė (1908) EDUARDAS ŽILYS, dramaturgas, vertėjas, pedagogas. Studijavo KU ir VU, mokytojavo daugiausia Panevėžio mokyklose. Parašė pjesę „Neprašyti svečiai“ (1938), paskelbė pedagoginių apybraižų, vertimų. Mirė 1995 10 19 Panevėžyje.

20 d. – 80 metų, kai Panevėžyje gimė (1928) MYKOLAS SLUCKIS, rašytojas. Baigė Vilniaus u-tą, dirbo redakcijose. Išleido apsakymų ir apysakų kn. „Apšviestas langas“ (1949), „Vėjų pagairėje“ (1958), „Geriau mums nesusitikti“ (1961), „Išdaigos ir likimai“ (1964), „Žingsniai“ (1965), „Merginų sekmadienis“ (1971), „Svetimos aistros“ (1987), romanus „Geri namai“, (1955}, „Laiptai į dangų“ (1963), „Adomo obuolys“ (1966), „Uostas mano – neramus“ (1968), „Saulė vakarop“ (1976), „Kelionė į kalnus ir atgal“ (1981), „Medžliepis“ (1988), prozos knygų vaikams, pjesių, kritikos straipsnių ir kt.

23 d. – 90 metų, kai Preidžiuose (Panevėžio - Velžio vlsč.) gimė (1918) PRANAS ŠIŠKA, muzikos mokytojas, chorvedys. Nuo 1938 vargoninkavo Karsakiškyje, Pumpėnuose, vėliau dirbo mokytoju Šeduvoje, Radviliškyje, Joniškyje ir kitur, vadovavo chorams 1958-1973 mokėsi muzikos ir dainavimo Panevėžio I-oje ir II-ojoje vidurinėse mokyklose, vadovavo vaikų ir moksleivių chorams. Nuo 1974 dirbo Vilniuje.

27 d. – 85 metai, kai Ukrainoje gimė (1923) GALINA GOBIENĖ (ŠAKĖNAITĖ), choreografė. 1925 grįžo su tėvais į Lietuvą. 1939 baigė Panevėžio gimnaziją, 1942 – VPI. Emigravo į Vokietiją, mokytojavo lietuviškoje gimnazijoje, buvo Lietuvių tautinio ansamblio šokių vadovė. 1949 persikėlė į JAV. Detroite subūrė tautinių šokių grupę „Šilainė“, dirbo tautinių šokių kursų vadove.

27 d. – 65 metai, kai Kėdainiuose gimė (1943) ALGIRDAS ROMUALDAS PAULAVIČIUS, J.Miltinio dramos teatro aktorius, kino aktorius. 1966  baigė Panevėžio dramos teatro studiją. Teatre suvaidino daugiau kaip 90 vaidmenų, kine – 26, dirbo TV ir radijuje. LTSR nusipelnęs artistas (1987), Lietuvos teatro sąjungos narys.

30 d. – 45 metai, kai Vadokliuose gimė (1963) VIRGINIJUS KLIUČININKAS, biomedicinos (agronomija) m. dr., UAB „Agrolipta“ generalinis direktorius. 1981 baigė Vadoklių vidurinę mokyklą, 1986 – LŽŪA Agronomijos fakultetą.