2021 m. kovo mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Penktadienis, 27 lapkričio 2020 06:42

4 d. – 100 metų, kai (1921) Dembinėje (Kėdainių r.) gimė KAZIMIERAS VITKUS, aktorius, teatro veiklos metraštininkas. Nuo 1940 dirbo Panevėžio J. Miltinio dramos teatre. Mirė 1995 01 05 Panevėžyje.

4 d. – 80 metų, kai (1941) Kaspariškiuose (Ukmergės r.) gimė VERONIKA VILDŽIŪNAITĖ, skulptorė, poetė. Panevėžyje gyvena nuo 1969. Išleido eilėraščių rinkinį „Ugniavietė”(1971), poemą „Kelias aukštyn ir kelias žemyn” (1990).

4 d. – 110 metų, kai (1911) Papiškiuose gimė POVILAS BANAITIS, pedagogas, Lietuvos kariuomenės karininkas, Šaulių sąjungos narys. 1941 06 14 suimtas, išvežtas į Rešiotus (Krasnojarsko kr.). 1944 02 18 žuvo lageryje.

6 d. – 75 metai, kai (1946) Tryškiuose (Telšių r.) gimė ALBINAS LEMEŽIS, medžio meistras. Drožia kryžius, skulptūrėles bažnyčioms, taikomojo meno dirbinius. Stambesnis darbas – Naujamiesčio bažnyčios altorius.

8 d. – 100 metų, kai (1921) Tiltagaliuose (Karsakiškio sen.) gimė ALFONSAS JANČYS, kunigas. Mokėsi Tiltagalių pradžios mokykloje. Kunigu įšventintas 1944. Kunigavo Saločiuose, Joniškėlyje, Vadokliuose (iki 1981). Nuo 1981 – Pasvalio klebonas. Mirė 1992 07 27 Pasvalyje.

12 d. - 125 metai, kai (1896) Šateniuose (Kėdainių r.) gimė JUOZAS URBŠYS, politikas, diplomatas, visuomenės veikėjas, Lietuvos užsienio reikalų ministras (1938-1940), rašytojas, vertėjas. 1905-1907 su tėvais gyveno Zaosėje (Krekenavos sen.). 1914 baigė Panevėžio realinę mokyklą. Parašė atsiminimų knygas „Lietuva lemtingaisiais 1939-1940 metais” (1988), „Atsiminimai” (1988, papild. leid. 1990). Mirė 1991 04 30 Kaune.

13 d. – 120 metų, kai (1901) Daukniūnuose (Panevėžio sen.) gimė JUOZAS KLEVAITIS, agronomas selekcininkas, daugiamečių žolių selekcijos Lietuvoje pradininkas. Vienas ir su kitais sukūrė 10 pašarinių žolių veislių, parašė knygų. Nuo 1949 gyveno JAV. Mirė 1971 07 18 Čikagoje (JAV).

13 d. – 105 metai, kai (1916) Klevečkinėje (Panevėžio sen.) gimė ANTANAS SKREBYS, Lietuvos kariuomenės karininkas. 1944 pasitraukė į Vokietiją, 1949 emigravo į JAV. Mirė 2006 07 07 Čikagoje.

16 d. – 175 metai, kai (1846) Purviškiuose (Biržų r.) gimė JURGIS BIELINIS (BIELIAKAS), knygnešys, publicistas, vienas iš Garšvių knygnešių draugijos (1885) įkūrėjų. Nuo 1890 knygnešys profesionalas, veikė Bieliako, Ministerio ir kt. vardais. Vidurio ir Vakarų Lietuvoje sukūrė spaudos platinimo tinklą, išugdė būrį knygnešių ir švietėjų. Parašė knygeles „Istoriški pritikimai iš ūkininkų gyvenimo Lietuvoje“ (1899), „Knyga, paaukota atminui sukaktuvių devynioliktojo amžiaus” (1900), „Testamentas Lietuvos tautai dėl dvidešimtojo amžiaus” (1901) ir kt. Mirė 1918 01 18 Katinuose (Pasvalio r.).

19 d. – 55 metai, kai (1966) Tekoriškiuose (Miežiškių sen.) gimė VIRGINIJUS VILMANTAS VARANAVIČIUS, medžio drožėjas. Drožia skulptūras, kaukes ir kt.

22 d. – 125 metai, kai (1896) Belazariškyje gimė JONAS ANDRAŠIŪNAS, Nepriklausomybės kovų dalyvis, karininkas. Pulkininkas (1938). Tarnavo Panevėžio batalione ir 4 pėstininkų pulke, buvo bataliono vadas. 1944 pasitraukė į Vokietiją, nuo 1949 gyveno JAV. Mirė 1994 08 09 Vilniuje, palaidotas Petrašiūnuose.

23 d. – 125 metai, kai (1896) Gudeliuose (Ramygalos sen.) gimė KAZIMIERAS GUDELIS, Lietuvos kariuomenės pulkininkas. Mirė 1969 Kaune.

26 d. – 95 metai, kai (1926) Išlaužuose (Ramygalos sen.) gimė KAZIMIERAS KISIELIS, skulptorius, Panevėžio rajono Garbės pilietis. Paminklo genocido aukoms Ramygaloje (1995) autorius (kartu su arch. V. Čekanausku ir J. Bujokaite). Mokėsi Žižmių, Ramygalos mokyklose, Panevėžio mokytojų seminarijoje. Mirė 2014 02 28 Vilniuje.

28 d. – 110 metų, kai (1911) Perekšliuose (Smilgių sen.) gimė BRONIUS GIEDRIKAS (slap. Jonas, Švitrigaila), Lietuvos kariuomenės karininkas, partizanas. Žuvo 1945 03 27 Ažagų – Eimuliškio mūšyje.

30 d. – 160 metų, kai (1861) Puziniškyje gimė GABRIELĖ PETKEVIČAITĖ-BITĖ, rašytoja, pedagogė, visuomenės veikėja. Nuo 1919 mokytojavo Panevėžyje. Parašė apysakų ir apsakymų, romaną „Ad astra” (1933), pjesių (kartu su Žemaite), atsiminimų: „Karo meto dienoraštis” (1-2, 1925, 1931), „Iš mūsų vargų ir kovų” (1927), paskelbė kritikos ir publicistikos straipsnių. Mirė 1943 06 14 Panevėžyje.