2015 m. spalio mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 14:27

4 d. - 15 metų, kai (2000) atidarytas Panevėžio apskrities turizmo informacijos centras.

6 d. - 115 metų, kai (1900) Raukštoniuose (Ramygalos vlsč.) gimė Kazimieras Rankelė, kunigas. Mokėsi Ramygalos pradžios mokykloje ir Panevėžio progimnazijoje. 1920 įstojo į Kauno kunigų seminariją, vėliau mokslus tęsė Vokietijoje. Grįžęs į Lietuvą vadovavo Kauno ateitininkams, kunigavo Rokiškyje, Kamajuose, Palėvenėlėje. Mirė 1937. Palaidotas Ramygalos kapinėse.

6 d. - 85 metai, kai (1930) Maženiuose (Velžio-Panevėžio vlsč.) gimė Vytautas Mikšys, hidrotechnikos inžinierius. 1955 baigė LŽŪA. Dirbo Raseinių, Kelmės, Anykščių melioracijos valdybose. 1991-2001 dirbo atkurto žurnalo “Žemėtvarka ir melioracija” vyr. redaktoriumi. Su bendraautoriais parašė knygas “Melioracija Lietuvoje” (1970, 1994), “Hidrotechnikos inžinieriaus žinynas” (1982). Paskelbė straipsnių apie žemių melioravimą, žemėtvarkininkų ir hidrotechnikos inžinierių veiklą.

9 d. - 55 metai, kai (1960) Šilutėje gimė Bronius Gaubys, medžio drožėjas. Drožia namų apyvokos daiktus (duonines, rankšluostines, veidrodžius, statulėles ir kitus dirbinius). Gyvena Žibartonyse.

10 d. - 130 metų, kai (1885) Kupiškyje gimė Stefanija Glemžaitė, medikė, kraštotyrininkė, kultūros veikėja. 1927-1932 dirbo Panevėžio apskrities ligoninėje. Mirė 1974.

11 d. - 405 metai, kai (1610) Lietuvoje gimė Jonas Božimovskis vyresnysis, religinių raštų rengėjas, Biblijos vertėjas. Mokėsi Kėdainiuose, Slucke. 1632-1637 studijavo Vokietijoje. 1638-1652 Naujamiesčio evangelikų reformatų bažnyčios kunigas. Su S. Minvydu iš lenkų k. išvertė pagrindines stambiausio 17 amž. lietuvių raštijos paminklo “Knygos nabožnystės krikščioniškos” (1653) dalis – katekizmą, maldyną, pamokslus. Nuo Naujojo Testamento pradėjo versti Bibliją (po mirties šį darbą tęsė sūnus). Mirė 1673 01 08 Kėdainiuose.

11 d. - 55 metai, kai (1960) įkurta Panevėžio teritorinė vandentiekio ir kanalizacijos valdyba. Pradėtas centralizuotas vandens tiekimas miestui.

13 d. - 90 metų, kai (1925) Nevėžninkuose (Naujamiesčio vlsč.) gimė Valerija Stakionienė-Kaupaitė, pedagogikos m. daktarė (1970), profesorė (1971). Išleido keletą knygų, vadovėlių, mokomosios literatūros apie moksleivių fizinį auklėjimą, sportą, parašė per 100 mokslinių straipsnių. Apdovanota Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino I-ojo laipsnio medaliu (1995). Mirė 2002.

18 d. - 85 metai, kai (1930) Velykiuose (Velžio vlsč.) gimė Petras Vėžys, inžinierius mechanikas, technikos mokslų kandidatas (1970). 1958 baigė LŽŪA, dirbo Lietuvos Žemės ūkio mechanizacijos ir elektrifikacijos institute, nuo 1980 dėstė Lietuvos Veterinarijos akademijoje. Keletos išradimų autorius. Parašė darbų apie žolinių pašarų rengimo mechanizavimą. 1972 paskirta LTSR valstybinė premija.

20 d. - 95 metai, kai (1920) Pasvalyje gimė Vladas Juozokas, Lietuvos kariuomenės leitenantas, pokario kovų partizanas. 1944 organizavo rezistencinį judėjimą Panevėžio apskrityje. III-osios Šiaurės Lietuvos Laisvės armijos apygardos vado pavaduotojas, štabo viršininkas. Žuvo 1946 02 13. Palaidotas Dembavoje.

22 d. - 140 metų, kai (1875) Gailioniuose (Pakruojo r.) gimė Kazimieras Paltarokas, vyskupas. Mokėsi Mintaujos gimnazijoje, 1902 baigė Sankt Peterburgo dvasinę akademiją. 1911-1922 Kauno kunigų seminarijos dėstytojas, profesorius,vicerektorius. 1922-1926 Kauno universiteto teologijos ir filosofijos fakulteto profesorius. 1926 konsekruotas vyskupu. 1949-1957 valdė Panevėžio vyskupiją ir Vilniaus arkivyskupiją. Parengė ir išleido teologijos, sociologijos knygų, tikybos vadovėlių. Mirė 1958 01 03 Vilniuje. Palaidotas Panevėžyje.

27 d. - 130 metų, kai (1885) Palaukiuose (Karsakiškio vlsč.) gimė Jurgis Pauliukas (Paulius, tėvas Bonaventūra), kunigas dominikonas, bažnytinės teisės daktaras (1931). Nuo 1907 gyveno JAV. 1920 baigė kunigų seminariją, 1929 – katalikų universitetą Vašingtone. 1932 grįžo į Lietuvą. Atkūrė lietuvių dominikonų Angelo Sargo provinciją Raseiniuose. 1941 išvyko į Vokietiją, ten kunigavo. Nuo 1947 gyveno JAV, dirbo kapelionu, dėstė religiją ir lotynų kalbą, religiniais klausimais rašė straipsnius į spaudą. Mirė 1956 07 13 Naujajame Orleane.

28 d. - 130 metų, kai (1885) Madilioniškyje (Kupiškio r.) gimė Kazimieras Keršulis, kunigas. Nuo 1917 kunigavo Plungėje, Kartenoje, Šateikiuose, Vėžaičiuose, Gargžduose, Kupiškyje ir kt. 1950-1954 Ramygalos bažnyčios altarista. Mirė 1957.

28 d. - 125 metų, kai (1890) Nevapolyje (Radviliškio r.) gimė Tadas Bajarūnas, fotografas. Fotografuoti išmoko tarnaudamas carinėje kariuomenėje. Apie 1920 apsigyveno Krekenavoje. Fotografavo Krekenavos krašto žmones, vaizdus, visuomenei svarbius momentus, iškilmes ir kt. Didžioji jo fotografinio palikimo dalis perduota Panevėžio kraštotyros muziejui, nemažai nuotraukų saugoma Rumšiškių liaudies buities muziejuje. Mirė 1945 03 13.

28 d. - 85 metai, kai (1930) Krekenavoje gimė Vytautas Janėnas, fizikas, gamtos m. daktaras (1983). Parašė mokomąsias knygas “Fizikos laboratoriniai darbai” (su kitais, 1966, 1976), “Optika ir atomistika” (su kitais, 1969), “Fizika” (su kitais, 1990), paskelbė per 30 mokslinių straipsnių.

31 d. - 155 metai, kai (1860) Minske gimė Platonas Jankauskas, inžinierius mechanikas, technikos m. daktaras (1893), profesorius (1902). 1883 baigė Peterburgo universitetą, 1886 – Peterburgo kelių inžinierių institutą, ten pat dėstė. 1921 grįžo į Lietuvą. Dėstė Aukštuosiuose kursuose, 1922-1934 KU katedros vedėjas. Parašė ir išleido paskaitų kursus”Kinematika ir dinamikos pagrindai”(1926), “Pritaikomoji mechanika” (1926-1930, 2 d.), “Teoretinės mechanikos kursas” (1928-1934). Mirė 1941 11 27 Daniliškyje (Krekenavos vlsč.).