2012 m. rugsėjo mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:27

RUGSĖJIS

 

1 d. – 90metų, kai (1922) atidaryta Panevėžio viešoji biblioteka. Nuo 1995 Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka.

 

1 d. – 45 metai, kai atidaryta (1967) Panevėžio 7-oji vidurinė mokykla  Nuo 1995 J. Miltinio vidurinė mokykla.

 

1 d. – 25 metai, kai (1987) atidaryta Panevėžio 17-oji vidurinė mokykla. Nuo 2001 Ąžuolo vidurinė mokykla.

 

 

3 d. – 105 metai, kai (1907) Akmenėje gimė režisierius, aktorius JUOZAS MILTINIS. 1931 baigė Kauno valstybinę teatro vaidybos mokyklą, 1931-1932 dirbo aktoriumi Šiaulių dramos teatre. 1932-1938 mokėsi Paryžiaus ir Londono teatrų studijose. 1938-1940 vadovavo Darbo rūmų teatrinei studijai Kaune. Nuo 1940 Panevėžio dramos teatro įkūrėjas, meno vadovas, vyriausias režisierius, vaidybos studijos vadovas, aktorius. Režisavo per 70 spektaklių. Mirė 1994 07 13 Panevėžyje.

 

4 d. – 110 metų, kai (1902) Joniškyje (Rokiškio r.) gimė rašytojas, kritikas, vertėjas JUOZAS KELIUOTIS. 1923 baigė Panevėžio gimnaziją, studijavo Kauno ir Paryžiaus universitetuose, redagavo Naująją Romuvą, Kūrybą. Parašė romaną Svajonė ir siaubas (1940), memuarus Dangus nusidažo raudonai (1976), paskelbė straipsnių literatūros ir meno klausimais. Mirė 1983 02 25 Vilniuje.

 

6 d. – 140 metų, kai (1872) Vyžuonose (Utenos r.) gimė kunigas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platinimo ir slaptų mokyklų organizatorius DOMININKAS TUSKENIS. Mokėsi Kauno kunigų seminarijoje. Į kunigus įšventintas 1895 ir paskirtas Smilgių bažnyčios vikaru. Čia palaikė ryšius su vietiniais knygnešiais. Organizavo lietuviškos spaudos bibliotekėlę, kurią nuo 1896 iki spaudos atgavimo tvarkė knygnešys Antanas Bataitis. 1897 įkūrė knygų skaitymo draugiją. Nuo 1900 kunigavo Ukmergėje, vėliau Kupreliškyje, Traupyje ir kt. Prieš mirtį kurį laiką gyveno Krekenavoje.

Mirė 1947 06 03 Krekenavoje. Palaidotas Vyžuonų (Utenos r.) bažnyčios šventoriuje.

 

6 d. – 105 metai, kai (1907) Šiluose (Vadoklių vlsč.) gimė  kunigas ALBINAS SPURGIS. Mokėsi Ukmergės gimnazijoje ir Kauno kunigų seminarijoje. 1932 įšventintas kunigu. Kunigavo Panevėžyje Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, Kristaus Karaliaus katedroje. Vėliau klebonavo Geležiuose, Šimonyse. Nuo 1949 gyveno JAV, bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje. Nuo 1969 gyveno Australijoje. Mirė 1985 10 07 Adelaidėje (Australija).

 

13 d. – 125 metai, kai (1887) Barklainiuose (Ramygalos vlsč.) gimė Lietuvos kariuomenės veikėjas, pulkininkas ALEKSANDRAS JAKAITIS. Kaip Rusijos kariuomenės karininkas dalyvavo I pasauliniame kare. 1919 stojo į Lietuvos kariuomenę, ėjo įvairias vadovaujamas pareigas. Nuo 1924

I-os karo apygardos viršininkas. Mirė 1933 09 04 Marijampolėje.

 

13 d. – 110 metų, kai (1902) Papiškiuose (Ramygalos vlsč.) gimė kunigas MYKOLAS BANAITIS. Baigė Kauno kunigų seminariją ir Kauno universiteto teologijos fakultetą (1928). Kunigavo Kamajuose, Pabiržėje, Truskavoje, Panevėžyje. Mirė 1978 07 17 Panevėžyje.

 

13 d. – 80 metų, kai (1932) Molainiuose gimė kompozitorius, pedagogas, LMA profesorius BRONISLOVAS VAIDUTIS KUTAVIČIUS. Mokėsi Molainių pradinėje mokykloje, Panevėžio ir Vilniaus Tallat-Kelpšos muzikos mokyklose. 1959-1964 studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje. Nuo 1985 Lietuvos muzikos akademijos profesorius. Nacionalinės premijos laureatas (1995). LATGA-A Metų autoriaus laureatas (2005). Sukūrė operų, oratorijų bei kitų muzikinių kūrinių.

 

15 d. – 100 metų, kai (1912) Kušlėnuose (Mažeikių r.) gimė dailininkas LIUDAS VILIMAS. 1935 baigė Kauno meno mokyklą, nuo 1938 studijavo Vienos dailės akademijoje. 1940 buvo pirmasis Panevėžio teatro dailininkas. Nuo 1949 gyveno JAV. Dirbo vitrinų dekoravimo srityje. Sukūrė knygų iliustracijų, teatro dekoracijų, tapybos darbų. Mirė 1966 08 22 JAV.

 

16 d. – 60 metų, kai (1952) Kėdainiuose gimė istorikas, istorijos mokytojas ekspertas JUOZAS BRAZAUSKAS. Nuo 1978 gyvena ir dirba Panevėžyje. Išleido vadovėlių, mokymo priemonių.

 

17 d. – 55 metai, kai (1957) Kaune gimė dailininkė dizainerė JŪRATĖ RIDIKIENĖ-MILKINTAITĖ. Nuo 1983 gyvena ir dirba Panevėžyje. Respublikinių ir pasaulinių ekslibrių parodų dalyvė bei laureatė.

 

18 d. – 115 metų, kai (1897) Žižmariškyje (Kupiškio r.) gimė fizikas, eksperimentinės fizikos Lietuvoje pradininkas, Lietuvos MA akademikas POVILAS BRAZDŽIŪNAS. 1915 baigęs Panevėžio realinę mokyklą studijavo LU. 1926 - 1930 tobulinosi Ciuricho universitete. Apgynė daktaro disertaciją. Dirbo VDU ir VU. Parengė Fizikos terminų žodyną, vadovėlių aukštosioms mokykloms, kitų darbų. Mirė 1986 03 02

 

19 d. – 65 metai, kai (1947) Druseikiuose (Naujamiesčio vlsč.) gimė dailininkė tapytoja IRENA MILAŠEVIČIŪTĖ-PAULAVIČIENĖ. Mokėsi Naujamiesčio vidurinėje mokykloje, studijavo dailę VDI. Lietuvos dailininkų sąjungos narė (1999). Nuo 1976 dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje.

 

24 d. – 85 metai, kai (1927) Panevėžyje gimė aktorė HENRIKA HOKUŠAITĖ-KOSMAUSKIENĖ. Nuo 1945 iki mirties Panevėžio dramos teatro aktorė. Mirė 1989 08 31 Panevėžyje.

 

25 d. – 85 metai, kai (1927) Kubiliūnuose (Radviliškio r.) gimė teatro aktorė, režisierė JULIJA BLĖDYTĖ, STEPANKIENĖ. 1946-1948 lankė Panevėžio dramos teatro studiją. 1948-1983 Panevėžio dramos teatro aktorė. Sukūrė per 70 vaidmenų. 1966 su vyru dailininku A. Stepanka įkūrė lėlių teatrą (nuo 1996 Panevėžio savivaldybės Vaikų kaukių teatras; jo režisierė. Režisavo per 50 lėlių teatro spektaklių, su jais gastroliavo Čekijoje, Estijoje, Švedijoje, Rusijoje ir kt.

  

26 d. – 70 metų, kai (1942) Panevėžyje gimė biochemikas, habil. dr. (biomed. m.; biol. m. dr. 1985), Lietuvos MA narys korespondentas (1987), Europos asociacijos narys (1993), nuo 2003 UAB Fermentas mokslo direktorius, profesorius ARVYDAS JANULAITIS. Tarptautinėje spaudoje paskelbė mokslinių straipsnių, parašė monografiją (1989). Lietuvos nacionalinės (mokslo) premijos laureatas (1994).

 

30 d. – 105 metai, kai (1907) Niaukonyse (Smilgių vlsč.) gimė bibliotekininkė VALERIJA KISINIENĖ. 1931-1934 studijavo ekonomiką KU, 1954-1957 VU studijavo bibliotekininkystę. 1931-1940 dirbo KU bibliotekoje, 1940-1981 – VU bibliotekoje. Padėjo išsaugoti bibliotekos fondus nuo sunaikinimo per karą. Sudarė knygą Autorinės lentelės Lietuvos TSR bibliotekoms (1949, 1958, 1972). Mirė 1993 10 08 Vilniuje.

 

30 d. – 80 metų, kai (1932) Pajuostyje (Panevėžio-Velžio vlsč.) gimė statybos inžinierius, dr. (technologijos m.), KU Statybos katedros docentas, Statinių ir konstrukcijų tyrimo centro direktorius LAIMUTIS JONAS VAICEKAUSKAS. 1956 baigė KPI Statybos fakultetą, 1962-1964 mokėsi aspirantūroje. Per 80 mokslinių straipsnių bei mokslinio ir taikomojo pobūdžio tyrinėjimo darbų autorius.

 

Atlaidai ir šventės rajono bažnyčiose

Rugsėjo 8 d -  Krekenavos bažnyčioje  Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai.

Rugsėjo 8 d. -  Šilų bažnyčioje Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai (keliami į sekmadienį po 8 d.).

Rugsėjo 21 d. – Naujamiesčio bažnyčioje Šv. Mato atlaidai (keliami į artimesnį sekmadienį).

Rugsėjo 29 d. – Ramygalos bažnyčioje Šv. Mykolo arkangelo atlaidai.