• 2011 m. balandžio mėn. kraštotyros kalendorius

  Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:27

  BALANDIS

   

  3 d. – 105 metai, kai (1906) Tukumi (Latvija) gimė JULIJA ŽUKAUSKAITĖ, pedagogė, lietuvių kalbininkė, dr. (1962). 1925 baigė Panevėžio mokytojų seminariją. Akademinės “Lietuvių kalbos gramatikos” t. 2 (1971) viena autorių. Parašė studijų vadovą “Jungtukas ir jo išskyrimo iš kitų tarnybinių kalbos dalių kriterijai” (1967) ir kt. Mirė 2002 05 14 Vilniuje.

   

  4 d. – 85 metai, kai (1926) įsteigta Panevėžio vyskupija. Vyskupu paskirtas Kazimieras Paltarokas.

   

  5 d. – 155 metai, kai (1856) Rymiškiuose (Smilgių vls.) gimė JURGIS KLYKŪNAS, visuomenės veikėjas, spaudos bendradarbis, knygnešys nuo 1883, daraktorius. Mirė 1907 02 07 Smilgiuose. Palaidotas Smilgių kapinėse.

   

  9 d. – 90 metų, kai (1921) Pilviškiuose (Vilkaviškio r.) gimė BRONIUS BABKAUSKAS, aktorius. Nuo 1940 -  Panevėžio dramos teatro aktorius. Sukūrė per 90 vaidmenų teatre ir per 30 vaidmenų įvairių kino studijų filmuose. Mirė 1975 10 21 Panevėžyje.

   

  12 d. – 105 metai, kai (1906) Gruzdiškyje (Ramygalos vls.) gimė SIMONAS BALTUŠKA, Lietuvos kariuomenės karininkas, Šaulių sąjungos narys. Sovietams okupavus Lietuvą suimtas, kalintas Archangelsko sr.. Žuvo lageryje 1942.

   

  13 d. – 75 metai, kai (1936) Kirmėliuose, Raguvos vls. gimė ALGIRDAS ANTANAS KULBOKAS, jūreivis, laivų kapitonas. 1954 baigė Raguvos vidurinę mokyklą.

   

  16 d. – 90 metų, kai (1921) Švaininkuose (Smilgių vls.) gimė KAZYS ĖRINGIS, ekologas, visuomenės veikėjas, habil. dr. (biomedicinos m.; žemės ūkio m. dr. (1967), tarptautinės geografų sąjungos narys (1976). Svarbiausi veikalai: “Lietuvos ilgalaikės kultūrinės ganyklos, jų tręšimas ir naudojimas” (1964, rusų k.), “Kraštovaizdžio ekologija ir estetika” (su kt., 1975, rusų k.), “Lietuvos kariuomenės tragedija” (1993). 1881-1992 gyveno JAV. 1993 grįžęs į Lietuvą dirbo Botanikos institute. Mirė 2006 11 21 Vilniuje.

   

  17 d. – 75 metai, kai (1936) Biliūnuose (Miežiškių vls.) gimė STANISLOVAS ŠIMONĖLIS, liaudies kūrėjas, medžio meistras. Nuo 1973 drožia daugiausia mitologinės tematikos medžio darbus, kaukes. Savo kūrinius eksponuoja  parodose. Gyvena Biliūnuose.

   

  18 d. – 105 metai, kai (1906) Rymiškiuose (Smilgių vls.) gimė JONAS ŠUKYS, pedagogas, rašytojas, Lietuvos kariuomenės karininkas, politinis kalinys. Išleido apsakymų rinkinį “Vieškelis pro kaimą” (1935), romaną “Komunistas” (1937), parašė atsiminimų knygą “Mane nuteisė sušaudyti” (paskelbta 1993). Mirė 1987 01 31 Vilniuje.

   

  22 d. – 100 metų, kai (1911) Povilauskuose (Naujamiesčio vls.) gimė JONAS DŽIUGAS, Lietuvos kariuomenės karininkas.

   

  22 d. – 90 metų, kai (1921) Praščiūnuose, (Raguvos vls.) gimė JURGIS SAVAITIS (SAVICKAS), žurnalistas, pedagogas, vertėjas.. Po karo gyveno JAV, bendradarbiavo spaudoje.

   

  25 d. – 65 metai, kai (1946) Kaune gimė EUGENIJUS BRONIUS ŽVYKAS, habil biomedicinos m. dr., paukštininkystės specialistas. Parašė knygą “Fazanas” (1988). Mirė 1996 03 07 Panevėžyje.

   

  28 d. – 105 metai, kai (1906) Subačiuje (Kupiškio r.) gimė ANTANAS JUŠKA, kunigas, švietėjas. 1929-1937 – Panevėžio Šv.Petro ir Povilo bažnyčios vikaras ir amatų mokyklos kapelionas, vėliau kunigavo Troškūnuose. 1945-1949 – Ramygalos klebonas. 1949 balandžio mėnesį ištremtas į Sibirą. Grįžo 1956. Kunigavo Zarasuose, Švendriškėje, nuo 1989 – Panevėžio šv. Petro ir Povilo bažnyčios altarista. Mirė 1991 02 15 Panevėžyje.

   

  28 d. – 75 metai, kai (1936) Žibartoniuose (Krekenavos vls.) gimė ANTANAS ANTANAITIS, agronomas, agrarinių m. dr. (1993). Išleido keletą knygų augalų tręšimo klausimais.

   

  29 d. – 115 metų, kai (1896) Juodlaukyje (Kelmės r.) gimė DOMAS ANDRIULIS, kompozitorius, vargonininkas, dėstęs Panevėžio muzikos mokykloje. Mirė 1973 Vilniuje.

 • 2011 m. gegužės mėn. kraštotyros kalendorius

  Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:27

  GEGUŽĖ

   

  1 d. – 60 metų, kai (1951) Buzuose (Ukmergės r.) gimė JONAS GARLIAUSKAS, aktorius, nuo 1973 – Panevėžio J. Miltinio dramos teatro aktorius. Mirė 2002 04 13 Vilniuje.

   

  3 d. – 155 metai, kai (1856) Robliuose (Rokiškio r.) gimė LIUDVIKA DIDŽIULIENĖ-ŽMONA, rašytoja. Platino draudžiamą lietuvių spaudą. 1924 gyveno Panevėžyje. Parašė apysaką “Atgajėlė“, apsakymų, pjesių ir kt. Mirė 1925 10 25 Griežionėlėse (Anykščių r.).

   

  3 d. – 45 metai, kai (1966) Ramužiuose (Pasvalio r.) gimė JULIUS GASAITIS, medžio meistras. Drožia kaukes bei kitus įvairios paskirties medžio dirbinius. Darbai paplitę Lietuvoje ir užsienyje. Gyvena Nevėžio k. (Miežiškių sen.).  

   

  6 d. – 100 metų, kai (1911) Gudeliuose (Ramygalos vls.) gimė JONAS ŠEGAMOGAS, gydytojas, Lietuvos kariuomenės karininkas. 1944 pasitraukė į Vokietiją, 1949 emigravo į Kanadą. Mirė 1988 09 27.  

   

  7 d. – 105 metai, kai (1906) Pušalote gimė STANISLOVAS  STANKEVIČIUS, savamokslis menininkas, medžio meistras. Gyveno Krekenavoje. Drožė rūpintojėlius, angelus, įvairias mitologines būtybes. Tautodailininkų sąjungos narys (1968). Savo kūrybą eksponavo tarptautinėse ir respublikinėse parodose. Mirė 1996 Krekenavoje.

   

  9 d. – 75 metai, kai (1936) Širvintose gimė ALBINAS ALGIMANTAS MAČIULAITIS, biomedicinos m. dr. Nuo 1981 dirbo Lietuvos gyvulininkystės instituto Paukštininkystės bandymų stotyje Velžyje. Išleido knygas: “Naminių paukščių auginimas ir veisimas” (1992, su D. Čiaku), “Paukštininkystė ūkininko sodyboje” (1995).

   

  11 d. – 130 metų, kai (1881) Griežionėlėse (Anykščių r.) gimė VANDA DIDŽIULYTĖ-ALBRECHTIENĖ, rašytoja, vertėja. Nuo 1933 gyveno Panevėžyje. Paskelbė eilėraščių, vaizdelių, išvertė prozos ir dramos kūrinių. Hitlerininkų sušaudyta 1941 07 21 Panevėžyje.

   

  12 d. – 105 metai, kai (1906) Panevėžyje gimė MIKALOJUS LUKINAS, miškininkas, žemės ūkio mokslų kandidatas. Plėtojo miškininkystės istorijos tyrimus, nustatė miškingumo kaitą Upytės paviete. Parašė keletą knygų miškininkystės klausimais. Mirė 1987 11 29 Panevėžyje.

   

  17 d. – 105 metai, kai (1906) Peiliškiuose (Mažeikių r.) gimė JONAS DANIUSEVIČIUS, pedagogas, poetas. Mokytojavo Panevėžio mokyklose. Savo kūrybą spausdino “Panevėžio balse” ir kt.

   

  19 d. – 85 metai, kai (1926) Butkiškiuose (Ramygalos vls.) gimė VIKTORAS MIKĖNAS, pedagogas, profesorius. Dirbo Vilniaus PU. Parašė metodinių ir mokomųjų priemonių. Mirė 1995 Vilniuje.

   

  20 d. – 90 metų, kai (1921) Rabikiuose (Krekenavos vls.) gimė JONAS ŽILEVIČIUS, med. felčeris, Krekenavos garbės kraštotyrininkas, Lietuvos Šaulių sąjungos narys. Panevėžio rajono garbės pilietis (2008).

   

  21 d. – 90 metų, kai (1921) Liudiškiuose (Anykščių r.) gimė JONAS JUODELIS, kunigas, monsinjoras, jubil. teologijos m. dr. 1947 vikaravo Ramygalos bažnyčioje.  Panevėžio m. garbės pilietis (2001). Mirė 2006 01 07 Panevėžyje.

   

  24 d. – 350 metų, kai (1661) karalius Jonas Kazimieras Panevėžiui suteikė turgaus ir mugių privilegiją.

   

  25 d. – 125 metai, kai (1886) Kaune gimė VLADAS PAULAUSKAS, muzikas, chorų dirigentas, kompozitorius, pedagogas. 1914-1945 dirbo Panevėžio mokytojų seminarijoje bei Panevėžio gimnazijoje. Buvo ištremtas į Sibirą. Mirė 1960 08 30.

   

  25 d. – 105 metai, kai (1906) Ramongaliuose (Biržų r.) gimė ANTANAS MIKONIS, kunigas, įvairių visuomeninių organizacijų iniciatorius ir steigėjas. Nuo 1938 klebonavo Šiluose. Mirė 1969 05 04 Šiluose.

   

  28 d. – 35 metai, kai (1976) Rietave (Plungės r.) gimė DIANA ŽILŪTĖ, dviratininkė,  nuo 1992 Lietuvos dviračių sporto rinktinės narė, daugelio dviračių sporto lenktynių čempionė, Sidnėjaus olimpinių žaidynių bronzos medalio laimėtoja (2000, Australija).

   

  30 d. – 185 metai, kai (1826) Lisavojoje (Ukraina) gimė ZIGMANTAS SIERAKAUSKAS, vienas iš 1863 sukilimo vadų. Balandžio 21 d. jo vadovaujami sukilėliai kovėsi ties Genėtiniais. Pakliuvę į sukilėlių pasalą rusų kareiviai buvo sumušti ir pasitraukė į Panevėžį. Balandžio 27 d. mūšyje prie Gudiškių vnk. Z. Sierakauskas buvo sunkiai sužeistas. 1863 06 15 karo lauko teismo sprendimu viešai pakartas Vilniuje, Lukiškių aikštėje.

   

  30 d. – 100 metų, kai (1911) Nociagaloje (Naujamiesčio vls.) gimė ALBINAS PABEDINSKAS, Lietuvos kariuomenės karininkas. 1941 pasitraukė į Vokietiją, 1942 04 grįžo į Lietuvą. Mirė 1950 01 21.

 • 2011 m. birželio mėn. kraštotyros kalendorius

  Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:27

  BIRŽELIS

   

  1 d. – 80 metų, kai (1931) Paaptekyje (Vadoklių vls.) gimė MYKOLAS MASIOKAS, bibliotekininkas, literatas. Dirbo įvairiose techninėse bibliotekose Vilniuje. Sudarė atmenų skaitytojams, žinynų. Išleido grožinės literatūros knygas “Užburta lentelė” (1998), “Masažas”(2001), prisiminimus “Volungės švilpavimai” (2002), “Milžinų giria: pasakos ir pjesės vaikams” (2004), “Senis ir šunėkas” (2004).

   

  7 d. – 85 metai, kai (1926) Kuršiuose (dab. Ramygalos sen.) gimė PETRAS PEČELIŪNAS,   pedagogas, literatas. Parašė dokumentines apysakas “Teisybės kaina”(1998) ir “Negęstanti viltis” (2002).

   

  8 d. – 105 metai, kai (1906) Karužiškiuose (Velžio vls.) gimė POVILAS NAKROŠIS, Lietuvos kariuomenės karininkas, Šaulių sąjungos narys. Mirė 1936 05 20 Kaune.

   

  10 d. – 100 metų, kai (1911) Panevėžyje gimė VYTAUTAS MARIJOŠIUS, dirigentas,

  pedagogas, kompozitorius. 1944 emigravo į Vakarus. Mirė 1996 02 17 JAV.

   

  11 d. – 100 metų, kai (1911) Užpaliuose (Utenos r.) gimė PRANAS TAMOŠIŪNAS, pedagogas, Karsakiškio mokyklos muziejaus įkūrėjas. Mokytojavo Paįstrio, Naujamiesčio, Karsakiškio mokyklose. Mirė 2005 09 22.

   

  14 d. – 70 metų, kai (1941) prasidėjo masiniai Lietuvos žmonių trėmimai į Sibirą. Iš Panevėžio apskrities ištremti 526 ir suimti 77 asmenys. Labiausiai nukentėjo mokytojai, kariškiai, kiti inteligentai.

   

  14 d. – 70 metų, kai (1941) Berčiūnuose Jono Barausko vadovaujami šauliai organizavo partizanų būrį.

   

  14 d. – 95 metai, kai (1916) Puodžiūnuose (Pasvalio r.) gimė ANTANAS STRABULIS, literatūros tyrinėtojas. 1943-1944 mokytojavo Panevėžyje. 1945 suimtas, kalintas Sibiro lageriuose. Paskelbė kritikos straipsnių ir studiją “Liudo Vasario kūrybinis pasaulėvaizdis” (išsp. “Ateityje”, 1939-1940). Mirė 1999 10 02.

   

  14 d. – 90 metų, kai (1921) Ibutoniuose (Krekenavos vls.) gimė JONAS TĖVAINIS, liaudies kūrėjas, medžio meistras. Drožia kryžius, kitus smulkius medžio kūrinius. Gyvena Krekenavoje.

   

  15 d. – 65 metai, kai (1946) Naujamiestyje gimė ANGELĖ KIAULAKIENĖ, kalbininkė, filologijos m. dr. (1983). Nuo 1969 dirba Lietuvių kalbos institute. Parengė knygą “Terminologijos taisymai” (1992, su kitais), prisidėjo prie daugelio terminų žodynų rengimo.

   

  17 d. – 85 metai, kai (1926) Smilgiuose gimė ALBERTAS PEČIUKĖNAS, ichtiologas,  habil. biomedicinos m. dr., monografijos bei daugelio mokslinių darbų autorius.

   

  17 d. – 40 metų, kai (1971) Panevėžyje gimė GVIDAS VILYS, humanitarinių m. dr., Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys.

   

  19 d. – 130 metų, kai (1881) Rinkuškiuose (Biržų r.) gimė STANISLOVAS NASTOPKA, Lietuvos kariuomenės generolas. 1919 – Panevėžio rinktinės vadas. Mirė 1938 10 19.

   

  23 d. – 70 metų, kai (1941) Lietuvoje prasidėjo Birželio sukilimas. Tą dieną Krekenavoje susitelkė apie 50 šaulių sukilėlių būrys, vadovaujamas Antano Kiaunės.                                                                                                                                          

   

  25-26 d. – 70 metų, kai (1941) bolševikai, traukdamiesi iš Panevėžio, prie Panevėžio cukraus fabriko nužudė 19 žmonių.

   

  26 -27 d. – 70 metų, kai (1941) Panevėžį ir jo apylinkes okupavo vokiečių kariuomenė.

   

  30 d. – 55 metai, kai (1956) Panevėžio rajoną nusiaubė smarki audra, padariusi daug žalos gyventojų pastatams, pasėliams, nuniokojusi didžiulius miškų plotus (Panevėžio miškų ūkio teritorijoje išversta per 80 tūkst. kietm. medienos).

 • 2011 m. liepos mėn. kraštotyros kalendorius

  Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:27

  LIEPA

   

  1 d. – 95 metai, kai (1916) Raguvoje gimė BRONIUS MASIOKAS, Lietuvos kariuomenės karininkas, aviatorius, inžinierius, žodynų rengėjas. Nuo 1949 gyveno JAV. Kartu su žmona Evelina Kolupailaite-Masiokiene parašė lietuvių-anglų kalbų žodyną (1992) bei anglų-lietuvių kalbų idiomų žodyną (1994). Mirė 2000 04 11 JAV.

   

  1 d. – 80 metų, kai (1931) Panevėžyje gimė ALGIRDAS ARAMINAS, kino operatorius, režisierius. Nuo 1958 dirbo operatoriumi Lietuvos kino studijoje. Sukūrė vaidybinių, dokumentinių ir muzikinių filmų. Mirė 1999 07 12 Vilniuje.

   

  7 d. – 60 metų, kai (1951) Pasodėlėje (Krekenavos vls.) gimė ANGELĖ PRANAITYTĖ,   Panevėžio rajono savivaldybės tarybos narė.

   

  8 d. – 100 metų, kai (1911) Dembavoje gimė JONAS KLIMAŠAUSKAS, poetas, liaudies menininkas. Išleido eilėraščių rinkinį “Plūduriuojančios lelijos” (1939). Mirė 1970 11 17 Ukmergėje.

   

  8 d. – 85 metai, kai (1926) Degionyse (Naujamiesčio vls.) gimė JANINA ŽĖKAITĖ, literatūros tyrinėtoja, habil. humanitarinių m. dr. 1937-1938 mokėsi Berčiūnų pradinėje mokykloje. 1946 baigė Panevėžio mergaičių gimnaziją. Paskelbė studijas: “A. Vienuolio kūryba iki 1917 metų”(1957), “Antonas Čechovas ir lietuvių apsakymas” (1969), “Lietuvių romanas” (1970), “Impresionizmas ir ekspresionizmas lietuvių prozoje” (1977), monografijas “Šatrijos ragana” (1984), “Žemaitė” (1991), “Jurgis Savickis” (1994) ir kt., parengė knygą “Apie Jurgį Savickį: Atsiminimai, dokumentai, kritika” (2000). Mirė 2006 07 28.

   

  9 d. – 115 metų, kai (1896) Dovyduose (Pasvalio r.) gimė PETRAS BŪTĖNAS, kalbininkas, tautosakininkas, vertėjas, pedagogas. 1923-1944 mokytojavo Panevėžyje. Po karo pasitraukė į Vakarus. Parašė vadovėlių, paskelbė tautosakos tyrinėjimų, vertimų. Mirė 1980 10 04.

   

  10 d. – 100 metų, kai (1911) Panevėžyje gimė VYTAUTAS MARIJOŠIUS, dirigentas, kompozitorius, pedagogas. Nuo 1948 gyveno JAV, dėstė Harvardo universitete.

   

  10 d. – 80 metų, kai (1931) Surdegyje (Anykščių r.) gimė ALGIMANTAS MASIULIS, aktorius. 1948-1976 – Panevėžio dramos teatro aktorius. Mirė 2008 08 19.

   

  10 d. – 50 metų, kai (1961) Panevėžyje gimė KĄSTYTIS BARISAS, muzikas, pedagogas, chorų dirigentas, daugelio respublikinių ir tarptautinių chorų festivalių nugalėtojas ir diplomantas.

   

  12 d. – 65 metai, kai (1946) Paįstryje gimė EMILIJA TALOČKIENĖ, dailininkė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė (1984). Parodose dalyvauja nuo 1967. Dirba akvarelės, sieninės tapybos, grafikos srityje. Nuo 1998 gyvena Vilniuje.

   

  14 d. – 55 metai, kai (1956) Panevėžyje gimė IRENA BREIVIENĖ, tekstilininkė, tapytoja. Nuo 1985 dalyvauja miesto, respublikinėse parodose.

   

  16 d. – 85 metai, kai (1926) Čižiūnuose (Trakų r.) gimė VINCAS STEPONAVIČIUS, pedagogas, poetas, Tėviškės pažinimo draugijos ir Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys. 1964-1992 mokytojavo Krekenavoje. Bendradarbiauja spaudoje, gyvena Krekenavoje.

   

  20 d. – 115 metų, kai (1896) Oreliuose (Krekenavos vls.) gimė ALFONSAS ANTANAITIS, Nepriklausomybės kovų dalyvis, Lietuvos kariuomenės karininkas. Mirė 1975 02 14 Kaune.

   

  20 d. – 65 metai, kai (1946) Kunigiškiuose (Ramygalos vls.) gimė VYTAUTAS MIŠKINIS, inžinierius, technikos m. dr. 1964 baigė Ramygalos vidurinę mokyklą.

   

  23 d. – 110 metų, kai (1901) Deveikiškyje (Krekenavos vls.) gimė VLADAS KRIŠČIŪNAS, Nepriklausomybės kovų dalyvis, Lietuvos kariuomenės karininkas, gydytojas. Mirė 1974 09 07 Batumyje.

   

  23 d. – 45 metai, kai (1966) Krekenavoje gimė DAIVA MORKŪNIENĖ-KLIKŪNAITĖ, Lietuvos orientavimosi sporto meistrė, daugkartinė orientavimosi sporto čempionė.

   

  27 d. – 135 metai, kai (1876) Kunigiškiuose (Anykščių r.) gimė KAJETONAS SKLĖRIUS, dailininkas tapytojas. 1896 baigė Panevėžio gimnazijos 6 klases. Mirė 1932 01 14.

   

  29 d. – 95 metai, kai (1916) Naujadvaryje (Ramygalos vls.) gimė ALFAS BRINKA, aktorius, režisierius. Mokėsi Ramygalos gimnazijoje. 1944 pasitraukė į Vakarus. Mirė 1979 07 17 JAV.

   

  30 d. – 105 metai, kai (1906) Naujamiestyje, švenčiant Šv. Onos atlaidus, tarp susirinkusių žmonių ir caro policijos įvyko susirėmimas, kurio metu žuvo 4 žmonės, dar keli buvo sužeisti. Žuvusiems Naujamiesčio kapinėse 1907 pastatytas paminklas (skulpt. K. Ulianskis).