2018 m. gegužės mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:25

3 d. – 100 metų, kai Varšaukos vienkiemyje gimė  (1918) STASYS ŠNEIDERIS-DIEMEDIS, poetas, dramaturgas. Studijavo VU, mokytojavo Kaune, Karsakiškyje, Įstricoje ir kt. 1946 suimtas, kalintas Magadane. Eilėraščių paskelbė periodikoje, didesnė kūrybos dalis (eilėraščiai, poema „Stelmužės ąžuolas“ drama „Savanorio sūnus“ ) liko rankraščiuose, dalis dingo. 1961 apsigyveno Subačiuje (Kupiškio r.), kur 1987 05 05 mirė. Palaidotas Panevėžyje.
3 d. – 80 metų, kai Lingiryje gimė (1938) RIMVYDAS KUNSKAS, fizinių m. (geografija) dr., Geografijos instituto vyr. mokslinis bendradarbis. 1955 baigė Ramygalos vidurinę mokyklą. 1960 – VU. Monografijų „Augalijos kaita Lietuvos ežerų ir pelkių raidoje“, „Etnolandšafto ir gamtojautos paveldas“ autorius, 19 kolektyvinių monografijų bendraautorius, IT asociacijos Lietuvos skyriaus ekologijos ekspertas.

7 d. – 110 metų, kai Užkalniuose  gimė (1908) KAROLIS GARUCKAS, kunigas, rezistentas. 1927 baigęs Ramygalos progimnaziją, mokėsi mokytojų seminarijoje, studijavo teologiją Olandijoje. 1942  įšventintas kunigu, grįžo į Lietuvą. Klebonavo įvairiose parapijose. Nuo 1963 iki mirties dirbo Ceikinuose (Ignalinos r.). Gynė bažnyčios ir žmogaus teises, rašė protesto raštus dėl tikinčiųjų ir kunigų persekiojimo. 1976 Vilniuje su kt. įsteigė Lietuvos Helsinkio grupę. Mirė 1979 04 04 Ceikinuose.
8 d. – 170 metų, kai Zalatoriuose gimė (1848) JONAS VENCKEVIČIUS, VENCKAVIČIUS, tarnautojas, mokytojas, knygnešys. Mokėsi Ramygalos pradinėje mokykloje, Panevėžio ir Šiaulių gimnazijose. 1874 baigė Kazanės (Rusija) universiteto Fizikos, gamtos ir matematikos fakultetą. Dirbdamas Peterburge Miškų departamento skyriaus viršininku savo giminaičiams į Ustronę siųsdavo įvairių lietuviškų knygelių, ragindamas jas išplatinti. Pradėjus leisti „Aušrą“, ją užprenumeravo garšviečiams, paskatino K. Ūdrą steigti knygnešių draugiją. Po Pirmojo pasaulinio karo grįžo į Lietuvą, mokytojavo Kupiškyje, Panevėžyje. Domėjosi tautosaka, kalbotyra. Po pensijos paskyrimo iki mirties gyveno Ustronėje. Mirė 1937 06 02, palaidotas Vadaktėlių kapinėse.
13 d. – 105 metai , kai Geležiuose gimė (1913) ANTANAS JUŠKA, kunigas, istorikas, visuomenės veikėjas. Teologijos m. dr. (1948). Mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje, studijavo Kauno kunigų seminarijoje. 1940 baigė teologijos studijas VDU. Nuo 1948 gyveno JAV, kunigavo, aktyviai dalyvavo lietuvių visuomeninėje veikloje, bendradarbiavo katalikiškoje spaudoje. Mirė 1979 01 23 Čikagoje.
15 d. – 75 metai , kai Eimuliškiuose gimė (1943) ZENONAS NAMAVIČIUS, socialinių m. (teisė) dr., docentas. 1967 baigęs VU Teisės fakultetą liko ten pat dėstytoju. 1967-1993 Valstybės ir teisės teorijos ir istorijos katedros docentas, Teisės fakulteto prodekanas, dekanas. 1973 baigė aspirantūrą ir apgynė daktaro disertaciją. Buvo Lietuvos Konstitucijos projekto rengimo grupės narys. 1991-1993 – VU prorektorius, 1993-1994 dirbo Lietuvos ambasadoriumi Vokietijoje, 2000-2002 – Rusijoje. 2002–2011 – LR Konstitucinio teismo teisėjas. Apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi (2003). Parašė 4 knygas.
17 d. – 90 metų, kai Kuršiuose gimė (1928) POVILAS PEČELIŪNAS, mokytojas, lituanistas, poetas, politinis kalinys. Baigė VU, mokytojavo Skuode, Vilniuje, dirbo „Tarybinio mokytojo“ redakcijoje. 1980 suimtas, kalėjo Permės lageryje, buvo ištremtas. Grįžo 1987. Mirė 1990 02 23 Vilniuje. Pomirtiniu leidiniu išėjo eilėraščių rink. „Paparčio žiedas“ (1993).
19 d. – 130 metų, kai Smėlynėje  gimė (1888) BRONIUS LIACHAVIČIUS, pedagogas, Lietuvos kariuomenės karininkas. 1914-1920 tarnavo Rusijos kariuomenėje. Nuo 1921 – Lietuvos kariuomenės karininkas. Mirė 1933 06 11 Kaune.
23 d. – 105 metai, kai Užunevėžiuose  gimė (1913) TITAS NARBUTAS, kunigas, visuomenininkas. 1932 baigė Panevėžio gimnaziją. Studijavo Kauno kunigų seminarijoje ir Vytauto Didžiojo universitete. 1937–1944 Panevėžio Šv. Petro ir Povilo bažnyčios vikaras, nuo 1941 kapelionas Panevėžio vyskupijoje. 1950 atvykęs į JAV, ėjo vikaro, kapeliono pareigas įvairiose parapijose. Bendradarbiavo spaudoje, išleido keletą knygų. Mirė 1972 05 19 Deitone (JAV).