2012 m. rugpjūčio mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 14:27

 

RUGPJŪTIS

 

3 d. – 105 metai, kai (1907) Rygoje gimė tapytojas, pedagogas POVILAS PUZINAS. 1932 baigė Rygos Meno akademiją. 1937-1939 dirbo Panevėžio berniukų gimnazijoje piešimo mokytoju. Laisvu nuo darbo gimnazijoje laiku dekoravo Panevėžio katedrą. Šonines navas papuošė 8 didžiuliais paveikslais Šv. Rašto tematika, o lubas freskomis. 1944 emigravo iš Lietuvos. Nuo 1947 gyveno JAV. Mirė 1967 06 21 JAV.

 

3 d. – 75 metai, kai (1937) Panevėžyje gimė mokytojas, dailininkas, visuomenininkas ALGIMANTAS GRINTALIS. Nuo 1956 gyvena JAV. Studijavo dailę JAV aukštosiose mokyklose. 1977 Baltimorėje su kitais įsteigė lietuvišką muziejų, buvo jo kuratorius, tautodailės kursų vedėjas. Sukūrė medžio drožybos, metalo darbų. Aktyvus dalyvis  JAV LB veikloje.

 

6 d. – 110 metų, kai (1902) Keliūgaloje (Šilų parapijoje) gimė cirko artistas, vienas lietuviško cirko pradininkų Lietuvoje PETRAS TARUTIS. Mokėsi Šilų mokykloje, vėliau piemenavo, dirbo pagalbiniu darbininku Latvijos cirke Europa. 1919 stojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę. 1922 mokėsi Kaune, vėliau Vokietijoje. Grįžęs į Lietuvą, kartu su P. Gudausku, 1929 įkūrė pirmąjį lietuvišką cirką Aušra. 1937 įsteigė cirko studiją Panevėžyje. Pokario metais buvo ištremtas į Sibirą. Grįžęs gyveno tėviškėje. Mirė 1974 09 06 Šiluose.

 

7 d. – 135 metai, kai (1877) Nečionyse gimė dailininkas, skulptorius KAZIMIERAS ULIANSKIS. 1902 įstojo į Krokuvos dailės akademiją, kurią baigęs 1907 apsigyveno Panevėžyje. Sukūrė dekoratyvinių skulptūrų Lietuvos bažnyčioms, antkapinių paminklų, biustų. Naujamiesčio kapinėse stovi jo sukurta skulptūra Angelas, skirta 1905-1907 revoliucijos aukoms atminti. Žuvo 1914 pirmajame pasauliniame kare.

 

8 d. – 100 metų, kai (1912) Zolotonošoje (Ukraina) gimė rašytoja, vertėja ELENA BUJOKAITĖ-ŠVELNIENĖ. 1924-1927 mokėsi Raguvos vidurinėje mokykloje, 1930 lankė Ramygalos, 1931-1934 - Panevėžio gimnaziją. Vėliau Kauno universitete studijavo prancūzų kalbą. Mokytojavo Ramygaloje ir Panevėžyje. Periodikoje paskelbė eilėraščių, novelių, vertimų. Mirė 1971 01 14.

 

8 d. – 80 metų, kai (1932) Plaučiškiuose (Pakruojo r.) gimė kino ir teatro aktorius STASYS PETRONAITIS. 1951 baigė Panevėžio J. Miltinio dramos studiją. 1951-1972 Panevėžio dramos teatro aktorius. Nuo 1972 - TSRS kino studijų aktorius. Sukūrė per 50 vaidmenų. Išleido atsiminimų knygas Mokiausi skraidyti (1998), Mano aitvarai (1999).

 

10 d. – 50 metų, kai (1962) Rainaičiuose (Vadoklių apyl.) gimė skulptorius, VDA Fotografijos ir medijos katedros docentas ARTŪRAS RAILA. 1989 baigė VDU. Daugelio Lietuvos ir tarptautinių meno parodų dalyvis ir diplomantas. 2003 laimėjo tarptautinį Hansabanko grupės meno apdovanojimą.

 

15 d. – 85 metai, kai (1927) Panevėžyje gimė vertėja LILIJA VANAGIENĖ. Baigusi VU dėstė Šiaulių pedagoginiame institute, Vilniaus konservatorijoje. Išvertė į lietuvių kalbą anglų ir amerikiečių rašytojų kūrinių. Mirė 2011 07 17 Vilniuje

 

18 d. – 135 metai, kai (1877) Pazūkuose (Pušaloto vlsč., dab. Panevėžio sen.) gimė bankininkas, visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas JONAS DOMINYKAS BLYNAS. Spaudos draudimo metais bendradarbiavo laikraštyje Naujienos. 1917 - Rusijos lietuvių Seimo Peterburge narys. Nuo 1928 Lietuvos žemės ūkio banko direktorius. Bendradarbiavo dienraščiuose Lietuvis, Lietuva, Lietuvos aidas ir. kt. Mirė 1933 06 22 Kaune.

 

18 d. – 65 metai, kai (1947) Krekenavoje gimė biofizikas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, profesorius FELIKSAS BUKAUSKAS. 1971 baigė KMI (nuo 1998 KMU). 1991-1996 Berno universiteto (Šveicarija) Fiziologijos instituto profesorius. Nuo 1998 dirba ir Enšteino medicinos koledže Niujorke (JAV). LSSR valstybinės  premijos laureatas (1983), SSRS valstybinės premijos laureatas (1988).

 

20 d. – 65 metai, kai (1947) Dusmenyse (Trakų r.) gimė skulptorius JUOZAS LEBEDNYKAS. 1972 baigė VDI. Nuo 1976 Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Gyvena ir dirba Panevėžyje.

 

21 d. – 140 metų, kai (1872) Račiupėnuose (Kupiškio r.) gimė chemikas, profesorius PETRAS JUODAKIS. Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. 1898 baigė Peterburgo universiteto gamtos fakultetą. 1922-1923 Lietuvos švietimo ministras. Nuo 1922 dirbo VDU, nuo 1934 neorganinės ir analizinės katedros vedėjas. Mirė 1940 09 21. Kaune.

 

23 d. – 120 metų, kai (1892) Mintaujoje (dab. Jelgava, Latvija) gimė teisininkas, istorikas, profesorius, akademikas KONSTANTINAS JABLONSKIS, kalbininko Jono Jablonskio sūnus. 1909 baigė Panevėžio realinę mokyklą. Studijavo Peterburgo ir Maskvos aukštosiose mokyklose. 1918 grįžo į Lietuvą, dirbo teisininku, domėjosi archeologija, etnografija. Parašė keletą mokslo darbų, lietuvių rašytojų biografijų ir kt. Mirė 1960 07 28 Vilniuje.

 

23 d. – 105 metai, kai (1907) Stasiuliškėse (Anykščių r.) gimė ekskunigas, publicistas, vertėjas JONAS RAGAUSKAS. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1935 baigė Kauno kunigų seminariją. Kunigavo Gulbinėnuose, Smilgiuose, buvo Panevėžio gimnazijos kapelionas, profesoriavo Kauno kunigų seminarijoje. 1948 metė kunigystę. Išleido autobiografinę apysaką Ite missa est (1960), pasakojimų rinkinį Nenoriu dangaus (1963), apysaką Anuo metu (1966). Mirė 1967 10 11 Vilniuje.

 

24 d. – 90 metų, kai (1922) Panevėžyje gimė architektas, poetas, vertėjas JONAS VYTAUTAS NISTELIS. Baigė Kauno universitetą. Nuo 1950 gyveno Šiauliuose. Rašė eilėraščius, esė, vertė Afrikos, Amerikos tautų poeziją, Dovydo Psalmes. Mirė 1986 03 07 Šiauliuose. Paskelbti pomirtiniai eilėraščių rinkiniai Didieji siluetai (1993), Lietuviškos rapsodijos (1995), Eilės tylumai (1996).

 

24 d. – 85 metai, kai (1927) Radviliškyje gimė dailininkas tapytojas STASYS JUSIONIS. 1936- 1941 mokėsi Naujamiesčio mokykloje, vėliau Panevėžio gimnazijoje. 1953 baigė VDI., įgydamas tapytojo specialybę. Dirbo vaikų žurnale Genys, 1971-1989 buvo šio žurnalo vyr. redaktorius. Nusipelnęs meno veikėjas. Respublikinės premijos laureatas (1981).

 

24 d. – 60 metų, kai (1952) gimė Panevėžio rajono meras POVILAS ŽAGUNIS.

 

25 d. – 125 metai, kai (1887) Starkoniuose (Kupiškio r.) gimė dailininkas, literatas KAZYS ŠIMONIS. Vaikystėje su tėvais gyveno Stebeikiuose (dab. Ramygalos sen.). 1908 baigęs mokytojų kursus privačiai mokėsi tapybos. 1923 studijavo dailę Berlyne. Nuo 1920 dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsienyje. Sukūrė apie 2000 kūrinių – peizažų, portretų, ekslibrių, plakatų, pašto ženklų, knygų iliustracijų ir kt. Išleido poetinės prozos knygą Girių giesmė (1936), atsiminimus Gyvenimo nuotrupos (1959). Mirė 1978 06 05 Kaune.

 

 

Atlaidai ir šventės rajono bažnyčiose

Rugpjūčio 15 d. Krekenavos bažnyčioje Šv. M. Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaidai.

Rugpjūčio 15 d.  Raguvos bažnyčioje Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaidai (keliami į sekmadienį po rugpjūčio 15 d.).

Rugpjūčio 15 d. Spirakių bažnyčios pašventinimo minėjimas (keliamas į sekmadienį po rugpjūčio 15 d.).

Rugpjūčio 22 d. Vadoklių bažnyčioje Švč. M. Marijos Karalienės atlaidai.

Rugpjūčio 24 d. – Miežiškių bažnyčioje Šv. Apašt. Baltramiejaus atlaidai (keliami į sekmadienį po rugpjūčio 24 d.).

Rugpjūčio 31d. Vadaktėlių bažnyčioje Šv. Izabelės atlaidai.