2020 m. sausio mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:25

1 d.  - 220 metų, kai (1800) Raguvoje gimė Juozapas Straševičius, dailininkas, istorikas, 1831 sukilimo dalyvis. Baigęs Vilniaus universitete literatūrą ir laisvuosius menus keliavo po Vakarų Europą. Po 1831 sukilimo apsigyveno Paryžiuje. Prancūzų kalba parengė monografiją apie Emiliją Pliaterytę, prancūzų, vokiečių ir italų kalbomis išleido 2 tomus sukilimo dalyvių biografijų. Dailininko tapybos darbų išliko Raguvos bažnyčioje. Mirė 1883 05 05 Paryžiuje.

2 d.   -   75 metai, kai (1945) Baroniškiuose (Paįstrio sen.) gimė Viktoras Mažylis, medžio drožėjas.  Kartu su broliu Bronislovu Mažyliu drožia kryžius, stogastulpius, skulptūrėles ir kt. darbus.

5 d.  -  110 metai, kai (1910) Burveliuose (Krekenavos sen.) gimė Vytautas Petrauskas, vertėjas, tekstologas. 1921 mokėsi Panevėžio gimnazijoje. Dirbo redakcijose, Eltoje, Grožinės literatūros leidykloje. Išvertė N. Ostrovskio, A. Tolstojaus, T. Dreizerio, T. Mano ir kitų rašytojų kūrinių, suredagavo leidinių. Mirė 1982 02 15 Vilniuje.

6 d.  -  140 metų, kai (1880) Gudeliuose (Ramygalos sen.) gimė Kazimiera Kaupaitė – Motina Marija, vienuolė, Šv. Kazimiero kongregacijos JAV įsteigėja ir generalinė vyresnioji. 1920 įsteigė vienuolyną Pažaislyje. Buvo puiki organizatorė ir administratorė. Jos rūpesčiu atidarytos 29 pradžios mokyklos, 3 aukštesniosios mokyklos, 2 ligoninės. Bendradarbiavo “Šaltinyje” ir kituose leidiniuose. Apdovanota Gedimino ordinu. Mirė 1940 04 17 JAV.

6 d.  -  85 metai, kai (1935) Juodikoniuose (Ramygalos sen.) gimė Nijolė Krotkutė, aktorė, režisierė. Ilgą laiką dirbo režisiere Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre.

7 d.  -  130 metų, kai (1890) Gudeliuose (Ramygalos sen.) gimė Julius Kaupas, finansininkas, visuomenės veikėjas, Lietuvos Steigiamojo seimo (1920) narys.  Ramygaloje baigęs pradinę mokyklą, mokėsi Liepojoje, vėliau lankė “Saulės” kursus Kaune, kuriuos baigė 1909. 1911 išvyko į JAV, studijavo Valparaiso ir Niujorko universitetuose. 1919 grįžo į Lietuvą. 1920 išrinktas Steigiamojo Seimo nariu. Nuo 1922 kurį laiką dirbo Lietuvos Banko direktoriumi, bendradarbiavo spaudoje. Vėliau iki 1940 vasaros buvo Lietuvos banko Kauno skyriaus direktoriumi. Mirė 1945 05 27 Kaune.

10 d.  -  115 metų, kai (1905) Gelažiuose (Vadoklių sen.) gimė Juozas Juška, statybos inžinierius. 1924 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją, 1924-1931 studijavo statybą VDU. Dirbo Žemės ūkio  rūmų statybos skyriaus vedėjo padėjėju, 1940-1944 skyriaus vedėju. Bendradarbiavo leidiniuose “Ūkininko patarėjas”, “Naujoji sodyba”, “Kaimo statyba”. Išleido knygą “Mediniai stogai” (1934). Mirties data nežinoma.

11 d.  -  90 metų, kai (1930) Raguvoje gimė Vytautas Saladžius, geologas, gamtos mokslų daktaras. 1950 baigė Raguvos vidurinę mokyklą, 1955 – Vilniaus universitetą. Kelių leidinių geologijos klausimais bendraautorius. Paskelbė per 50 mokslinių straipsnių, skaitė pranešimus mokslinėse konferencijose. Nuo 1991 Lietuvos geologų sąjungos narys. Išleido atsiminimų knygą “Ne vien tik atsiminimai” (2002).

13 d.  -  60 metų, kai (1960) Panevėžyje gimė Artūras Stančikas, dailininkas grafikas. 1978 baigė Panevėžio 4-ąją vidurinę mokyklą, 1983 – Šiaulių pedagoginį institutą. 1983-1987 Miežiškių vidurinės mokyklos piešimo ir braižybos mokytojas. Nuo 1993 kūrybinis darbuotojas, nuo 1997 Lietuvos dailininkų  sąjungos narys. Nuo 1983 dalyvauja respublikinėse ir tarptautinėse parodose.

16 d.  -  85 metai, kai (1935) Butrimonyse (Krekenavos sen.) gimė Leonas Katkevičius, technologijos mokslų daktaras. 1955 baigė Krekenavos vidurinę mokyklą, 1960 baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1962-2008 dėstė Lietuvos žemės ūkio universitete. Išleido knygų, parašė straipsnių vandens ūkio ekonomikos ir organizavimo temomis. Mirė 2019 01 05 Kaune.

17 d.  -  90 metų, kai (1930) Akmeniuose ( Karsakiškio sen.) gimė Algimantas Ažusienis, astrofizikas, fizinių mokslų  daktaras (1993)., docentas (1969). 1955 baigė Vilniaus universiteto fizikos matematikos fakultetą. Knygų “Marsas”, “Žvaigždžių milijardai”, “Kosminiai spinduliai” ir kitų, bei daugelio mokslinių straipsnių autorius ir bendraautorius.

18 d.   -   70 metų, kai (1950) Juodeikiuose (Joniškio r.) gimė Julius Vaupšas, fotomenininkas, dailininkas, medžio drožėjas. Surengė keliolika tapybos, fotografijų, medžio drožinių parodų. Jo skulptūrų yra Naujamiesčio bažnyčioje, Krekenavoje ir kt. Gyvena Naujamiestyje.

19 d.  -  125 metai, kai (1895) Murmuliuose (Naujamiesčio sen.) gimė Vytautas Bagdonavičius, pulkininkas. Baigęs Petrapilio karo mokyklą, tarnavo caro kariuomenėje. 1918 stojo savanoriu į  Lietuvos kariuomenę. Pasižymėjo kovose su bolševikais ir lenkais. Už nuopelnus apdovanotas Vyčio kryžiumi. Mirė 1946 12 28 Vokietijoje.

20 d.  -  70 metų, kai (1950) Traineliškyje (Anykščių r.) gimė Edmundas Rinkevičius, kunigas, poetas, tautodailininkas. Baigęs Kauno kunigų seminariją, kunigavo Panevėžyje, Biržuose, Jūžintuose, Pabiržėje, Užpaliuose, Ramygaloje. Išleido  eilėraščių rinkinius “Vilties sparnai” (1991), “Po žilvičio šakom” (1993). “Krintanti žvaigždė” (1995), parengė knygą “Užpalių kraštas” (1993), dalyvauja tautodailės parodose. Jam buvo suteiktas Panevėžio rajono Garbės piliečio vardas (2016).
Mirė 2019 m. rugpjūčio 6 d. Biržų ligoninėje. Palaidotas Vabalninko (Biržų r.) bažnyčios šventoriuje šalia kitų kunigų.

26 d.  -  95 metai, kai (1925) Sudeikiuose (Kupiškio r.) gimė Kazimieras Girnius, kunigas, literatas. Keletą metų kunigavo Vadokliuose, Geležiuose ir kt. Parašė knygas “Istorinės nuotrupos apie Svėdasų parapiją” (1965), “Atsiminimai ir mintys iš gyvenimo” (1994), “Alunta” (1995). Mirė 1996 08 10 Pasvalyje, palaidotas Joniškėlyje.

26 d.  -  90 metų, kai (1930) Vilkiškiuose (Pasvalio r.) gimė Vytautas Baliūnas, mokytojas, kraštotyrininkas, Panevėžio J. Balčikonio gimnazijos muziejaus vadovas. Mokytojavo Smiltinės, Naujamiesčio, Panevėžio ir kt. mokyklose. Išleido knygas “Panevėžio J. Balčikonio gimnazija” (1995), “Panevėžio J. Balčikonio gimnazijos istorijos muziejus” (1998), “Panevėžio J. Balčikonio gimnazija  1727-2002” (2002) ir kt. Nusipelnęs panevėžietis (1996, 1999). Apdovanotas DLK Gedimino ordino 2-ojo laipsnio medaliu (1994) ir G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ (2016). Mirė 2017 10 01 Panevėžyje.

28 d.  -  185 metai, kai (1835) Glitėnuose (Krekenavos sen.) gimė Vincas Svirskis, iškiliausias Lietuvos kryždirbys, skulptorius, liaudies menininkas. Iš ąžuolo sukūrė apie 200 koplytstulpių ir kryžių. Mirė 1916 03 07 Burveliuose, palaidotas Surviliškio kapinėse (Kėdainių r.).

31 d.  -  75 metai, kai (1945) Perekšliuose (Smilgių sen.) gimė Donatas Stanikūnas, inžinierius, technologijos mokslų daktaras. 1971 baigė Kauno politechnikos institutą. 1971–1996 dirbo Lietuvos žemės ūkio akademijoje. 1996–1998 Žemės ir miškų ūkio viceministras. 1998–2003 Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto direktorius. Nuo 2004 Agroanalitinio centro direktorius. Išleido mokomųjų knygų, paskelbė mokslinių straipsnių.