2017 m. sausio mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:26

2 d. – 80 metų, kai (1937) Iciūnuose (Krekenavos valsčiuje ) gimė ekonomistas, socialinių m. dr., Šiaulių krašto vadybos, teisės ir kalbų kolegijos dėstytojas GEDIMINAS PETRAS VAIČIŪNAS. Mokėsi Krekenavos vidurinėje mokykloje. Išleido knygas Automatizuotos valdymo sistemos maisto pramonėje (1979) ir Automatizuota vietinės pramonės valdymo sistema (rusų k., 1989).

4 d. – 125 metai, kai (1892) Gustonyse (Naujamiesčio valsčiuje) gimė žemėtvarkos inžinierius ZENONAS BAČELIS. Nuo 1922 dirbo Lietuvos žemės ūkio ministerijoje Žemės tvarkymo departamente. 1944 emigravo iš Lietuvos, gyveno Brazilijoje. Mirė 1973 08 23.

4 d. – 90 metų, kai (1927) Trakeliuose (Naujamiesčio valsčius) gimė ALGIRDAS TITUS ANTANAITIS. Mokėsi Naujamiesčio mokykloje ir Panevėžio gimnazijoje. Po II-jo pasaulinio karo apsigyveno JAV. 1994-1997 VDU skaitė paskaitas apie lietuvių egzodo literatūrą. Sudarė leidinius Antras kaimas: Veidai ir tekstai (1989), Egzodo rašytojai (1994, su A. Mickiene), egzodo literatūros skaitinių knygą Kaip grįžtančius namo paukščius (1997), parašė biografinių apybraižų apie M. Katiliškį, A. Mockų ir kt. Mirė 2003 10 25.

5 d. – 125 metai, kai (1892) Krekenavoje gimė kalbininkas slavistas, pedagogas, filologijos m. dr. VLADIMIRAS KOSTELNICKIS. Studijavo Petrogrado universitete. Mokytojavo įvairiose Lietuvos gimnazijose, nuo 1945 dėstė VU. 1954 apginė daktaro disertaciją. 1956-1964 Rusų kalbos katedros vedėjas. Išleido Kalbotyros įvadą (1946), paskelbė straipsnių apie rusų ir lietuvių kalbų sąveiką. Mirė 1983 01 04 Vilniuje.

5 d. – 75 metai, kai (1942) Panevėžyje gimė tautodailininkas, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Panevėžio skyriaus pirmininkas VIDAS MAŽUKNA. Aukščiausios kategorijos medžio drožėjas. Sukūrė 12 monumentalių skulptūrų bei per 200 įvairių suvenyrų iš medžio. Mirė 2013 03 01.

6 d. – 80 metų, kai (1937) Vaišvilčiuose (Upytės valsčiuje) gimė ekonomistas, spaudos darbuotojas, socialinių m. dr. EDVARDAS ČESLOVAS LADUKAS. Nuo 1996 dirbo UAB leidyklos Margi raštai direktoriumi. Monografijos Visuomeninės gamybos vystymosi metodologinės problemos (1997) autorius.

9 d. – 105 metai, kai (1912) Panevėžyje gimė teisininkas, karaimų poetas MYKOLAS TINFAVIČIUS. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje, bendradarbiavo karaimų žurnale Onarmach Vėliau gyveno Trakuose, dirbo teisininku. Mirė 1974 12 22.

10 d. – 80 metų, kai (1937) Vypliuose (Ramygalos valsčiuje) gimė inžinierius, technologijos m. dr., JONAS ALGIMANTAS SKURDENIS. Klaipėdos universiteto, Jūreivystės instituto Laivų vadybos katedros vedėjas, docentas, išradimų, mokslo darbų autorius. Pilotas mėgėjas, instruktorius. Sklandymo ir lėktuvų precizinio skraidymo respublikinių varžybų prizininkas.

10 d. – 85 metai, kai (1932) Raguvoje gimė Lietuvos nusipelniusi trenerė, daugkartinė Lietuvos šachmatų čempionė MARIJA KARTANAITĖ. VI-jų Pasaulio lietuvių sporto žaidynių, skirtų Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 80-čiui, pirmos vietos laimėtoja (1998).

16 d. – 75 metai, kai (1942) Berčiūnuose (Naujamiesčio valsčiuje) gimė istorikas ALGIS POVILAS KASPERAVIČIUS. Mokėsi Smiltynės ir Panevėžio mokyklose. 1975 baigė VU, nuo 1976 jame dėsto. Docentas (1991), humanitarinių m. dr. Parašė monografijas Didysis Bastilijų šturmas ir Klasių ir partijų kova Prancūzijoje 1924-1929 (abi 1989). Vienas naujausių lietuviškų istorijos vadovėlių rengimo pradininkų mūsų šalyje. Vidurinėms mokykloms parašė ir išleido 9 naujausiųjų laikų ir naujųjų amžių istorijos vadovėlius, sudarė chrestomatijų.

19 d. – 150 metų, kai (1867) Raukštoniuose (Ramygalos valsčiuje) gimė knygnešys KAZIMIERAS KROTKUS. Palaikė ryšius su Garšvių knygnešių draugija, gaudavo iš jos lietuviškos spaudos, ją platino. Nepriklausomybės metais dalyvavo visuomeninėje veikloje, priklausė Tautininkų sąjungai. Mirė 1936, palaidotas Ramygalos kapinėse.

20 d. – 105 metai, kai (1912) Šaltamalkiuose (Zarasų r.) gimė kunigas marijonas ANTANAS LIESIS. Nuo 1951 kunigavo Panevėžio vyskupijos bažnyčiose, kurį laiką dirbo Smilgių bažnyčios klebonu. Rengė ir vertė religinius raštus. Iš lotyniško Neovulgatos vertimo poetine kalba išvertė Psalmyną (išleido 1973). Mirė 1991.

22 d. 95 metai, kai (1922) Levaniškiuose (Anykščių r.) gimė kunigas, Utenos dekanas PETRAS ADOMONIS. 1959-1963 klebonavo Raguvoje. Nuo 1990 – Utenos bažnyčios klebonas ir dekanas. Mirė 2001 m. balandžio 16 d. Utenoje. Palaidotas Utenos Kristaus žengimo į Dangų bažnyčios šventoriuje.

27 d. – 115 metų, kai (1902) Geležiuose (Vadoklių valsčiuje) gimė astronomas, pedagogas, visuomenės veikėjas, Getingeno (Götingen) universiteto absolventas, filosofijos daktaras, pirmojo astronomijos vadovėlio lietuvių kalba autorius ANTANAS JUŠKA. Mokėsi Ramygalos pradžios mokykloje, vėliau lankė Panevėžio realinę mokyklą. 1944-1945 mokytojavo Ramygalos vidurinėje mokykloje. Su pertraukomis dirbo VDU. Parašė ir išleido daugiau kaip 40 mokslinių knygų astronomijos, fizikos, matematikos klausimais, vadovėlių. Mirė 1985 03 18 Vilniuje.

30 d. – 105 metai, kai (1912) Plukiuose (Panevėžio valsčiuje) gimė inžinierius KAZIMIERAS GASPARĖNAS. Gimnaziją baigė Panevėžyje. 1942 VDU Kaune gavo chemijos inžinieriaus diplomą. 1942-1944 dirbo VDU asistentu. Nuo 1949 gyveno JAV, dalyvavo vietos lietuvių kultūrinėje veikloje. Mirė 1979 11 25 JAV.

31 d. – 130 metų, kai (1887) Baukuose (Smilgių valsčiuje) gimė teisininkas, valstybės ir visuomenės veikėjas RAPOLAS SKIPITIS. 1920-1922 Lietuvos vidaus reikalų ministras. 1940 pasitraukė iš Lietuvos, nuo 1946 gyveno JAV. Dalyvavo VLIK‘o veikloje, bendradarbiavo spaudoje. Išleido 2-jų tomų atsiminimus Nepriklausomą Lietuvą statant (1961) ir Nepriklausoma Lietuva (1967). Mirė 1976 02 23 Čikagoje.