2022 m. gruodžio mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 21 balandžio 2022 15:35

1 d. – 75 metai, kai (1947) Krekenavos vienkiemyje gimė technologijos m. dr., Kauno technologijos universiteto docentas JUOZAS ADOMAVIČIUS. 1954-1965 mokėsi Krekenavos vidurinėje mokykloje, 1965-1972 studijavo KPI. 1978 apginė technikos m. dr. disertaciją. Dirbo Informatikos institute Alžyre (1989-1992), stažavosi Mančesterio ir Londono universitetuose. Parašė knygas: Informatika (su kitais, 1 dalis, 1999), Informatika 2. Uždavinių paruošimas sprendimui Matlab ir Mat hcad aplinkose (su kitais, 2003), Informatika 1. Duomenų bazės (su kitais, 2005), Informatika. Laboratoriniai darbai (su kitais, 1 dalis, 2006), Informacinių technologijų pagrindai 1. (su kitais, 2008).

7 d. – 125 metai, kai (1897) Papiškiuose (Ramygalos valsč.) gimė gydytojas JONAS STATKEVIČIUS. 1926 baigęs Kauno universitetą tobulinosi Vienoje, Prahoje, Berlyne. Nuo 1933 dirbo Panevėžio ligoninėje. Jo pastangomis buvo išsaugotas skulptoriaus B. Bučo sukurtas paminklas sovietų nukankintiems Panevėžio chirurgams – Antanui Gudoniui, S. Mačiuliui, J. Žemguliui ir medicinos seseriai Zinaidai Emilijai Seiliūnaitei-Kanevičienei (po karo per J. Statkevičiaus budėjimą naktį paminklas buvo užkastas); 1988 paminklas atstatytas. Įkūrė (su kitais) ir ilgus metus vadovavo Panevėžio zonos otorinolaringologų mokslinei draugijai. Paskelbė mokslinių darbų apie svetimkūnių pašalinimą iš kvėpavimo takų, anginą. Spaudoje rašė medicinos klausimais. Mirė 1969 04 04 Kaune.

14 d. – 120 metų, kai (1902) Alančiuose (Vadoklių sen.) gimė pirmasis Nepriklausomos Lietuvos jūrų kapitonas BRONIUS KRIŠTOPAITIS. Baigęs Vadoklių pradinę, mokėsi Panevėžio gimnazijoje, bei Kauno Aukštesniojoje technikos mokykloje. 1925 išvyko studijuoti jūreivystės mokslų į Suomiją. Baigęs Turku Navigacijos institutą įgijo jūrų kapitono laipsnį. 1936 dirbo pirmajame Lietuvos tolimojo plaukiojimo laive Maistas. Redagavo Klaipėdoje leidžiamą žurnalą Jūra. 1944 emigravo iš Lietuvos. Nuo 1950 gyveno Čikagoje. Išleido atsiminimų knygą Jūrų keliais (1979). Mirė 1999 09 27.

17 d. – 120 metų, kai (1902) Rėkliuose (Panevėžio sen.) gimė agronomas, žemės ūkio m. kand. KAZIMIERAS BUČIŪNAS. Parašė brošiūrų, mokslo darbų apie sodų veisimą, žemės dirbimą, tręšimą. Mirė 1988 03 14 Vytėnuose.

19 d. – 90 metų, kai (1932) Tvanksėje (Krekenavos vlsč.) gimė inžinierius technologas, tautodailininkas ZIGMANTAS PLĖŠTYS. 1945-1951 mokėsi Krekenavos vidurinėje mokykloje. 1951 sovietinio saugumo suimtas, nuteistas 25 metams ir ištremtas į Vorkutą. 1962 grįžęs iš tremties, apsigyveno Panevėžyje. 1969 baigė KPI. Lankė dailės studiją Spektras. Iš pradžių tapė, nuo 1987 kuria ekslibrisus. Jo kūrybos darbai eksponuojami Lietuvoje ir užsienyje. 2006 Krekenavoje surengė jubiliejinę 80-ąją savo darbų parodą.

21 d. - 180 metų, kai Upytėje (Panevėžio r.) gimė (1842) teisininkas VLADISLOVAS EIDRIGEVIČIUS. Baigė Varšuvos vyriausiosios mokyklos Teisės fakultetą. 1895–1909 Panevėžio miesto burmistras. Daug prisidėjo prie Panevėžio miesto tvarkymo, švietimo būklės jame gerinimo. Mirė 1909 12 Panevėžyje.

21 d. – 130 metų, kai (1892) Akmeniuose (Karsakiškio sen.) gimė JAV lietuvių visuomenės veikėjas MATAS ŠIMONIS. Baigė pradžios mokyklą Subačiuje. Nuo 1910 gyveno JAV. Dirbo Tautos fonde, Lietuvos Vyčių kuopoje ir kt. Bendradarbiavo Vytyje, Katalike, Amerikos lietuvyje ir kt. leidiniuose. Mirė 1974 06 13 Detroite.

22 d. - 100 metų, kai Putiliškiuose (Raguvos sen.) gimė (1922) dailininkė tekstilininkė ADOLFINA NARBUTAITĖ. 1944–1945 Raguvos progimnazijos mokytoja. 1950 baigė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą. 1949–1971 dirbo Kauno S. Žuko taikomosios dailės technikume. Nuo 1960 Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Sukūrė interjero dekoratyvių audinių, austinių ir rištinių kilimų. Mirė 1971 09 08 Kaune.

28 d. - 110 metų, kai Velžyje gimė (1912) pedagogė, visuomenininkė MALVINA JONIKIENĖ. 1933 baigė Panevėžio mokytojų seminariją. Iki 1941 dirbo Bukonių, Siesikų (Ukmergės r.) ir Šeduvos (Radviliškio r.) pradinėse mokyklose. Nuo 1926 skautė, veikė šaulių ir jaunalietuvių sąjungose. 1931–1933 vyresniųjų skaučių draugovės Panevėžyje draugininkė. Apsigyvenusi JAV, dėstė lietuvių kalbą lituanistinėse mokyklose, dalyvavo skautų veikloje, dainavo „Dainavos“ ansamblyje. Už veiklą skautuose ir Lietuvos šaulių sąjungoje apdovanota ordinais ir medaliu. Mirė 1997 05 23 Čikagoje (JAV).