2022 m. vasario mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 01 gruodžio 2021 08:55

2 d. – 170 metų, kai (1852) Birželiuose (Panevėžio sen.) gimė dramaturgas, publicistas, teatro ir visuomenės veikėjas GABRIELIUS LANDSBERGIS-ŽEMKALNIS. Parašė dramas Birutė (pastatyta 1906), Blinda (pastatyta 1907), komedijas Jurgis Durnelis (pastatyta 1908), Pagavo (pastatyta 1908) ir kt., paskelbė kritikos ir publicistikos straipsnių. Mirė 1916 08 28 Vilniuje.

5 d. – 120 metų, kai (1902) Sankt Peterburge gimė istorikė, istorijos m. dr., pedagogė ONA MAKSIMAITIENĖ. 1927 baigė KU. 1935-1957 mokytojavo Panevėžyje. Paskelbė atsiminimų, monografijų, sudarė Lietuvos žemėlapių. Parašė Lietuvos sukilėlių kovos 1863-1864 (1969), Lietuvos istorinės geografijos ir kartografijos bruožai (1991), Iš Panevėžio istorijos (1992), Panevėžio miesto istorija (išleista 2003). Mirė 1999 12 10 Vilniuje. Palaidota Panevėžyje.

8 d. – 120 metų, kai (1902) Pažalvaičiuose (Panevėžio sen.) gimė kritikas, literatas PETRAS JANELIŪNAS. 1922 baigė Panevėžio gimnaziją. Redagavo moksleivių laikraščius Naujoji banga (1923), Mūsų frontas (1925). Bendradarbiavo Keturiuose vėjuose, paskelbė straipsnių ir recenzijų. Mirė 1925 10 30 tėviškėje. Palaidotas Panevėžyje.

9 d. - 95 metai, kai Šambalioniuose (Krekenavos sen.) gimė (1927) inžinierius elektrikas BRONIUS ZAPALSKIS. Mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1951 baigė Kauno valstybinio universiteto Elektrotechnikos fakultetą. 1951–1954 Lietuvos Elektros tinklų valdybos inžinierius, eksploatavimo skyriaus viršininkas, 1954–1957 Vilniaus elektros tinklų skyriaus viršininkas. 1957–1987 Panevėžio elektros tinklų direktorius. 1965 jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio inžinieriaus vardas. Mirė 1999.

10 d. – 120 metų, kai (1902) Okainėliuose (Ramygalos valsčiuje, dab. Kėdainių r.) gimė istorikas, visuomenės veikėjas JONAS ŠVOBA. Mokėsi Ramygalos progimnazijoje. 1925 baigė Panevėžio mokytojų seminariją, 1932 – istorijos studijas VDU. 1925-1927 mokytojavo Krekenavoje. 1944 emigravo iš Lietuvos, nuo 1949 gyveno JAV. Parašė knygą Seiminė ir prezidentinė Lietuva ( 1985, II leidimas 1990 Vilniuje). Mirė 1986 11 15 JAV.

15 d. – 160 metų, kai (1862) gimė kunigas kanauninkas BOLESLOVAS BARONAS. 1885-1891 Ramygalos vikaras, 1900-1937 Krekenavos klebonas. 1933 suteiktas Panevėžio katedros kapitulos garbės kanauninko vardas. 1937 atsisakė iš klebono pareigų, pasilikdamas Krekenavos altaristu. Mirė 1941, palaidotas Krekenavos bažnyčios šventoriuje.

15 d. – 110 metų, kai (1912) Baibokuose (Krekenavos sen.) gimė dailininkas VINCAS DILKA. 1937 baigė Kauno meno mokyklą. 1937-1939 tobulinosi dailės institute Romoje. 1940-1950 dėstė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute, 1951-1994 – LDI (nuo 1990 VDA). 1953-1960 Tapybos katedros vedėjas, profesorius (1980). Nutapė teminių kompozicijų, peizažų, portretų, išdekoravo Naujamiesčio bažnyčios vidų, nutapė 4 paveikslus. Mirė 1997 12 26 Vilniuje.

15 d. – 100 metų, kai (1922) Berčiūnuose (Naujamiesčio sen.) gimė architektas JONAS KASPERAVIČIUS. 1963 baigė Vilniaus technologinį technikumą. 1950 - VDA Architektūros fakultetą. Dirbo Vilniuje Miestų statybos projektavimo institute įvairiose pareigose. Pagal jo projektus pastatytas Vilniuje kino teatras Lietuva (1965), J. Dvariono muzikos mokykla (1968), Čiurlionio meno mokyklos priestatas (1975) ir kt., Panevėžyje Nemuno g. 12 a. pastatytas gyvenamasis namas su kavine ir baru. Mirė 2009 08 04.

16 d. – 95 metai, kai (1927) Nausodėje (Naujamiesčio valsčiuje) gimė poetė DANUTĖ GRYBAITĖ-ŠATIENĖ. Mokėsi Panevėžio mergaičių gimnazijoje, priklausė Meno kuopai, buvo jos vicepirmininke. Už nelegalią tautinę veiklą 1945 suimta, kalinta Vorkutoje. 1958 grįžo į Lietuvą, gyveno Panevėžyje, po to Alytuje. Eilėraščių paskelbė Tremtinio Lietuvoje (1990). Mirė 2005.

17 d. – 75 metai, kai (1947) Piktagalyje (Ramygalos valsčiuje) gimė istorikė, knygų autorė JOANA VIGA ČIPLYTĖ. 1978 baigė VU. Nuo 1978 dirba Panevėžio kraštotyros muziejuje. Parašė knygas Politologija visuomenei (1998), Kazys Naruševičius. Tapytojas. Mokytojas (1999), Amžina knygos tauta. Lietuvos žydų gyvenimo puslapiai. Lietuvos sentikių gyvenimo puslapiai. Panevėžio karaimų gyvenimo puslapiai. Kas yra sociologija. Politologija kiekvienam (visos 2001), Einu gyventi (2003), Juozas Masiulis: Knygnešys ir knygininkas (2005). Parengė publikaciją Kazimieras Čiplys Vijūnas. Vaidinimai tik sodžiui. Biografija. Dokumentai. Laiškai. Pjesės (su A. Karaška, 1997). Surengė dailės, fotografijos, istorijos parodų.

20 d. - 105 metai, kai Dikoniuose (Paįstrio sen.) gimė (1917) gydytojas chirurgas, medicinos m. habil. dr., prof. ANTANAS SUČILA. 1928–1936 mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1942 baigė medicinos studijas Vytauto Didžiojo universitete. 1944–1945 Panevėžio ligoninės chirurgas. 1945–1994 dirbo Respublikinėje Vilniaus Raudonojo kryžiaus ligoninėje. 1946–2007 dėstė Vilniaus universitete. 1954–1963 Respublikinio tuberkuliozės instituto chirurgijos skyriaus gydytojas, vėliau vedėjas. 1988–2008 Vilniaus universiteto Krūtinės chirurgijos centro profesorius. Paskelbė daugiau nei 200 mokslinių darbų krūtinės ir pilvo organų chirurgijos temomis. LSSR nusipelnęs gydytojas (1965), Lietuvos nusipelnęs gydytojas (2006). Apdovanotas DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (1995), Šv. Kristoforo statulėle (1998). Mirė 2017 06 11 Vilniuje.

20 d. – 115 metų, kai (1907) Raguvoje gimė teisės istorikė, visuomenės veikėja, pedagogė JONĖ DEVEIKYTĖ NAVAKIENĖ. Teisės m. dr. (1948). 1932 baigė VDU Humanitarinių mokslų (istorija) ir Teisių fakultetus. 1935-1939 rinko istorinę medžiagą Paryžiaus, Romos, Lenkijos archyvuose. 1941-1944 dėstė Kauno mokytojų seminarijoje. 1944 pasitraukė į Prancūziją. Ten gyvendama pasižymėjo mokslinėje, pedagoginėje, visuomeninėje veikloje. Svarbiausias darbas – publikacija Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos 1529 m. Statutas (1971 Čikagoje); paskelbtas originalo kalba ir pirmą kartą išverstas į lietuvių k. Daug rašė į Lietuvos ir išeivijos spaudą, skaitė mokslinius pranešimus įvairių šalių mokslininkų kongresuose. Mirė 1965 02 26 Paryžiuje.

21 d. – 130 metų, kai (1892) Mėlyniuose (Karsakiškio sen.) gimė dramaturgas, poetas JURGIS PAKAUŠIS. Išeivis JAV, proletarinės spaudos bendradarbis, Lietuvių meno sąjungos steigėjas. Parašė dramas Buožės (1925), Vėją sėsi, audrą pjausi (1925), periodikoje paskelbė eilėraščių. Mirė 1935 05 21 Čikagoje.

21 d. – 120 metų, kai (1902) Bistrampolyje gimė pedagogas, kultūros veikėjas KAZIMIERAS MASILIŪNAS. Mokėsi Ramygalos pradžios mokykloje, 1925 baigė Panevėžio mokytojų seminariją. Dirbo pedagoginį darbą. 1934 baigė VDU lituanistiką. 1934-1940 Lietuvos Respublikos švietimo viceministras. Įsteigė žurnalą moksleiviams Šviesos keliai, pedagogams laikraštį Tautos mokykla. 1942-1944 mokytojavo Ramygaloje. 1944 buvo suimtas, įkalintas, vėliau ištremtas į Sibirą. Grįžo 1956. Rašė kalbos, kalbotyros, kultūros klausimais. Mirė 1973 07 11 Kaune.

22 d. – 130 metų, kai (1892) Dvariškiuose (Ramygalos valsčiuje) gimė gydytojas MYKOLAS TADAS STRIKOLIS. Nuo 1905 gyveno JAV. Ilgametis JAV lietuvių gydytojų draugijos pirmininkas. Mirė 1962 09 26.

23 d. - 100 metų, kai Klevečkynės kaime (Panevėžio sen.) gimė (1922) dirigentas, birbynininkas, pedagogas VITAS STASIŠKIS. Mokėsi Kauno amatų mokykloje, Panevėžio muzikos mokykloje, 1952–1957 studijavo Vilniaus konservatorijoje. 1957–1991 dėstė Panevėžio J. Švedo pedagoginėje muzikos mokykloje. 1966–1991 Panevėžio dainų ir šokių ansamblio „Ekranas“ orkestro vadovas. 1980 suteiktas nusipelniusio dėstytojo garbės vardas. Mirė 2006.

24 d. - 115 metų, kai Jutiškiuose (Paįstrio sen.) gimė (1907) pedagogė, publicistė, kultūros veikėja APOLONIJA OBOLĖNIENĖ-BRAZDŽIONYTĖ. Mokėsi Panevėžio mergaičių gimnazijoje, Kauno universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Bendradarbiavo tarpukario Lietuvos spaudoje. Išleido tris knygas. Mirė 1987 12 21 Panevėžyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jos rankraščių fondas.

26 d. – 120 metų, kai (1902) Pažosiuose (Pasvalio r.) gimė kunigas, poetas PRANCIŠKUS MASILIONIS. Studijavo Kauno universitete, baigė Kauno kunigų seminariją. Kunigavo Panevėžyje, Šiauliuose, Karsakiškyje ir kt. Rankraščiais paliko eilėraščių rinkinių, tikybinių darbų. Mirė 1980 10 14 Šiauliuose. Palaidotas Sidabrave (Radviliškio r.).