2011 m. kovo mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:27

KOVAS

 

 

4 d. – 90 metų, kai (1921) Dembinėje (Kėdainių r.) gimė KAZIMIERAS VITKUS, aktorius, teatro veiklos metraštininkas. Nuo 1940 dirbo Panevėžio J. Miltinio dramos teatre. Mirė 1995 01 05 Panevėžyje.

 

4 d. – 70  metų, kai (1941) Kaspariškiuose (Ukmergės r.) gimė VERONIKA VILDŽIŪNAITĖ, skulptorė, poetė. Panevėžyje gyvena nuo 1969. Išleido eilėraščių rinkinį “Ugniavietė”(1971),  poemą “Kelias aukštyn ir kelias žemyn” (1990).

 

4 d. – 100 metų, kai (1911) Papiškiuose (Ramygalos vls.) gimė POVILAS BANAITIS, pedagogas, Lietuvos kariuomenės karininkas, Šaulių sąjungos narys. 1941 06 14 suimtas, išvežtas į Rešiotus (Krasnojarsko kr.). 1944 02 18 žuvo lageryje.

 

5 d. – 60 metų, kai (1951) Joniškyje gimė VIDMANTAS KAPUČINSKAS, Panevėžio muzikinio teatro įkūrėjas, direktorius, meno vadovas, dirigentas bei Panevėžio kamerinio orkestro įkūrėjas, meno vadovas ir vyr. dirigentas.

 

6 d. – 65 metai, kai (1946) Tryškiuose (Telšių r.) gimė ALBINAS LEMEŽIS, medžio meistras. Drožia kryžius, skulptūrėles bažnyčioms, taikomojo meno dirbinius. Stambesnis darbas – Naujamiesčio bažnyčios altorius.

 

8 d. – 90 metų, kai (1921) Tiltagaliuose (Subačiaus vls.) gimė ALFONSAS JANČYS, kunigas. Mokėsi Tiltagalių pradžios mokykloje. Kunigu įšventintas 1944. Kunigavo Saločiuose, Joniškėlyje, Vadokliuose (iki 1981). Nuo 1981 – Pasvalio klebonas. Mirė 1992 07 27 Pasvalyje.

 

7 d. – 95 metai, kai (1916) Burveliuose (Krekenavos vls.) mirė VINCAS SVIRSKIS, liaudies menininkas, medžio skulptūrų meistras. Gimė 1835.

 

11 d. – 55 metai, kai (1956) Panevėžyje gimė VITALIJUS ŽIURLYS, Panevėžio rajono savivaldybės administratorius.

 

12 d. - 115 metų, kai (1896) Šateniuose (Kėdainių r.) gimė JUOZAS URBŠYS, politikas, diplomatas, visuomenės veikėjas, Lietuvos užsienio reikalų ministras (1938-1940), rašytojas, vertėjas. 1905-1907 su tėvais gyveno Zaosėje (Krekenavos vls.). 1914 baigė Panevėžio realinę mokyklą. Parašė atsiminimų knygas “Lietuva lemtingaisiais 1939-1940 metais” (1988), “Atsiminimai” (1988, papild. leid. 1990). Mirė 1991 04 30 Kaune.

 

13 d. – 110 metų, kai (1901) Daukniūnuose  (Naujamiesčio vls.) gimė JUOZAS KLEVAITIS, agronomas selekcininkas, daugiamečių žolių selekcijos Lietuvoje pradininkas. Vienas ir su kitais sukūrė 10 pašarinių žolių veislių, parašė knygų. Nuo 1949 gyveno JAV. Mirė 1971 07 18 Čikagoje (JAV).

 

13 d. – 95 metai, kai (1916) Klevečkinėje (Panevėžio vls.) gimė ANTANAS SKREBYS, Lietuvos kariuomenės karininkas. 1944 pasitraukė į Vokietiją, 1949 emigravo į JAV. Mirė 2006 07 07 Čikagoje.

 

14 d. – 50 metų, kai (1961) Panevėžyje gimė REMIGIJUS KRIUKAS, meninio stiklo dailininkas. Nuo 1992 -  Lietuvos dailininkų sąjungos narys. 2000 įkūrė meninio stiklo studiją.

 

15d. – 70 metų, kai (1941) Panevėžio dramos teatre įvyko pirmoji premjera (N. Pogodino pjesė “Sidabrinis slėnis”. Rež. J. Miltinis).

 

16 d. – 165 metai, kai (1846) Purviškiuose (Biržų r.) gimė JURGIS BIELINIS (BIELIAKAS), knygnešys, publicistas, vienas iš Garšvių knygnešių draugijos (1885) įkūrėjų. Nuo 1890 knygnešys profesionalas, veikė Bieliako, Ministerio ir kt. vardais. Vidurio ir Vakarų Lietuvoje sukūrė spaudos platinimo tinklą, išugdė būrį knygnešių ir švietėjų. Parašė knygeles “Istoriški pritikimai iš ūkininkų gyvenimo Lietuvoje “(1899), “Knyga, paaukota atminiui sukaktuvių devynioliktojo amžiaus” (1900), “Testamentas Lietuvos tautai dėl dvidešimtojo amžiaus” (1901) ir kt. Mirė 1918 01 18 Katinuose (Pasvalio r.).

 

19 d. – 45 metai, kai (1966) Tekoriškiuose (Miežiškių sen.) gimė VIRGINIJUS VILMANTAS VARANAVIČIUS, medžio drožėjas. Drožia skulptūras, kaukes ir kt.

 

22 d. – 115 metų, kai (1896) Belazariškyje (Ramygalos vls.) gimė JONAS ANDRAŠIŪNAS, Nepriklausomybės kovų dalyvis, karininkas. Pulkininkas (1938). Tarnavo Panevėžio batalione ir 4 pėstininkų  pulke, buvo bataliono vadas. 1944 pasitraukė į Vokietiją, nuo 1949 gyveno JAV. Mirė 1994 08 09 Vilniuje, palaidotas Petrašiūnuose.

 

22 d. – 85 metai, kai (1926) Nevetiškiuose (Karsakiškio vls.) gimė ANTANAS GAIDYS, filosofas, filosofijos m. dr. Išspausdino mokslinių straipsnių ateizmo, etikos ir kitais klausimais.

 

23 d. – 115 metų, kai (1896) Gudeliuose (Ramygalos vls.) gimė KAZIMIERAS GUDELIS, Lietuvos kariuomenės pulkininkas. Mirė 1969 Kaune.

 

26 d. – 125 metai, kai (1886) Dauguviečiuose (Biržų r.) gimė BORISAS DAUGUVIETIS, režisierius, aktorius, dramaturgas. Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. Parašė pjeses: “Laimė” (1945), “Nauja vaga” (1946), “Uždavinys” (1947), “Žaldokynė” (1947). Mirė 1949 07 13 Vilniuje.

 

26 d. – 85 metai, kai (1926) Išlaužuose (Vadoklių vls.) gimė KAZYS KISIELIS, skulptorius, paminklo genocido aukoms Ramygaloje (1995) autorius (kartu su arch. V. Čekanausku ir J. Bujokaite). Mokėsi Žižmių, Ramygalos mokyklose, Panevėžio mokytojų seminarijoje.

 

27 d. – 120 metų, kai (1891) Augustiškyje (Ignalinos r.) gimė JUOZAS CICĖNAS, dramaturgas, visuomenės veikėjas. Kurį laiką dirbo Raguvoje. 1944 pasitraukė į Vakarus. Parašė pjesę “Erškėčių takais į šviesą” (1931)ir kt.

 

 

28 d. – 100 metų, kai (1911) Perekšliuose gimė BRONIUS GIEDRIKAS (slap. Jonas, Švitrigaila), Lietuvos kariuomenės karininkas, partizanas. Žuvo 1945 03 27 Ažagų – Eimuliškio mūšyje.

 

30 d. – 150 metų, kai (1861) Puziniškyje gimė  GABRIELĖ PETKEVIČAITĖ-BITĖ, rašytoja, pedagogė, visuomenės veikėja. Nuo 1919 mokytojavo Panevėžyje. Parašė apysakų ir apsakymų, romaną “Ad astra” (1933), pjesių (kartu su Žemaite), atsiminimų: “Karo meto dienoraštis” (1-2, 1925, 1931), “Iš mūsų vargų ir kovų” (1927), paskelbė kritikos ir publicistikos straipsnių. Mirė 1943 06 14 Panevėžyje.

 

30 d. – 120 metų, kai (1891) Rokiškyje gimė JUOZAS ŠVAISTAS (tikr. BALČIŪNAS), rašytojas. 1913 baigė Panevėžio mokytojų seminariją. 1944 pasitraukė iš Lietuvos, gyveno JAV. Išleido apysakų knygą “Šilkinė suknelė” (1928), apsakymų rinkinius “Naujan gyveniman” (1928), “Meilės vardu” (1937), “Siela lagamine” (1948), “Eldorado” (1935) ir kt., romanus “Knygnešių pėdsakais” (1955), “Jo sužadėtinė” (1959), “Žiobriai plaukia” (1962), atsiminimus “Dangaus debesyse” (1967) ir kt. Mirė 1978 09 21 JAV.

 

30 d. – 140 metų, kai (1871) gimė JUOZAS GRAŽYS, kunigas, prelatas. 1924-1928 klebonavo Ramygaloje Nuo 1928 -  Panevėžio vyskupijos kapitulos prelatas dekanas, iki 1934 vyskupijos generalvikaras.

 

30 d. – 180 metų, kai (1831) Panevėžyje pradėjo formuotis sukilėlių valdžia. Vienu iš  sukilimo vadovų tapo Upytės (Panevėžio) apskrities bajorų vadas grafas Karolis Zaluskis.

Beržų g. 50 LT-36145
Panevėžys

Tel. (8 45) 58 70 50
El. p info@panrbiblioteka.lt
Įstaigos kodas: 190402747

Skaitytojai aptarnaujami:
I–V 10.00–18.00
Tel. (8 45) 58 70 48