2020 m. spalio mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:25

6 d.   -   120 metų, kai (1900) Raukštoniuose (Ramygalos sen.) gimė Kazimieras Rankelė, kunigas. Mokėsi Ramygalos pradžios mokykloje ir Panevėžio progimnazijoje. 1920 įstojo į Kauno kunigų seminariją, vėliau mokslus tęsė Vokietijoje. Grįžęs į Lietuvą vadovavo Kauno ateitininkams, kunigavo Rokiškyje, Kamajuose, Palėvenėlėje. Mirė 1937. Palaidotas Ramygalos kapinėse.

6 d.  -  90 metų, kai (1930) Maženiuose (Velžio sen.) gimė Vytautas Mikšys, hidrotechnikos inžinierius. 1955 baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. Dirbo Raseinių, Kelmės, Anykščių melioracijos valdybose. 1991-2001 dirbo atkurto žurnalo „Žemėtvarka ir melioracija” vyr. redaktoriumi. Su bendraautoriais parašė knygas „Melioracija Lietuvoje” (1970, 1994), „Hidrotechnikos inžinieriaus žinynas” (1982). Paskelbė straipsnių apie žemių melioravimą, žemėtvarkininkų ir hidrotechnikos inžinierių veiklą.

6 d.  -  65 metai, kai Naujamiestyje gimė (1955) Lietuvos dailės istorikas, muziejininkas Osvaldas Daugelis. 1979 baigė Lietuvos dailės institutą. Nuo 1979 dirbo M. K. Čiurlionio dailės muziejuje (dab. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus), 1992–2019 jo direktorius. Paskelbė straipsnių apie M. K. Čiurlionio kūrybą, Lietuvos kultūros paveldą, užsienio dailę. Parengė parodų ekspozicijų, sudarė katalogų. Visuotinės lietuvių enciklopedijos bendradarbis. Apdovanotas LR Kultūros ministerijos garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“ (2015).

11 d.  -  410 metų, kai (1610) Lietuvoje gimė Jonas Božimovskis vyresnysis, religinių raštų rengėjas, Biblijos vertėjas. Mokėsi Kėdainiuose, Slucke. 1632-1637 studijavo Vokietijoje. 1638-1652 Naujamiesčio evangelikų reformatų bažnyčios kunigas. Su S. Minvydu iš lenkų k. išvertė pagrindines stambiausio 17 a.  lietuvių raštijos paminklo „Knygos nabožnystės krikščioniškos” (1653) dalis – katekizmą, maldyną, pamokslus. Nuo Naujojo Testamento pradėjo versti Bibliją (po mirties šį darbą tęsė  sūnus). Mirė 1673 01 08 Kėdainiuose.

13 d.  -  95 metai, kai (1925)  Nevėžninkuose (Naujamiesčio sen.) gimė Valerija Stakionienė-Kaupaitė, pedagogikos m. daktarė (1970), profesorė (1971). Išleido keletą knygų, vadovėlių, mokomosios literatūros apie moksleivių fizinį auklėjimą, sportą, parašė per 100 mokslinių straipsnių. Apdovanota Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino I-ojo laipsnio medaliu (1995). Mirė 2002.

18 d.  -  90 metų, kai (1930) Velykiuose (Velžio sen.) gimė Petras Vėžys, inžinierius mechanikas, technikos mokslų kandidatas (1970). 1958 baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, dirbo Lietuvos Žemės ūkio mechanizacijos ir elektrifikacijos institute, nuo 1980 dėstė Lietuvos Veterinarijos akademijoje. Kelių išradimų autorius. Parašė darbų apie žolinių pašarų rengimo mechanizavimą. 1972 paskirta  LTSR valstybinė premija.

20 d.  -  100 metų, kai (1920) Pasvalyje gimė Vladas Juozokas, Lietuvos kariuomenės leitenantas, pokario kovų partizanas. 1944 organizavo rezistencinį judėjimą Panevėžio apskrityje. III-osios Šiaurės Lietuvos Laisvės armijos apygardos vado pavaduotojas, štabo viršininkas. Žuvo 1946 02 13. Palaidotas Dembavoje.

26 d.  -  110 metų, kai Geležiuose (Vadoklių sen.) gimė (1910) kunigas, Lietuvos pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui dalyvis Jonas Buliauskas. 1934 baigė Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultetą. Dirbo sielovados darbą įvairiose parapijose. 1941–1945 Rokiškio gimnazijos kapelionas. Sovietų valdžios metais platino partizanų spaudą, Rokiškio gimnazijos mokiniams organizavo religines konferencijas, pamaldas. 1947 sovietų valdžios suimtas ir nuteistas 10 metų lagerio. 1956 grįžo į Lietuvą. Nuo 1962 Krinčino, vėliau Lėno (Ukmergės r.) parapijų altaristas. Aktyviai gynė Bažnyčios ir tikinčiųjų teises. Mirė 1987 01 18 Linkuvoje.

27 d.  -  135 metai, kai (1885) Palaukiuose (Karsakiškio sen.) gimė Jurgis Pauliukas (Paulius, tėvas Bonaventūra), kunigas dominikonas, bažnytinės teisės daktaras (1931). Nuo 1907 gyveno JAV. 1920 baigė kunigų seminariją, 1929 – katalikų universitetą Vašingtone. 1932 grįžo į Lietuvą. Atkūrė lietuvių dominikonų Angelo Sargo provinciją Raseiniuose. 1941 išvyko į Vokietiją, ten kunigavo. Nuo 1947 gyveno JAV, dirbo kapelionu, dėstė religiją ir lotynų kalbą, religiniais klausimais rašė straipsnius į spaudą. Mirė 1956 07 13 Naujajame Orleane.

28 d.   -   135 metai, kai (1885) Madilioniškyje (Kupiškio r.) gimė Kazimieras Keršulis, kunigas. Nuo 1917 kunigavo Plungėje, Kartenoje, Šateikiuose, Vėžaičiuose, Gargžduose, Kupiškyje ir kt. 1950-1954 Ramygalos bažnyčios altarista. Mirė 1957.

28 d.   -   130 metų, kai (1890) Nevapolyje (Radviliškio r.) gimė Tadas Bajarūnas, fotografas. Fotografuoti išmoko tarnaudamas carinėje kariuomenėje. Apie 1920 apsigyveno Krekenavoje. Fotografavo Krekenavos krašto žmones, vaizdus, visuomenei svarbius momentus, iškilmes ir kt. Didžioji jo fotografinio palikimo dalis perduota Panevėžio kraštotyros muziejui, nemažai nuotraukų saugoma Rumšiškių liaudies buities muziejuje. Mirė 1945 03 13.

28 d.  -  90 metų, kai (1930) Krekenavoje gimė Vytautas Janėnas, fizikas, gamtos m. daktaras (1983). Parašė mokomąsias knygas „Fizikos laboratoriniai darbai” (su kitais, 1966, 1976), „Optika ir atomistika” (su kitais, 1969), „Fizika” (su kitais, 1990), paskelbė per 30 mokslinių straipsnių. Mirė 2010 06 27.

31 d.  -  160 metų, kai (1860) Minske gimė Platonas Jankauskas, inžinierius mechanikas, technikos m. daktaras (1893), profesorius (1902). 1883 baigė Peterburgo universitetą, 1886 – Peterburgo kelių inžinierių institutą, ten pat dėstė. 1921 grįžo į Lietuvą. Dėstė Aukštuosiuose kursuose, 1922-1934 Kauno universiteto katedros vedėjas. Parašė ir išleido paskaitų kursus „Kinematika ir dinamikos pagrindai”(1926), „Pritaikomoji mechanika” (1926-1930, 2 d.), „Teoretinės mechanikos kursas” (1928-1934). Mirė 1941 11 27 Daniliškyje (Krekenavos sen.).