2023 m. spalio mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 16 lapkričio 2022 12:27

1 d. – 100 metų, kai Spirakiuose gimė (1923) PETRAS PELEŠYNAS, muzikos mokytojas, choro vadovas. Kurį laiką dirbo vargonininku. 1959 baigė Šiaulių muzikos mokyklą, 1963-1965 studijavo choro dirigavimą LTSR Valstybinėje konservatorijoje. Mokytojavo įvairiose mokyklose, dirigavo chorams. Mirė 2011 05 24.


4 d. – 110 metų, kai Bliūdžiuose gimė (1913) IGNAS VENCKŪNAS, Lietuvos kariuomenės karininkas. Baigė Panevėžio gimnaziją. Nuo 1951 gyveno JAV. Mirė 1981 12 27.


4 d. – 80 metų, kai Užunevėžiuose gimė (1943) VERONIKA ŽIVILĖ BALTUŠNIKAITĖ (ŽIVILĖ BALTĖ), poetė, dailininkė. Baigė KPI. Laisvalaikiu tapo, rašo eilėraščius kuriuos skelbia leidiniuose „Prisikėlimas“, „XXI amžius“, „Katalikų pasaulis“ ir kt. Išleido eilėraščių knygeles „Saulės vartai“ (1997), „Amžių kanklės“ (2000). Knygelės iliustruotos autorės paveikslų reprodukcijomis.


5 d. - 120 metų, kai Roduose gimė (1903) statybos inžinierius, technikos m. dr., prof. JONAS KUODIS. 1923 baigė Panevėžio gimnaziją, 1932 – Vytauto Didžiojo universitetą. 1932–1944 dėstė Vytauto Didžiojo universitete. Nuo 1947 gyveno JAV, projektavo tiltus, užtvankas, elektrinių, pramonės įmonių ir civilinius pastatus. Gelžbetonio mokslinių tyrimų Lietuvoje pradininkas. Paskelbė mokslinių straipsnių. Mirė 1983 03 17 Dorčesteryje (JAV).


6 d. – 85 metai, kai Miliešiškiuose gimė (1938) ANTANAS ALOYZAS JUZĖNAS, inžinierius, technikos m. dr. (1972), docentas. Mokėsi Vadoklių ir Raguvos vidurinėse mokyklose, 1962 baigė KPI. Išleido knygas: „Žemės sankasos įrengimas žiemą“ (1988), „Automobilių kelių dangų kokybės sistema“ (1996), „Automobilių kelių tiesimo ir darbų priėmimo taisyklės“. „Žvyro dangų taisymas ir priežiūra“ (1998). Skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose, Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumuose.


9 d. – 145 metai, kai Paįstryje gimė (1878) JADVYGA STANELYTĖ, mokytoja, visuomenininkė. Aktyviai dalyvavo Lietuvos katalikių moterų draugijoje, Lietuvos katalikių moterų sąjungoje, dirbo šios sąjungos laikraščio „Pavasaris“ redakcijoje. Mirė 1919 02 26.


13 d. – 65 metai, kai Naujamiestyje gimė (1958) BIRUTĖ KARECKAITĖ-NARKŪNIENĖ, poetė, pedagogė. Baigusi Naujamiesčio vidurinę mokyklą studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus pedagoginiame institute. Mokytojavo Panevėžyje, Naujamiestyje, dirbo Naujamiesčio vidurinės mokyklos bibliotekoje, rašė eilėraščius. Išleido poezijos knygas „Atsigręžk, kai skauda“ (1999), „ Mano dalia“ (2000), Mirė 2005 07 03 Naujamiestyje. Po mirties artimųjų rūpesčiu išleista eilėraščių knygelė „ Kalbėjimas vandeniui“ (2006).


15 d. – 120 metų, kai Naujarodžiuose gimė (1903) JONAS KUODIS, inžinierius, tiltų statytojas, profesorius (1941). Baigęs Panevėžio gimnaziją studijavo LU ir VDU. 1934-1936 stažavosi Vienos aukštojoje technikos mokykloje, kur apsigynė disertaciją ir tapo technikos m. dr. Grįžęs į Lietuvą dėstė VDU, dirbo Tiltų konstrukcijų katedros vedėjo pareigose. Parengė dvi mokomąsias priemones studentams. Nuo 1947 gyveno JAV. Ten dirbo inžinieriaus projektuotojo darbą Mirė 1983 03 17 JAV.


17 d. – 195 metai, kai Rozalimo dvare (Pakruojo r.) gimė (1828) JONAS LEONAS PETKEVIČIUS, gydytojas, lietuvių tautinio atgimimo veikėjas. 1835 tėvai nusipirko Puziniškio dvarelį ir jame apsigyveno. Mokėsi Panevėžio apskrities bajorų mokykloje, Vilniaus gimnazijoje, baigė Kijevo universiteto medicinos fakultetą. Nuo 1865 dirbo Joniškėlio fondinės ligoninės vedėju, rūpinosi lietuvių reikalais. 1901 su šeima persikėlė į Puziniškį ir toliau vertėsi gydytojo praktika. Mirė 1909 09 30 Palaidotas Karpiškio dvarelio kapinėse.


19 d. – 115 metų, kai Properšoje gimė (1908) BRONISLOVAS BARAUSKAS, kunigas prelatas. Mokėsi Ramygalos progimnazijoje, Panevėžio gimnazijoje. 1932 baigė Telšių kunigų seminariją. Dirbo vikaru Tauragėje. 1936-1939 studijavo Romoje. Grįžęs dirbo Telšių kurijoje. Nuo 1975 klebonavo Palangoje. Mirė 1985 01 01.


23 d. – 105 metai, kai Preidžiuose gimė (1918) PRANAS ŠIŠKA, muzikos mokytojas, chorvedys. Nuo 1938 vargonavo Karsakiškyje, Pumpėnuose, vėliau dirbo mokytoju Šeduvoje, Radviliškyje, Joniškyje ir kitur, vadovavo chorams 1958-1973 mokėsi muzikos ir dainavimo Panevėžio I-oje ir II-oje vidurinėse mokyklose, vadovavo vaikų ir moksleivių chorams. Nuo 1974 dirbo Vilniuje.


24 d. - 110 metų, kai Varakiškiuose gimė (1913) kunigas JONAS PALIŪKAS. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1943 baigė Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultetą. Dirbo pastoracinį darbą Varėnoje, Ukmergėje, Marijampolėje, Žemaičių Kalvarijoje, Akmenėje. Liturginių knygų sudarytojas, giesmių autorius. Mirė 1990 02 04, palaidotas Tveruose (Telšių r.).