Minėsime Broniaus Krivicko 100-ąsias gimimo metines

Trečiadienis, 06 Lapkritis 2019 09:52 Bronius Krivickas

Panevėžio rajono viešoji biblioteka kviečia paminėti poeto, partizano Broniaus  Krivicko 100-ąsias gimimo metines. Bibliotekoje (Beržų g. 50) parengta paroda apie B. Krivicką. Lapkričio 7 d. Raguvoje B. Krivicko pagerbimas, minint 100-ąsias gimimo metines: aplankant jo palaidojimo vietą Putiliškių kapinėse, dalyvaujant minėjime Raguvoje, pristatant kūrybos ir gyvenimo faktus.

Bronius Krivickas gimė 1919 m. lapkričio 17 d. Pervalkų kaime prie Pasvalio. 1938 m., baigęs Biržų Antano Smetonos gimnaziją, įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą studijuoti lietuvių kalbą ir literatūrą. Universitete aktyviai dalyvavo „Šatrijos“ draugijos veikloje, lankė Balio Sruogos Teatro seminarą, redagavo „Ateities“ žurnalą, dirbo žurnalo „Studentų dienos“ redakcijoje. Profesoriaus V. Mykolaičio-Putino buvo nusižiūrėtas profesūrai savo vietoje.

Lietuvai atgavus Vilnių, studijas B. Krivickas tęsė Vilniaus universitete, kurį baigęs tapo diplomuotu lituanistu. Dirbo žurnalo „Kūryba“ redakcijoje. Į vakarus trauktis nenorėjo. Draugui Alfonsui Nykai-Niliūnui prisipažino, kad „vakarai, tokie, kokie jie dabar yra, jo visiškai netraukią“. Grįžo pas savuosius.

1944 m. rudenį B. Krivickas buvo pradėjęs mokytojauti Biržų gimnazijoje, bet, jausdamas pavojų, 1945 m. žiemą pradėjo slapstytis, vėliau pasitraukė į mišką, pasirinko partizano, kovotojo kelią. Partizanavo Nemunėlio Radviliškio apylinkėse, Skaistkalnės miškuose. Ir ten, miške, rašydavo eiles, jas perrašinėdavo ir dalindavo žmonėms. Vertė J. V. Getės eilėraščius. Ginklo brolių buvo tausojamas, pagarbiai vadintas „profesoriumi“. Kūrybą pasirašinėjo slapyvardžiais – Būtvydis, Klaidatikis, Rivaišas, bet labiausia žinomas slapyvardžiu Vilnius.

1951 m. iš Biržų krašte likusių partizanų buvo įkurta Pilėnų tėvūnija, o B. Krivickas perkeltas į Panevėžio apygardos štabą. Rūpinosi spauda. Leido pogrindinius laikraščius „Laisvės kova“, „Aukštaičių kova“. Išsilaikė ilgai.

Žuvo 1952 m. rugsėjo 21 d. Raguvos miške, išduotas kankinimų neištvėrusio kovos draugo. Užkastas netoli bunkerio. Tik po metų, kartu su Broniumi žuvusio Mykolo Blinkevičiaus-Nemuno tėvas Antanas Blinkevičius kartu su patikimais kaimynais atkasė abu žuvusiuosius ir slapta perlaidojo Raguvos seniūnijos Putiliškių kaimo kapinėse.

Parengė Vidmanta Trečiokienė