2012 m. sausio mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:27

                                                                                             

SAUSIS

 

1 d. – 100 metų, kai (1912) Molėtų valsčiuje  gimė rašytojas, teisininkas, teisės m. dr. HENRIKAS LUKAŠEVIČIUS. 1931 baigė Panevėžio gimnaziją. 1944 pasitraukė į Vakarus, gyveno JAV. Išleido romaną Likimo žaismas (1953), JAV išleido autobiografinių atsiminimų knygą Vienas mažas gyvenimas (1975). Mirė 1989 11 06 JAV.

 

2 d. – 110 metų, kai (1902) Naujamiestyje gimė pedagogas, vertėjas PETRAS RAPŠYS ( iki 1940 RAPŠEVIČIUS). Mokytojavo Alytaus, Rokiškio, Panevėžio gimnazijose. Mirė 1950 10 14 Panevėžyje.

 

2 d. – 75 metai, kai (1937) Iciūnuose (Krekenavos valsčiuje ) gimė ekonomistas, socialinių m. dr., Šiaulių krašto vadybos, teisės ir kalbų kolegijos dėstytojas GEDIMINAS PETRAS VAIČIŪNAS. Mokėsi Krekenavos vidurinėje mokykloje. Išleido Automatizuotos valdymo sistemos maisto pramonėje (1979), Automatizuota vietinės pramonės valdymo sistema (rusų k., 1989).

 

4 d. – 120 metų, kai (1892) Gustonyse (Naujamiesčio valsčiuje) gimė žemėtvarkos inžinierius ZENONAS BAČELIS. Nuo 1922 dirbo Lietuvos žemės ūkio ministerijoje Žemės tvarkymo departamente. 1944 emigravo iš Lietuvos, gyveno Brazilijoje. Mirė 1973 08 23.

 

4 d. – 85 metai, kai (1927) Trakeliuose (Radviliškio r.) gimė ALGIRDAS TITUS ANTANAITIS. Mokėsi Naujamiesčio mokykloje ir Panevėžio gimnazijoje. Po II-jo pasaulinio karo apsigyveno JAV. 1994-1997  VDU skaitė paskaitas apie lietuvių egzodo literatūrą. Sudarė leidinius Antras kaimas: Veidai ir tekstai (1989), Egzodo rašytojai (1994, su A. Mickiene), egzodo literatūros skaitinių knygą Kaip grįžtančius namo paukščius (1997), parašė biografinių apybraižų apie M. Katiliškį, A. Mockų ir kt. Mirė 2003 10 25.

 

4 d. – 65metai, kai (1947) gimė Panevėžio seniūnijos seniūnas JULIUS GRABAUSKAS.

 

5 d. – 120 metų, kai (1892) Krekenavoje gimė kalbininkas slavistas, pedagogas, filologijos m. dr. VLADIMIRAS KOSTELNICKIS. Studijavo Petrogrado universitete. 1942-1945 dalyvavo Didžiajame Tėvynės kare. Mokytojavo įvairiose Lietuvos gimnazijose, nuo 1945 dėstė VU. 1954 apgynė daktaro disertaciją. 1956-1964 Rusų kalbos katedros vedėjas. Išleido Kalbotyros įvadą (1946), paskelbė straipsnių apie rusų ir lietuvių kalbų sąveiką. Mirė 1983 01 04 Vilniuje.

 

5 d. – 110 metų, kai (1902) gimė Lietuvos kariuomenės pulkininkas STEPAS ŽUKAITIS. Nuo 1922 tarnavo 4-ajame karaliaus Mindaugo pėstininkų pulke Panevėžyje, redagavo pulko leidinį Senolių takais. Išleido knygelę Panevėžio atvadavimas 1919 m. Mirė 1961.

 

5 d. – 70 metų, kai (1942) Panevėžyje gimė tautodailininkas, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Panevėžio skyriaus pirmininkas VIDAS MAŽUKNA. Aukščiausios kategorijos medžio drožėjas. Sukūrė 12 monumentalių skulptūrų bei per 200 įvairių suvenyrų iš medžio.

 

6 d. – 75 metai, kai (1937) Vaišvilčiuose (Upytės valsčiuje) gimė ekonomistas, spaudos darbuotojas, socialinių m. dr. EDVARDAS ČESLOVAS LADUKAS. Nuo 1996 dirbo UAB leidyklos Margi raštai direktoriumi. Monografijos Visuomeninės gamybos vystymosi metodologinės problemos (1997) autorius.

 

9 d. – 100 metų, kai (1912) Panevėžyje gimė teisininkas, karaimų poetas MYKOLAS TINFAVIČIUS. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje, bendradarbiavo karaimų žurnale Onarmach Vėliau gyveno Trakuose, dirbo teisininku. Mirė 1974 12 22.

 

10 d. – 75 metai, kai (1937) Vypliuose (Ramygalos valsčiuje) gimė inžinierius, technologijos m. dr.,  JONAS ALGIMANTAS SKURDENIS. Klaipėdos universiteto, Jūreivystės instituto Laivų vadybos katedros vedėjas, docentas, išradimų, mokslo darbų autorius. Pilotas mėgėjas, instruktorius. Sklandymo ir lėktuvų  precizinio skraidymo respublikinių varžybų prizininkas.

 

10 d. – 80 metų, kai (1932) Raguvoje gimė Lietuvos nusipelniusi trenerė, daugkartinė Lietuvos šachmatų čempionė MARIJA KARTANAITĖ. VI-jų Pasaulio lietuvių sporto žaidynių, skirtų Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 80-čiui, pirmos vietos laimėtoja (1998).

 

10 d. –65 metai, kai (1947) Kelmėje gimė dailininkė tekstilininkė VIERA OLŠAUSKIENĖ. Gyvena ir dirba Panevėžyje. Lietuvos dailininkų sąjungos narė (1992).

 

15 d. – 160 metų, kai (1852) Panevėžyje gimė histologas ALEKSANDRAS DOGELIS. Nuo 1895 dirbo Peterburgo universiteto Gamtos-matematikos fakulteto histologijos profesoriaus pareigose. Mirė 1922 11 19.

 

15 d. – 75 metai, kai (1937) Panevėžyje gimė inžinierius mechanikas, habil. technologijos m. dr.; technikos m. dr. (1988) ALGIRDAS JURKAUSKAS. 1966 baigė Talino politechnikos institutą. Nuo 1967 dirba KTU (iki 1990 KPI). Nuo 1998 dirbo KTU Panevėžio filialo (nuo 2001 KTU Panevėžio institutas) direktoriumi. Daugelio išradimų, veikalų autorius.

 

16 d. – 70 metų, kai (1942) Berčiūnuose (Naujamiesčio valsčiuje) gimė istorikas ALGIS POVILAS KASPERAVIČIUS. Mokėsi Smiltynės ir Panevėžio mokyklose. 1975 baigė VU, nuo 1976 jame dėsto. Docentas (1991), humanitarinių m. dr. Parašė monografijas Didysis Bastilijų šturmas ir Klasių ir partijų kova Prancūzijoje 1924-1929 (abi 1989). Vienas naujausių lietuviškų istorijos vadovėlių rengimo pradininkų mūsų šalyje. Vidurinėms mokykloms parašė ir išleido 9 naujausiųjų laikų ir naujųjų amžių istorijos vadovėlius, sudarė chrestomatijų.

 

19 d. – 145 metai, kai (1867) Raukštoniuose (Ramygalos valsčiuje) gimė knygnešys KAZIMIERAS KROTKUS. Palaikė ryšius su Garšvių knygnešių draugija, gaudavo iš jos lietuviškos spaudos, ją platino. Nepriklausomybės metais dalyvavo visuomeninėje veikloje, priklausė Tautininkų sąjungai. Mirė 1936, palaidotas Ramygalos kapinėse.

 

20 d. – 100 metų, kai (1912) Šaltamalkiuose (Zarasų r.) gimė kunigas marijonas ANTANAS LIESIS. Nuo 1951 kunigavo Panevėžio vyskupijos bažnyčiose, kurį laiką dirbo Smilgių bažnyčios klebonu. Rengė ir vertė religinius raštus. Iš lotyniško Neovulgatos vertimo poetine kalba išvertė Psalmyną (išleido 1973). Mirė 1991.

 

21 d. – 110 metų, kai (1902) Subačiuje (Kupiškio r.) gimė operos solistė VINCĖ JONUŠKAITĖ ZAUNIENĖ. 1911-1915 mokėsi Panevėžio gimnazijoje. Nuo 1948 gyveno JAV.  Mirė 1997 m. gegužės 18 d. Santa Barbara, Kalifornijos valstija, 1997 m. rugpjūčio 15 d. perlaidota Kaune Lietuvos dainininkė (mecosopranas).

 

22 d. 90 metų, kai (1922) Levaniškiuose (Anykščių r.) gimė kunigas, Utenos dekanas PETRAS ADOMONIS. 1959-1963 klebonavo Raguvoje. Nuo 1990 – Utenos bažnyčios klebonas ir dekanas. Mirė 2001 m. balandžio 16 d. Utenoje. Palaidotas Utenos Kristaus žengimo į Dangų bažnyčios šventoriuje.

 

23 d. – 75 metai, kai (1937) Panevėžyje gimė aktorius, tautodailininkas ROMUALDAS URVINIS. 1956 baigė Panevėžio I-ąją berniukų gimnaziją. 1952-1954 lankė J. Miltinio aktorių paruošimo studiją prie Panevėžio dramos teatro. Nuo 1954 – Panevėžio (dab. J.Miltinio} dramos teatro aktorius. LTSR nusipelnęs artistas (1987). Sukūrė apie 150 vaidmenų teatre ir kine.

 

27 d. – 110 metų, kai (1902) Geležiuose (Vadoklių valsčiuje) gimė  astronomas, pedagogas, visuomenės veikėjas, Getingeno universiteto absolventas, filosofijos daktaras, pirmojo astronomijos vadovėlio lietuvių kalba autorius ANTANAS JUŠKA. Mokėsi Ramygalos pradžios mokykloje, vėliau lankė Panevėžio realinę mokyklą. 1944-1945 mokytojavo Ramygalos vidurinėje mokykloje. Su pertraukomis dirbo VDU. Parašė ir išleido daugiau kaip 40 mokslinių knygų astronomijos, fizikos, matematikos klausimais, vadovėlių. Mirė 1985 03 18 Vilniuje.

 

28 d. – 105 metai, kai (1907) Panevėžyje gimė Lietuvos kariuomenės karininkas, generalinio štabo majoras (1937) ANTANAS IMPULEVIČIUS. 1925 baigė Karo mokyklą Kaune 1935-1937 mokėsi gen. štabo karininkų kursuose. Tarnavo kariuomenės štabe ir kt. Vokiečių okupacijos metais tarnavo pagalbinėje policijoje. Nuo 1949 gyveno JAV.

 

30 d. – 100 metų, kai (1912) Plukiuose (Panevėžio valsčiuje) gimė inžinierius KAZIMIERAS GASPARĖNAS. Gimnaziją baigė Panevėžyje. 1942 VDU Kaune gavo chemijos inžinieriaus diplomą. 1942-1944 dirbo VDU asistentu. Nuo 1949 gyveno JAV, dalyvavo vietos lietuvių kultūrinėje veikloje. Mirė 1979 11 25 JAV.

 

31 d. – 125 metai, kai (1887) Baukuose (Smilgių valsčiuje) gimė teisininkas, valstybės ir visuomenės veikėjas RAPOLAS SKIPITIS. 1920-1922 Lietuvos vidaus reikalų ministras. 1940 pasitraukė iš Lietuvos, nuo 1946 gyveno JAV. Dalyvavo VLIK‘o veikloje, bendradarbiavo spaudoje. Išleido   2-jų tomų atsiminimus Nepriklausomą Lietuvą statant (1961) ir Nepriklausoma Lietuva (1967). Mirė 1976 02 23 Čikagoje.

 

Atlaidai ir šventės rajono bažnyčiose

 

Sausio 1 d. – Šilų bažnyčioje  Šv. Jėzaus vardo atlaidai.

Sausio III sekmadienis – Ėriškių bažnyčioje  Šv. Jėzaus vardo atlaidai.