2012 m. kovo mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 14:27

 

KOVAS

 

2 d. – 65 metai, kai (1947) Joniškyje gimė teatro ir kino aktorius, Lietuvos teatro sąjungos Panevėžio skyriaus pirmininkas RUDOLFAS JANSONAS. 1961 įstojo į J. Miltinio vadovaujamą dramos studiją Panevėžyje. Nuo 1966 – Panevėžio (dab. J. Miltinio)` dramos teatro aktorius. 1983-1987 studijavo LVK. 1987 suteiktas LTSR nusipelniusio artisto garbės vardas. Nuo 1995 vaidina ir Panevėžio Muzikinio teatro spektakliuose. Sukūrė virš 120 vaidmenų.

 

5 d. –75 metai, kai (1937) Paryžiuje gimė kino režisierius, scenaristas RAIMONDAS PETRAS VABALAS. 1946-1954 mokėsi vidurinėje mokykloje Panevėžyje, 1952-1954 – Panevėžio dramos teatro studijoje. 1956-1960 studijavo Maskvos kino institute. 1952-1956 Panevėžio (dab. J. Miltinio) dramos teatro aktorius, nuo 1960 – LKS režisierius. Valstybinės premijos laureatas (1967), LTSR nusipelnęs meno veikėjas (1969). Daugelio lietuviškų filmų scenarijų autorius ir režisierius, kino festivalių laureatas. Mirė 2001 12 25.

 

8 d. – 115 metų,  kai (1897) Piktagalyje (Ramygalos valsčiuje) gimė kunigas,  dramaturgas

KAZIMIERAS ČIPLYS. 1925 baigęs Kauno kunigų seminariją iki 1928 dirbo vikaru Naujamiestyje, 1944-1946 kunigavo Vadokliuose. 1949 suimtas, kalintas Irkutsko sr. lageryje, ten žuvo 1950. Vijūno slapyvardžiu išleido keliolika scenos vaizdelių: Čigonėlė nemeluoja (1935), Bobutės susipyko (1936), Jaunasis ūkininkas (1936), Maušos karčema (1939), Užkurio Velykos (1940) ir kt.

 

8 d. – 85 metai, kai (1927) Kupiškyje gimė skulptorius GEDIMINAS JOKŪBONIS. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1952 baigė LDI. Meno akademijos Vilniuje profesorius. Sukūrė paminklinių skulptūrų, reljefų, antkapinių paminklų, medalių.  Mirė 2006 m. spalio 8 d. Vilniuje 

 

12 d. – 50 metų, kai (1962) gimė Panevėžio rajono savivaldybės tarybos narys, ŽŪB Karužiškiai direktorius RIMAS GIRŠTAUTAS.

 

14 d. – 95 metai, kai (1917) Antaliesyje (Troškūnų valsčiuje) gimė rašytojas JUOZAS PAROJUS  (tikr. PARŠELIS). 1937 baigė Panevėžio gimnaziją. 1944 pasitraukė iš Lietuvos, gyveno Kanadoje, JAV. Paskelbė poezijos rink. Sulaužytos dienos (1962), Partizanų akys (1965), prozos knygas Sveiki gyvi (1964),  Į laisvę ir mėnulį (1968). Mirė 1970 01 02 JAV.

 

14 d. – 110 metų, kai (1902) Užraguvyje (Jurbarko r.) gimė rašytojas, pedagogas JERONIMAS IGNATONIS. 1926 baigė Panevėžio mokytojų seminariją, 1943 - VU lituanistiką. 1927-1928 mokytojavo Raguvoje. 1944 pasitraukė iš Lietuvos. Išleido romanus ...Ir nevesk į pagundą (1958), Lūžiai (1963), parašė pjesių, feljetonų. Mirė 1968 11 12 Čikagoje (JAV).

 

14 d. – 170 metų, kai (1842) Purvėnuose (Mažeikių r.) gimė kunigas, rašytojas, vertėjas JONAS BALVOČIUS-GERUTIS. Baigęs Peterburgo dvasinę akademiją, 1975-1902 kunigavo Vadokliuose, 1907-1914 Ėriškiuose, nuo 1914 iki mirties - Uliūnuose. Kovojo dėl lietuviškos spaudos atgavimo, kūrė ir vertė (iš lenkų, vokiečių, prancūzų k. ) taikomojo pobūdžio švietėjišką prozą. Išleido apysakų knygas Jonukas Karklynas eina Lietuvos pažintų (1903), Kunigo giminė (1906), Susiskaldėliai (1908). Perpasakojo vokišką Brehmo vadovėlį Zoologija, skiriama sodiečiams (1-2, 1912 1913), perdirbo trumpą astronomijos žinyną, pavadindamas jį Sodiečių dangus (1909). Pasirašinėjo J. Geručio, Prieteliaus, Vadokliečio slapyvardžiais. Mirė 1915 11 12 Uliūnuose. Palaidotas Uliūnų bažnyčios šventoriuje.

 

16 d. – 105 metai, kai (1907)  Bajoruose (Anykščių r.) gimė rašytojas, pedagogas VLADAS BALEIŠIS. 1927 baigė Panevėžio mokytojų seminariją. Mokytojavo Panevėžyje. Periodikoje paskelbė novelių, pjesių vaikams. Išleido lyrinių miniatiūrų rinkinį Chrizantemos (1929), romaną Liūdnos akys (1934). Mirė 1969 08 12 Panevėžyje.

 

18 d. – 55 metai, kai (1957) gimė Panevėžio rajono savivaldybės tarybos narė, ŽŪB Medelynas direktorė VITALIJA KULIEŠIENĖ.

 

19 d. – 120 metų, kai (1892) Palaukiuose (dab. Karsakiškio sen.) gimė Lietuvos kariuomenės pulkininkas JUOZAS VIDUGIRIS. 1913 baigė Panevėžio realinę mokyklą. Mokėsi Petrapilio politechnikos institute, Vladimirovo (Rusija) karo mokykloje 1918 grįžęs į Lietuvą tarnavo Lietuvos Karaliaus Mindaugo IV-jame pėstininkų pulke, ėjo Panevėžio bataliono vado pareigas. Nuo 1927 buvo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio V-ojo pėstininkų pulko vadas. 1936 išleistas į atsargą apsigyveno gimtinėje. Mirė 1946 07 07, palaidotas Palaukių kaimo kapinėse.

 

21 d. – 100 metų, kai (1912) Meldiniuose (Pakruojo r.) gimė poetas PRANAS KASPERAVIČIUS (KASPARAITIS). 1929 baigė Panevėžio gimnaziją. Studijavo KU ir ŽŪA Dotnuvoje. Bendradarbiavo Lietuvos žiniose, Kultūroje ir kt. leidiniuose, spausdindamas eilėraščius, prozos kūrinius, straipsnius. Išleido eilėraščių rinkinį Žvilgiai nuo kalno (1931). Mirė 1938 07 12 Meldiniuose. Palaidotas Rozalimo (Pakruojo r.) kapinėse.

 

21 d. – 145 metai, kai (1867) Vaivaduose (Karsakiškio valsčiuje) gimė kunigas, knygnešys KAZIMIERAS GRINKEVIČIUS. Mokėsi Panevėžio pradinėje mokykloje, Šiaulių gimnazijoje bei Kauno kunigų seminarijoje, kur įsitraukė į slaptos lietuvių klierikų draugijos veiklą. 1890 įšventintas į kunigus ir paskirtas vikaru į Žemaičių Kalvariją. Čia dirbdamas organizavo lietuviškos spaudos gabenimą bei platinimą ir pats ją platino. Vėliau kunigavo įvairiose Lietuvos parapijose, nuo 1906 – Rozalime. Vertė ir leido religines knygas. Mirė 1941 Rozalime (Pakruojo r.).

 

21 d. – 105 metai, kai (1907) Panevėžyje gimė literatas, poetas JONAS KASPERAVIČIUS. Savamokslis. Vertėsi prekyba. Anksti pradėjo eiliuoti. Išleido eilėraščių rinkinį Vargo šypsenos (1933), paliko prozos ir poezijos kūrinių rankraščių. Mirė 1977 08 27 Panevėžyje.

 

22 d. – 110 metų, kai (1902) Ulbinuose (Varėnos r.) gimė vertėjas, pedagogas JUOZAS SUŽIEDĖLIS. Studijavo KU. Kurį laiką mokytojavo Krekenavoje. 1941-1956 buvo Sibiro tremtyje. Išvertė I. Turgenevo, H. Sienkievičiaus, R. Rolano kūrinių Mirė 1980 04 28 Vilniuje.

 

22 d. – 70 metų, kai (1942) Vilniuje gimė aktorė DALIA IEVA MELĖNAITĖ-RAMANAUSKIENĖ. 1962-1998 Panevėžio (dab. J. Miltinio) dramos teatro aktorė. LTSR nusipelniusi artistė.

 

24 d. – 120 metų, kai (1892) Baroniškiuose (dab. Panevėžio sen.) gimė kunigas ANTANAS NAVICKAS. Mirė 1974.

 

26 d. – 70 metų, kai (1942) Panevėžyje gimė pedagogė ELENA GRAŽINA MOLYTĖ. Kauno medicinos universiteto kalbų katedros vedėja. Išleido mokymo priemonių, paskelbė mokslinių straipsnių.

 

26 d. – 55 metai, kai (1957) Varėnos r. gimė istorikas, Panevėžio apskrities archyvo direktorius, Lietuvos istorijos draugijos narys LEONAS KAZIUKONIS. Periodiniuose leidiniuose paskelbė straipsnių Panevėžio krašto istorijos, paminklosaugos temomis.

 

29 d. – 135 metai, kai (1877) Margiuose (Radviliškio r.) gimė  rašytojas, vertėjas JUOZAS ŠNAPŠTYS MARGALIS. Mokėsi Panevėžio ir Šiaulių gimnazijose, Kauno kunigų seminarijoje. Kunigavo įvairiose Lietuvos vietose (Akmenėje, Tauragnuose, Kaune ir kt.). Išleido eilėraščių rinkinius  Volungė (1900), Volungė ir vieversėlis (1907), Ašarėlės (1918). Parašė draminio pobūdžio darbelių, išvertė rusų, lenkų ir kt. šalių rašytojų kūrybos. Mirė 1921 03 24 Sudeikiuose (Utenos r.). Šeduvoje jo vardu pavadinta gatvė.

 

29 d. – 110 metų, kai (1902) Ramygaloje gimė poetas, kritikas, vertėjas, pedagogas LEONAS KUODYS. Mokėsi Ramygalos pradžios mokykloje. 1922 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją, studijavo VDU. Mokytojavo Alytuje, Panevėžyje, Kaune ir kt. 1925-1927 redagavo Mūsų kalbą, 1937-1940 -  žurnalą  Mokslo dienos. Periodikoje paskelbė eilėraščių, publicistinių straipsnių, vertimų. Mirė 1975 10 26 Panevėžyje. Po mirties išleistas eilėraščių rinkinys Pro žydinčius langus (1994).

 

30 d. – 70 metų, kai (1942) Tuituose (Kupiškio r.) gimė dailininkė tekstilininkė SAVIRIJA KAZIŪNAITĖ.  Nuo 1975 dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje. Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Gyvena Panevėžyje. Dirba Panevėžio dailės mokykloje.

30 d.   65 metai, kai (1947) gimė Krekenavos seniūnijos seniūnas JONAS ULIS.

Atlaidai ir šventės rajono bažnyčiose

Kovo 19 d. – Geležių Šv. Juozapo bažnyčioje atlaidai (keliama į artimesnį sekmadienį)

Vadoklių bažnyčioje Šv. Juozapo atlaidai