2019 m. gegužės mėn. kraštotyros kalendorius

2 d.    185 metai,    kai Smilgių parapijoje gimė (1834) MEČISLOVAS LEONARDAS PALIULIONIS, Žemaičių vyskupas. Iki 1852 m. mokėsi Panevėžio bajorų mokykloje. 1860 m. baigė Petrapilio dvasinę akademiją, profesoriavo Žemaičių kunigų seminarijoje (Varniuose ir Kaune), buvo Kauno kunigų seminarijos prokuratorius ir Kauno mergaičių gimnazijos kapelionas. Nuo 1883 m. konsekruotas Žemaičių vyskupu. Leido laikraštį ,,Nedėldienio skaitymai“, rėmė kitos lietuviškos spaudos leidimą. Mirė 1908 05 02 Kaune.
10 d.     130 metų,     kai Ramygaloje gimė (1889) IZIDORIUS ILEKIS, muziejininkas, publicistas, dailininkas.1910 m. išvyko į JAV, kur studijavo skulptūrą ir tapybą. Dirbo Čikagoje muziejininku. 1931 m. grįžo į Lietuvą, apsigyveno Ramygalos valsčiuje. Rašė straipsnius į ,,Draugą“, ,,Pažangą“, ,,Žvirblį“ ir kitus leidinius, piešė šaržus, karikatūras. Mirties data nežinoma.
13 d.     120 metų,    kai Gabulų k. gimė (1899) JONAS MASILIŪNAS, ekonomistas, valstybės ir visuomenės veikėjas, Nepriklausomybės kovų savanoris. Tarnavo 4-jame Karaliaus Mindaugo pėstininkų pulke. Išėjęs į atsargą, studijavo ekonomikos mokslus Berlyne. 1936 m. išrinktas Lietuvos Seimo nariu, 1939-1940 m. Susisiekimo ministras. Bendradarbiavo spaudoje. Mirė 1942 12 25 Rešiotų koncentracijos stovykloje.
14 d.    115 metų,    kai Trakuose gimė (1904) ŠALUMIJELIS LOPATTO, karaimų poetas, miškininkas. Su tėvais gyvendamas Kryme, lankė Eupatorijos dvasinę seminariją, pradėjo rašyti pirmuosius eilėraščius. Į Lietuvą grįžo 1919 m.. 1920 m. atvyko su tėvais į Panevėžį, dirbo raštininku, žemės tvarkytoju, baigė miškininkų kursus. Dirbo urėdo padėjėju. Šias pareigas ėjo iki pat mirties. 1923 09 20 klastingai nužudytas. Palaidotas Naujamiesčio karaimų kapinėse.
17 d.     160 metų,     kai Debeikiuose (Anykščių r.) gimė (1859) JURGIS BARANAUSKAS, knygnešys. Priklausė Garšvių knygnešių bendrijai. Draudžiamus leidinius platino gimtosiose apylinkėse pats bei pristatydavo kitiems platintojams. 1898 m. kratos metu jo namuose rasta bibliotekėlė. Buvo nuteistas kalėti ir ištremtas į Sibirą. Grįžęs iš tremties vėl platino draudžiamąją spaudą. Mirė 1941 06 23 Anykščių r. Jo pavardė įtraukta į Knygnešių sienelę Kaune.