2022 m. balandžio mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 01 gruodžio 2021 09:24

1 d. - 130 metų, kai (1892) Palaukiuose (Karsakiškio sen.) gimė Lietuvos kariuomenės pulkininkas JUOZAS VIDUGIRIS. 1913 baigė Panevėžio realinę mokyklą. Mokėsi Petrapilio politechnikos institute, Vladimirovo (Rusija) karo mokykloje 1918 grįžęs į Lietuvą tarnavo Lietuvos Karaliaus Mindaugo IV-jame pėstininkų pulke, ėjo Panevėžio bataliono vado pareigas. Nuo 1927 buvo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio V-ojo pėstininkų pulko vadas. 1936 išleistas į atsargą apsigyveno gimtinėje. Mirė 1946 07 07, palaidotas Palaukių kaimo kapinėse.

6 d. – 130 metų, kai (1892) Gailiūnuose (Panevėžio sen.) gimė rašytojas STASYS JASILIONIS. 1909 emigravo į JAV. Išleido poezijos rinkinius Bešvintantis rytas (1936), Pavasarių godos (1948). JAV lietuvių spaudoje paskelbė apsakymų, feljetonų, recenzijų, vertimų. Mirė 1950 07 30 JAV. Palaidotas Vilniuje. Lietuvoje išleista jo poezijos rinktinė Žodžiai iš širdies (1961).

7 d. – 195 metai, kai (1827) gimė 1863 sukilimo Panevėžio apygardos viršininkas, Birželių (Panevėžio sen.) dvaro savininkas KRISTOFAS (KŠIŠTOFAS) GRUŽEVSKIS. 1863 05 09 mūšio metu sužeistas mirė. Palaidotas Birželių kapinėse.

8 d. – 95 metai, kai (1927) Liūdynėje gimė pedagogė, poetė STASĖ BALEIŠIENĖ. Mokytojavo Panevėžyje ir Vilniuje. Mirė 1993 08 30. Po mirties išleista eilėraščių knygelę vaikams Saulės kiškutis (2001).

16 d. - 100 metų, kai Ramygaloje gimė (1922) Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas BRONIUS LIESYS. 1940 įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą. Nacių okupacijos metais priklausė Lietuvos laisvės armijai. Artėjant antrajai sovietinei okupacijai įsitraukė į antisovietinį rezistencinį sąjūdį. Nuo 1945 pradžios Jungtinės Kęstučio apygardos Rolando būrio partizanas, vėliau – apygardos štabo narys. 1947 11 paskirtas suformuoti Prisikėlimo apygardą, 1948 07 27 paskirtas jos štabo viršininku. Redagavo partizanų laikraštį „Prisikėlimo ugnis“. Rašė eilėraščius, kurie spausdinti partizanų leidiniuose. Apdovanotas 1-ojo ir 2-ojo laipsnių Laisvės kovos kryžiais (1950, po mirties), Vyčio Kryžiaus ordino Didžiuoju kryžiumi (1998, po mirties). Žuvo 1949 08 13 Užpelkių miške (Radviliškio r.).

22 d. – 135 metai, kai (1887) Žydeliuose (Krekenavos sen.) gimė kunigas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas AUGUSTINAS PETRAITIS. Baigęs mokytojų seminariją trumpai mokytojavo. Vėliau porą metų mokėsi Kauno kunigų seminarijoje. Nuo 1910 gyveno JAV, tęsė teologijos studijas. Kunigu įšventintas 1915. Kunigavo įvairiose Amerikos lietuvių parapijose. Mirė 1957 08 30 JAV.

22 d. – 80 metų, kai (1942) Pašiliuose (Ramygalos sen.) gimė inžinierius, dr. (technologijos m.), docentas, KTU Telekomunikacijų ir elektronikos fakulteto Telekomunikacijų katedros vedėjas JULIUS GVERGŽDYS. 1959 baigė Ramygalos vidurinę mokyklą, 1970 – KPI. Išradimų, metodinių priemonių bei straipsnių autorius.

23 d. - 85 metai, kai Ragainėje (Naujamiesčio sen.) gimė (1937) pedagogė, gamtos mokslų dr., doc. RAMUNĖ AUKSUOLĖ JŪRA VINCENTA VAITONIENĖ (DILKAITĖ). 1954 baigė Naujamiesčio vidurinę mokyklą ir įstojo į Vilniaus valstybinio universiteto Gamtos mokslų fakultetą. Už dalyvavimą Panevėžio antisovietinėje jaunimo organizacijoje „Atžalynas“ pašalinta iš universiteto. 1955 vėl įstojo į universitetą ir 1960 įgijo geografijos mokytojo specialybę. Dėstė geografiją, vadovavo turistų būreliams įvairiose, daugiausia Vilniaus, mokyklose. Dirbo institutuose: Vilniaus pedagoginiame – 1972, Pedagogikos mokslinio tyrimo – 1976–1978, Šiaulių pedagoginiame – 1978–1983, Respublikiniame mokytojų tobulinimosi – 1983–1993. Pasaulio lietuvių katalikų mokslų akademijos narė. Tyrinėjo Lietuvos senąsias žemynines kopas. Spaudoje paskelbė per keliasdešimt mokslo ir mokslą populiarinančių straipsnių. Knygos „Vincas Dilka. Padalinto gyvenimo vaizdai“ (2016) autorė.

24 d. – 110 metų, kai (1912) Papiškiuose (Ramygalos valsčiuje) gimė inžinierius JURGIS BANAITIS. Profesorius, žemės ūkio mokslų dr. Išleido knygas Daržovių ir vaisių laikymas (1951), Vaisių ir daržovių perdirbimas (1953, 1956) ir kt. Mirė 1976 06 30 Kaune.

26 d. – 110 metų, kai (1912) Andrioniškyje (Anykščių r.) gimė dailininkė grafikė, tapytoja, viena iš lietuvių moderniosios dailės klasikių DOMICELĖ TARABILDIENĖ. 1924-1928 mokėsi Raguvos mokykloje ir Panevėžio gimnazijoje. Baigusi Kauno meno mokyklą 1937-1939 tobulinosi Paryžiuje. Už knygų iliustracijas apdovanota medaliais ir diplomais. Mirė 1985 09 08 Vilniuje.

27 d. – 80 metų, kai (1942) Kaune gimė dailininkas skulptorius GEDIMINAS KARALIUS. Kurį laiką gyveno Plačkelyje, netoli Vadoklių. Mokėsi Vadoklių vidurinėje mokykloje, 1970 baigė LDI. Dėstė M. K. Čiurlionio meno mokykloje, nuo 1989 – VDA (iki 1990 LDI), 1996-2000 Skulptūros katedros vedėjas; profesorius (1995). Nuo 1970 dalyvauja dailės parodose Lietuvoje ir užsienyje. Apdovanotas Lietuvos nacionaline premija (1991). Panevėžio rajono Garbės pilietis. Kuria dekoratyvines skulptūras, paminklus, mažąją plastiką, kolekcines monetas. Pagal jo projektą Vadoklių seniūnijoje pastatytas paminklas, skirtas Vyčio apygardos partizanams atminti (2006).

27 d. – 60 metų, kai (1962) pradėtas leisti Panevėžio rajono laikraštis Tėvynė.