2012 m. spalio mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:27

SPALIS

 

1 d. – 70 metų, kai (1942) Puodžiuose (Utenos r.) gimė inžinierius, habil. dr. (technologijos m.), KTU Panevėžio instituto Technologijų fakulteto dekanas, KTU Mechanikos technologijos katedros profesorius JONAS BAREIŠIS. Lietuvos mokslininkų sąjungos narys.

 

3 d. – 70 metų, kai (1942) Krekenavoje gimė dailininkė tapytoja GRAŽINA JANINA VITARTAITĖ. 1957-1960 mokėsi Kauno dailės mokykloje. 1966 baigė VDI. Nuo 1970 Lietuvos dailininkų sąjungos narė. 1980-1989 VDI Tapybos katedros vedėja, docentė (1987). Lietuvos nusipelniusi meno veikėja. Mokymo priemonės Tapybos pagrindai autorė, Lietuvos ir tarptautinių plenerų dalyvė.

 

3 d. - 95 metai, kai (1917) Barvydžiuose (Telšių r.) gimė choro dirigentas, pedagogas JUOZAS BAGDONAS. 1947-1950 choro dirigavimo mokėsi Klaipėdos muzikos mokykloje, 1955-1960 studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje. Nuo 1950 gyveno Panevėžyje. Dirbo pedagoginėje ir vaikų muzikos mokyklose. 1993 suorganizavo Lietuvos šaulių sąjungos ir Panevėžio rinktinės mišrųjį chorą. Harmonizavo ir sukūrė dainų chorams bei ansambliams. Mirė 2011 05 22

 

6 d. – 75 metai, kai (1937) Utenoje gimė kino režisierius RIMTAUTAS ŠILINIS. 1944-1947 mokėsi Raguvos pradinėje mokykloje. 1959 baigė VU Istorijos fakultetą. Nuo 1969 – kino režisierius. Daugelio dokumentinių filmų scenarijų autorius, per 70 dokumentinių filmų režisierius. Keturis kartus apdovanotas už geriausią dokumentinį filmą Lietuvoje. Tarptautiniuose kino festivaliuose (Italijoje, Vengrijoje) laimėjęs aukso ir sidabro medalius bei kitus apdovanojimus.

 

9 d. – 115 metų, kai (1897) Svetošino dvare (Vilkaviškio r.) gimė inžinierius, visuomenės veikėjas KAZIMIERAS GERMANAS. Pirmojo pasaulinio karo metais baigė į Rusiją evakuotą Panevėžio realinę mokyklą.. 1918 grįžęs į Lietuvą, stojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę. 1920 baigė karo mokyklą. 1929 baigė Lietuvos VU technikos fakultetą ir įgijo statybos inžinieriaus specialybę. 1929-1937 dirbo Panevėžio apskrities inžinieriumi. 1933 pastatytas jo suprojektuotas arkinis gelžbetonio tiltas per Lėvenį Paliūniškyje. 1938-1939 ėjo Lietuvos susisiekimo ministro pareigas. Po karo emigravo iš Lietuvos. Gyveno JAV. Mirė 1980 04 18 JAV.

 

10 d. – 130 metų, kai (1882) Griniūnuose (Ramygalos vlsč.) gimė poetas KAZIMIERAS KRIAUČIŪNAS. Tarnavo pas ūkininkus, vaidino Ramygalos mėgėjų scenoje. 1907 išvyko į JAV, dirbo fizinius darbus, vaidino išeivių statomų dramų spektakliuose, dainavo operetėse. Bendradarbiavo Vienybėje, Margutyje, Dirvoje. Išleido satyrinių eilėraščių rinkinį Iš dūminės lūšnelės (1951), atsiminimų knygą Siauruoju takeliu (1956). Mirė 1970 12 02 JAV.

 

14 d. – 85 metai, kai (1927) Panevėžyje gimė baleto artistė TAMARA SVENTICKAITĖ-KUNAVIČIENĖ. 1944-1968 Lietuvos operos ir baleto teatro balerina. Nuo 1968 Lietuvos konservatorijos dėstytoja. Apdovanota LDK Gedimino ordinu (1998). Mirė 2010 03 19 Vilniuje.

 

15 d. – 120 metų, kai (1892) Rėkliuose (dab. Panevėžio sen.) gimė gydytojas chirurgas, docentas (1933), profesorius (1939), akademikas (1941) VLADAS KUZMA. 1913 baigė Panevėžio realinę mokyklą. 1914 įstojo į Dorpoto (dab. Tartu, Estija) universiteto medicinos fakultetą. Nebaigęs studijų grįžo į Lietuvą. Dirbo Panevėžio ligoninėje. 1923 baigė LU mediciną. Dirbo chirurgu klinikose, apgynė daktaro disertaciją. Pirmasis Lietuvoje ligoniui perpylė kraują (1923). Nemokamai gydė neturtingus ligonius. Daugelyje tarptautinių konferencijų skaitė mokslinius pranešimus. Mirė 1942 06 08 Kaune.

 

22 d. – 125metai, kai (1887) Čivyliuose (Utenos r.) gimė kunigas JONAS GUDONIS. Įšventinus kunigu, 1917 paskirtas Ramygalos vikaru. 1918, įkūrus Ramygalos progimnaziją, ėjo ir kapeliono pareigas. 1920-1922 dirbo vikaru Naujamiestyje. Vėliau kunigavo įvairiose Lietuvos parapijose. Mirė 1999 09 03.

 

19 d. – 90 metų, kai (1922) Petriškiuose (Pasvalio r.) gimė pedagogas, poetas JUOZAS JUKNEVIČIUS. Vėliau su tėvais gyveno netoli Paįstrio. 1941-1944 mokėsi Panevėžio aukštesniojoje prekybos mokykloje, kartu lankė muzikos mokyklą. Vėliau studijavo Vilniaus konservatorijoje, dirbo Mokytojų namuose. 1949 ištremtas į Sibirą. 1956 grįžo į Lietuvą, dirbo Kėdainiuose. Išleido tris eilėraščių rinktines: Tėviške, tu rytmečio aušra (1994), Eršketrožių žydėjimas (1999), Prie tavęs aš vėlei sugrįžtu (2003).

 

 

23 d. – 120 metų, kai (1892) Panevėžyje atidaryta Kristaus Prisikėlimo cerkvė.

 

25 d. – 70 metų, kai (1942) Nemunėlio Radviliškyje (Biržų r.) gimė dailininkė LAIMUTĖ ONA GUDAITIENĖ-JODISKAITĖ. 1949-1958 mokėsi Ramygalos vid. mokykloje. 1970 baigė VDI. Lietuvos dailininkų sąjungos narė (1985), Panevėžio sekcijos pirmininkė (1983-1988). Parodose dalyvavo nuo 1970. Mirė 2003 04 05 Panevėžyje.

 

27 d. – 75 metai, kai (1937) Šiauliuose gimė ekonomistas, profesorius, socialinių m. dr. Lietuvos MA viceprezidentas, ambasadorius, Lietuvos Seimo narys RAIMUNDAS RAJECKAS. 1954 baigė Panevėžio I-ąją vid. mokyklą. Mirė 1997 08 11.

 

28 d. – 55 metai, kai (1957) Panevėžyje gimė kompozitorius, humanitarinių m. dr. RIČARDAS KABELIS. 1982 baigė Lietuvos konservatoriją, stažavosi  ir studijavo jos aspirantūroje. 1987-1990 dėstė Lietuvos konservatorijoje, 1990-1994 – Štutgarto aukštojoje muzikos mokykloje ir universitete. Sukūrė šiuolaikinės muzikos kūrinių, paskelbė teorinių straipsnių.

 

30 d. – 125 metai, kai (1887) Girdiškyje (Vadoklių vlsč.) gimė poetas ANTANAS JOKŪBAITIS. Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. Atlikęs karinę prievolę carinėje kariuomenėje, du metus daraktoriavo Vadoklių apylinkėse. 1910-1912 tarnavo Rygos policijoje. Nuo 1913 gyveno JAV. Įsijungęs į lietuvių visuomeninę veiklą organizavo meno saviveiklą, režisavo spektaklius, pats vaidino. Bendradarbiavo spaudoje. Išleido eilėraščių rinkinius Skambančios stygos (1915), Svetimoje padangėje (1920). Mirė po 1967 JAV.

 

Atlaidai ir šventės rajono bažnyčiose

Spalio 7 d ( keliama į sekmadienį po 7 d.) – Ėriškių bažnyčioje Rožinio Šv. Mergelės Marijos atlaidai

 Spalio 7 d ( keliama į artimesnį sekmadienį ) Karsakiškio bažnyčioje  Rožinio Šv. Mergelės Marijos atlaidai.

 Spalio 7 d ( keliama į sekmadienį po 7 d.) Raguvos bažnyčioje  Rožinio Šv. Mergelės Marijos atlaidai.

 Spalio 7 d ( keliama į artimiausią sekmadienį ) Smilgių bažnyčioje  Rožinio Šv. Mergelės Marijos atlaidai.

Spalio 28 d. – Vadoklių bažnyčioje Šv. Apaštalų Simono ir Judo (Tado) atlaidai.