2015 m. vasario mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:27

1 d. - 70 metų, kai (1945) Panevėžyje gimė Algimantas Kavaliauskas, LR AM Krekenavos regioninio parko direktorius, Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos, Lietuvos dendrologų draugijos narys. 1986 baigė KPI Panevėžio vakarinį fakultetą. Dirbo dėstytoju, kraštovaizdžio architektu, dirbo Krekenavos regioninio parko direktoriumi.

3 d. - 120 metų, kai (1895) Panevėžyje gimė Vincas Jonuška, karininkas, pedagogas, žurnalistas. 1914 baigė Panevėžio realinę mokyklą. Redagavo moksleivių laikraštėlį “Aušrelė” (1912), su Baliu Sruoga leido šapirografuotą laikraštėlį “Pavieniui menki – drauge galingi” (1912-1913). Pirmojo pasaulinio karo metais (iki 1916 12 02) mokytojavo Rėklių pradinėje mokykloje, organizavo pasipriešinimo veiklą prieš okupantus. Nuo 1919 Lietuvos kariuomenės savanoris. Baigė aukštuosius karininkų kursus, studijavo teisę LU, 1925- 1926 redagavo žurnalą “Kardas”. Mirė 1926 12 18 Kaune, palaidotas Paįstrio kapinėse.

5 d. - 65 metai, kai (1950) Pamarnakiuose (Karsakiškio apyl.) gimė Malvina Arimavičiūtė, ekonomistė, socialinių m. daktarė (1993). Mokėsi Karsakiškio aštuonmetėje ir Panevėžio I vidurinėje mokykloje, studijavo VISI. Išleido knygas “Kapitalinių įdėjimų ekonominio efektyvumo didinimas žemės ūkyje”, “Efektyvus gamybinių fondų naudojimas” (1990), paskelbė apie 30 mokslinių straipsnių, stažavosi Kanadoje, Vokietijoje ir kt.

9 d. - 105 metai, kai (1910) Skodiniuose (Kupiškio r.) gimė Kazimieras Dulksnys, kunigas, prelatas. Mokėsi Kupiškio ir Rokiškio gimnazijose. 1935 baigė Kauno kunigų seminariją. Kunigavo Ramygaloje, Pasvalyje, Tauragnuose, Rokiškyje. 1949 paskirtas Panevėžio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios administratoriumi. 1951 suteiktas kanauninko, 1957 katedrinės kapitulos prelato titulas. Nuo 1963 Krekenavos klebonas, nuo 1989 Panevėžio vyskupijos generalinis vikaras. Mirė 2001 12 09 Panevėžyje.

10 d. - 95 metai, kai (1920) Tarvyduose (Utenos r.) gimė Jonas Butkys, kunigas. Įšventintas kunigu 1947. Kunigavo Salake, Anykščiuose, Panevėžyje, Andrioniškyje, Raguvėlėje ir kt. 1959 paskirtas Ramygalos klebonu, nuo 1985 – altarista. Mirė 2006 m. gegužės 9 d. Ramygaloje (Panevėžio r.). Palaidotas Ramygalos bažnyčios šventoriuje.

13 d. - 145 metai, kai (1870) Gudeliuose (Ramygalos vlsč.) gimė Antanas Kaupas, kunigas, spaudos darbuotojas, visuomenės veikėjas. Mokėsi Šiaulių gimnazijoje ir Žemaičių kunigų seminarijoje, iš kur už draudžiamos spaudos skaitymą ir platinimą buvo pašalintas. 1892 išvyko į Ameriką, baigė kunigų seminariją, kunigavo įvairiose parapijose, pastatė 2 bažnyčias. Nuo 1912 gyveno Čikagoje, redagavo lietuvių laikraštį “Draugas”. Pasižymėjo kaip publicistas, beletristas ir vertėjas. Parašė ilgesnių studijų sociologijos, eugenikos ir kitais klausimais. Mirė 1913 10 27 Čikagoje.

16 d. - 110 metų, kai (1905) Vilniuje gimė Alfonsas Palionis, zoologas, vienas pirmųjų profesionalių Lietuvos entomologų. 1921-1930 surinko unikalią drugių kolekciją, sudarė Lietuvos vabalų kartoteką. 1932 paskelbė leidinį “Indėlis Lietuvos drugių faunai pažinti”, bendradarbiavo gamtos mokslų žurnaluose. Mirė 1957 05 08, palaidotas Naujamiesčio kapinėse.

16 d. - 115 metų, kai (1900) Rygoje gimė Jonas Nagulevičius, dvasininkas. 1923 įšventintas kunigu. Kunigavo Biržuose, Linkuvoje. 1933-1934 Krekenavos vikaras ir progimnazijos kapelionas. 1935-1936 Ramygalos vikaras ir kapelionas. Nuo 1966 Naujamiesčio bažnyčios altarista. Mirė 1992 m. kovo 18 d. Naujamiestyje (Panevėžio r.). Palaidotas Naujamiesčio bažnyčios šventoriuje.

22 d. - 215 metų, kai (1800) Stebeikiuose (Ramygalos vlsč.) gimė Kanutas Ruseckas, dailininkas tapytojas. Baigęs Troškūnų vidurinę mokyklą, studijavo VU fiziką-matematiką, vėliau dailę. Nuo 1821 dailės studijas tęsė Paryžiuje, Romoje. 1831 grįžo į Vilnių, dirbo pedagoginį darbą bajorų institute, vertėsi privačiomis pamokomis ir visą laiką kūrė. Mirė 1860 09 02 Vilniuje.

22 d. - 105 metai, kai (1910) Fermoje (Raguvos vlsč.) gimė Tadas Adomonis, dailėtyrininkas, rašytojas. 1949 baigė VU, dirbo dėstytoju LDI. Docentas (1963). Išleido istorinį romaną “Bedalių aušra” (1933), apsakymų, monografijas “Vincas Grybas” (1959, 1975), “Jonas Mikėnas” (1969), pirmąją “Lietuvos architektūros ir dailės istorija” dalį (1987, su kitais), sudarė albumus “Lietuvos TSR Valstybinis dailės institutas” (1960), “Taikomoji dekoratyvinė dailė” (1965, su kitais), rengė tęstinį leidinį “Menotyra” (1967-1983). Mirė 1987 04 05 Vilniuje.

23 d. - 110 metų, kai (1905) Noreikiuose (Krekenavos vlsč.) gimė Ipolitas Štaras, agronomas selekcininkas, sodo augalų selekcijos pradininkas Lietuvoje Žemės ūkio m. kandidatas (1962). Išvedė keletą obelų, kriaušių,serbentų, braškių veislių, parašė brošiūrų ir straipsnių sodininkystės klausimais. Mirė 1966 12 17.