2016 m. spalio mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:27

2 d. – 65 metai, kai (1951) gimė ZITA DABUŽINSKIENĖ, Smilgių seniūnijos seniūnė.

3 d. – 175 metai, kai (1841) Baukuose (Pasvalio r.) gimė MOTIEJUS KAZILIAUSKAS, kunigas, knygnešys. 1868-1871 dirbo vikaru Naujamiestyje ir savo parapijoje platino draudžiamąją lietuvišką spaudą. 1871 buvo ištremtas į Sibirą. Mirė 1920 01 05 Krakėse (Kėdainių r.). Jo pavardė įrašyta knygnešių sienelėje Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje.

3 d. – 150 metų, kai (1866) Žemaitijoje gimė JUOZAPAS REMEIKIS, kunigas, visuomenės veikėjas, religinės literatūros kūrėjas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas. 1890-1894 - Panevėžio realinės mokyklos kapelionas, 1902 – Karsakiškio filialistas. Mirė 1844 Varlaukyje (Jurbarko r.)

7 d. – 50 metų, kai (1966) Panevėžyje gimė DALIUS DIRSĖ, dailininkas, pedagogas, tarptautinių jaunųjų medžio meistrų plenerų Naujamiestyje organizatorius ir vadovas. Gyvena ir dirba Naujamiestyje.

8 d. – 110 metų, kai (1906) Vidugiriuose (Anykščių r.) gimė KAZYS INČIŪRA, poetas, prozininkas, dramaturgas, politinis kalinys. 1916-1925 mokėsi Panevėžio gimnazijoje. Išleido poezijos rinkinius: “Su jaunyste” (1928), “Tyliųjų saulėlydžių žemėj” (1930), “Baltieji raiteliai” (1938), “Prie Kauno marių” (1962). Išleido romaną “Ant ežerėlio rymojau” (1930), apsakymų rinkinius “Fatima burtininkė” (1929), “Mylinčios moterys” (1931), “Obelys žydi” (1937). Parašė pjesių, libretų operoms ir kt. Mirė 1974 11 30 Vilniuje.

10 d. – 100 metų, kai (1916) Svėdasuose (Anykščių r.) gimė STEPONAS GALVYDIS, kunigas, literatas, švietėjas. Kunigu įšventintas 1941. Dirbo Vabalninko, Biržų, Pušaloto parapijos. 1946- 1947 dirbo vikaru Ramygaloje. Vėliau dirbo Rageliuose, Pušalote, nuo 1964 – Traupio klebonas. Mirė 1999 03 20 Traupyje. Išleido keletą knygų, daug medžiagos paliko rankraščiuose.

13 d. – 120 metų, kai (1896) Preidžiuose (Velžio vls.) gimė KAZIMIERAS KRIAUČIŪNAS, dainininkas, operos solistas. 1931 apsigyveno JAV. Įrašė keletą lietuviškų plokštelių.

13 d. – 105 metai, kai (1911) Kulbagaliuose (Miežiškių vls.) gimė PETRAS PINIGIS, Lietuvos kariuomenės karininkas, Šaulių sąjungos narys, tarnavo policijoje. Mirė 1939 01 01.

13 d. – 145 metai, kai (1871) Girsūduose (Biržų r.) gimė ANTANAS KIZNIS, kunigas, visuomenės veikėjas, knygnešys. 1883-1888 mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. 1920-1924 klebonavo Ramygaloje, 1924-1926 – Naujamiestyje. Aktyvus lietuviškos spaudos platintojas, įvairių lietuviškų draugijų steigėjas. Mirė 1935 05 26

15 d. – 130 metų, kai (1886) Baimainiuose (Krekenavos vls.) gimė ANTANAS PAŠKOVIČIUS, Nepriklausomybės kovų dalyvis, Lietuvos kariuomenės karininkas. Sovietų sąjungai okupavus Lietuvą, 1940 11 03 suimtas, kalintas, vėliau ištremtas. 1946 iš tremties emigravo į Lenkiją.

17 d. – 115 metų, kai (1901) Rėkliuose (Piniavos vls.) gimė ALFONSAS KONCĖ, filologas, istorikas, Lietuvos kariuomenės savanoris. 1950 emigravo į JAV. Išleido atsiminimų ir eilėraščių knygelę (1922).

19 d. – 110 metų, kai (1906) Pakiečiuose (Vadoklių vls.) gimė BRONIUS DAUNORAS, Lietuvos kariuomenės karininkas, rašytojas, laikraščių redaktorius ir leidėjas. 1944 pasitraukė į Vakarus. Gyveno Didžiojoje Britanijoje. Išleido apysakų knygas “Neramu buvo laisvės alėjoj” (1952), “Uždangai nusileidus” (1955), “Mėlyna suknelė” (1955), dokumentinės prozos knygą “Duonos beieškant” (1954) ir kt. Mirė 1985 06 07 Londone.

20 d. – 120 metų, kai (1896) Vadokliuose gimė BRONIUS IVANAUSKAS, teisininkas, Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas, Nepriklausomybės kovų dalyvis. Nuo 1949 gyveno JAV. Mirė 1961 04 09 Čikagoje.

23 d. – 105 metai, kai (1911) Linoniuose (Panevėžio vls.) gimė JONAS LUKOŠAITIS, Lietuvos kariuomenės karininkas. Pokario metais gyveno Vokietijoje, JAV. Mirė 1975 11 22 JAV.

26 d. – 110 metų, kai (1906) Baluškiuose (Naujamiesčio vls.) gimė KAZIMIERAS KUZMINSKAS, kunigas, visuomenės veikėjas. 1944 pasitraukė į Vakarus. Nuo 1972 rūpinosi lietuvių katalikų bažnyčios Kronikos leidimu. 1993 grįžo į Lietuvą. Mirė 1999 11 01 Vilniuje, palaidotas Naujamiestyje.

29 d. – 90 metų, kai (1926) Pakalniškiuose (Naujamiesčio vls.) gimė KONSTANCIJA ČEPIENĖ, bibliotekininkė, bibliografė. Parengė “Lietuvos TSR MA Centrinės bibliotekos atlasų ir žemėlapių katalogą” (1969). Viena iš bibliografinės rodyklės “Vilniaus akademijos spaustuvės leidiniai, 1576-1805” (1979) autorių.

31 d. – 75 metai, kai (1941) Petriškiuose (Rokiškio r.) gimė ELENA MEZGINAITĖ, poetė. Nuo 1966 dirbo Panevėžio laikraščių redakcijose. Išleido eilėraščių rinkinius “Vasarų vieškeliais” (1975), “Skardis” (1982), “Provincijos tango” (1989), “Šaltas ginklas” (1999). Mirė 2005 02 09. Palaidota Panevėžyje.