2015 m. sausio mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:27

1 d. - 215 metų, kai (1800) Raguvoje gimė Juozapas Straševičius, dailininkas, istorikas, 1831 sukilimo dalyvis. Baigęs VU literatūrą ir laisvuosius menus keliavo po Vakarų Europą. Po 1831 sukilimo apsigyveno Paryžiuje. Prancūzų kalba parengė monografiją apie Emiliją Pliaterytę, prancūzų, vokiečių ir italų kalbomis išleido 2 tomus sukilimo dalyvių biografijų. Dailininko tapybos darbų išliko Raguvos bažnyčioje. Mirė 1883 05 05 Paryžiuje.

1 d. - 115 metų, kai (1900) Panevėžyje gimė Juozas Andrius, kartografas, Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris. 1919 baigė I-ąją Karo mokyklos laidą, 1931 - Kauno Aukštųjų karininkų kursų Topografijos skyrių.
Dirbo dėstytoju Karo mokykloje, sudarinėjo žemėlapius, bendradarbiavo spaudoje. Po karo gyveno Vokietijoje, JAV. Sudarė keletą Lietuvos žemėlapių, dirbo “Lietuvių enciklopedijos” kartografijos ir geodezijos skyriaus redaktoriumi. Mirė 1988 07 07 JAV.

2 d. - 70 metų, kai (1945) Baroniškiuose (Panevėžio sen.) gimė Viktoras Mažylis, medžio drožėjas. Kartu su broliu Bronislovu Mažyliu drožia kryžius, stogastulpius, skulptūrėles ir kt. darbus. Gyvena Gegužinės kaime.

3 d. - 120 metų, kai (1895) Vytogaloje (Tauragės r.) gimė Benediktas Sugintas, kunigas, visuomenės veikėjas. 1923-1924 vikaravo Smilgių bažnyčioje, vėliau Tauragėje, Šėtoje, Ukmergėje. 1931 išvyko į Braziliją, nuo 1949 gyveno JAV, rinko aukas lietuvių mokykloms, bendradarbiavo spaudoje. Mirė 1972 04 20 JAV.

4 d. - 75 metai, kai (1940) Panevėžyje gimė Algirdas Alionis, rašytojas, vertėjas. Studijavo VPI, Maskvos M. Gorkio literatūros institute, dirbo redakcijose, radijuje, kino studijoje. Išleido eilėraščių rinkinį “Paukštukų medis” (1970), paskelbė apybraižų, apysakų, išvertė iš rusų k. poezijos, parašė kino scenarijų.

4 d. - 15 metų, kai (2000) Panevėžyje įkurta radijo stotis “Pulsas”. Įkūrė žurnalistas Skirmantas Pabedinskas.

5 d. - 105 metai, kai (1910) Burveliuose (Krekenavos vlsč.) gimė Vytautas Petrauskas, vertėjas, tekstologas. 1921 mokėsi Panevėžio gimnazijoje. Dirbo redakcijose, Eltoje, Grožinės literatūros leidykloje. Išvertė N. Ostrovskio, A. Tolstojaus, T. Dreizerio, T. Mano ir kitų rašytojų kūrinių, suredagavo leidinių. Mirė 1982 02 15 Vilniuje.

5 d. - 90 metų, kai (1925) Žvirgždžiūnuose (Pasvalio r.) gimė Anastazija Kanoverskytė-Sučylienė, poetė, publicistė. 1944 baigė Linkuvos gimnaziją, studijavo VU lietuvių kalbą ir literatūrą. 1946 suimta, nuteista sušaudyti. Pakeitus mirties bausmę, kalinta Sibire. 1956 sugrįžo į Lietuvą, gyveno Panevėžyje, Nuo 1995 gyvena Kaune. Išleido eilėraščių rinkinį “Tarp nakties ir dienos” (1994), atsiminimų ir eilėraščių knygą “Tekėdama sustingo saulė” (1995), poezijos rinkinį “Ta giesmė neišgiedota” (1999) ir kt.

6 d. - 135 metai, kai (1880) Gudeliuose (Ramygalos vlsč.) gimė Kazimiera Kaupaitė – Motina Marija, vienuolė, Šv. Kazimiero kongregacijos JAV įsteigėja ir generalinė vyresnioji. 1920 įsteigė vienuolyną Pažaislyje. Buvo puik organizatorė ir administratorė. Jos rūpesčiu atidarytos 29 pradžios mokyklos, 3 aukštesniosios mokyklos, 2 ligoninės. Bendradarbiavo “Šaltinyje” ir kituose leidiniuose. Apdovanota Gedimino ordinu. Mirė 1940 04 17 JAV.

6 d. - 80 metų, kai (1935) Juodikoniuose (Ramygalos vlsč.) gimė Nijolė Krotkutė, aktorė, režisierė. Ilgą laiką dirbo režisiere Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre.

7 d. - 125 metai, kai (1890) Gudeliuose (Ramygalos vlsč.) gimė Julius Kaupas, finansininkas, visuomenės veikėjas, Lietuvos Steigiamojo seimo (1920) narys. Ramygaloje baigęs pradinę mokyklą, mokėsi Liepojoje, vėliau lankė “Saulės” kursus Kaune, kuriuos baigė 1909. 1911 išvyko į JAV, studijavo Valparaiso ir Niujorko universitetuose. 1919 grįžo į Lietuvą. 1920 išrinktas Steigiamojo Seimo nariu. Nuo 1922 kurį laiką dirbo Lietuvos Banko direktoriumi, bendradarbiavo spaudoje. Vėliau iki 1940 vasaros buvo Lietuvos banko Kauno skyriaus direktoriumi. Mirė 1945 05 27 Kaune.

10 d. - 110 metų, kai (1905) Gelažiuose (Vadoklių vlsč.) gimė Juozas Juška, statybos inžinierius. 1924 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją, 1924-1931 studijavo statybą VDU. Dirbo Žemės ūkio rūmų statybos skyriaus vedėjo padėjėju, 1940-1944 skyriaus vedėju. Bendradarbiavo leidiniuose “Ūkininko patarėjas”, “Naujoji sodyba”, “Kaimo statyba”. Išleido knygą “Mediniai stogai” (1934). Mirties data nežinoma.

11 d. - 85 metai, kai (1930) Raguvoje gimė Vytautas Saladžius,geologas, gamtos m. daktaras. 1950 baigė Raguvos vidurinę mokyklą, 1955 - VU. Keletos leidinių geologijos klausimais bendraautorius. Paskelbė per 50 mokslinių straipsnių, skaitė pranešimus mokslinėse konferencijose. Nuo 1991 Lietuvos geologų sąjungos narys. Išleido atsiminimų knygą “Ne vien tik atsiminimai” (2002).

13 d. - 55 metai, kai (1960) Panevėžyje gimė Artūras Stančikas, dailininkas grafikas. 1978 baigė Panevėžio 4-ąją vidurinę mokyklą, 1983 - ŠPI Dailės fakultetą. 1983-1987 Miežiškių vidurinės mokyklos piešimo ir braižybos mokytojas. Nuo 1993 kūrybinis darbuotojas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Nuo 1983 dalyvauja respublikinėse ir tarptautinėse parodose. Surengė keliolika autorinių parodų. Gyvena ir dirba Vilniuje.

15 d. - 110 metų, kai (1905) Andrioniškyje (Anykščių r.) gimė Antanas Biliūnas, rašytojas. Išleido poezijos rinkinį, dvi apsakymų knygas. 1941-1944 dirbo Panevėžio bibliotekos vedėju. Mirė 1970 01 16.

16 d. - 100 metų, kai (1915) Natiškiuose (Biržų r.) gimė Algirdas Petrulis, dailininkas tapytojas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys. 1924-1933 mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. Dailės parodose dalyvauja nuo 1939. Nacionalinės premijos laureatas (1983, 1995).

16 d. - 80 metų, kai (1935) Butrimonyse (Krekenavos vlsč.) gimė Leonas Katkevičius, technologijos m. daktaras. 1955 baigė Krekenavos vidurinę mokyklą, 1960 - LŽŪA. Knygų, straipsnių ir kitokių mokslo darbų (iš viso apie 170 pavad.) autorius ar bendraautorius. Dirba LŽŪU Vandentvarkos katedros vedėju.

17 d. - 85 metai, kai (1930) Akmeniuose (dab. Karsakiškio seniūnija) gimė Algimantas Ažusienis, astrofizikas, fizinių m. daktaras (1993)., docentas (1969). 1955 baigė VU fizikos matematikos fakultetą. Knygų “Marsas”, “Žvaigždžių milijardai”, “Kosminiai spinduliai” ir kitų, bei daugelio mokslinių straipsnių autorius ir bendraautorius.

18 d. - 65 metai, kai (1950) Juodeikiuose (Joniškio r.) gimė Julius Vaupšas, fotomenininkas, dailininkas, medžio drožėjas. Surengė keliolika tapybos, fotografijų, medžio drožinių parodų.Jo skulptūrų yra Naujamiesčio bažnyčioje, Krekenavoje ir kt. Gyvena Naujamiestyje.

19 d. - 120 metų, kai (1895) Murmuliuose (Naujamiesčio vlsč.) gimė Vytautas Bagdonavičius, pulkininkas. Baigęs Petrapilio karo mokyklą, tarnavo caro kariuomenėje. 1918 stojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę. Pasižymėjo kovose su bolševikais ir lenkais. Už nuopelnus apdovanotas Vyčio kryžiumi. Mirė 1946 12 28 Vokietijoje.

20 d. - 65 metai, kai (1950) Traineliškyje (Anykščių r.) gimė Edmundas Rinkevičius, kunigas, poetas, tautodailininkas. Baigęs Kauno kunigų seminariją, kunigavo Panevėžyje, Biržuose, Jūžintuose, Pabiržėje, Užpaliuose. Nuo 2003 klebonauja Ramygaloje. Išleido eilėraščių rinkinius “Vilties sparnai” (1991), “Po žilvičio šakom” (1993). “Krintanti žvaigždė” (1995), parengė knygą “Užpalių kraštas” (1993), dalyvauja tautodailės parodose.

23 d. - 105 metai, kai (1910) JAV gimė Bronius Laučka, teisininkas, žurnalistas, visuomenininkas. 1928 baigė Panevėžio gimnaziją, bendradarbiavo spaudoje. Nuo 1930 gyveno JAV. 1930-1933 redagavo JAV lietuvių laikraštį “Darbininkas”. Mirė 1993 09 10.

26 d. - 90 metų, kai (1925) Sudeikiuose (Kupiškio r.) gimė Kazimieras Girnius, kunigas, literatas. Keletą metų kunigavo Vadokliuose, Geležiuose ir kt. Parašė knygas “Istorinės nuotrupos apie Svėdasų parapiją” (1965), “Atsiminimai ir mintys iš gyvenimo” (1994), “Alunta” (1995). Mirė 1996 08 10 Pasvalyje, palaidotas Joniškėlyje.

26 d. - 85 metai, kai (1930) Vilkiškiuose (Pasvalio r.) gimė Vytautas Baliūnas, mokytojas, kraštotyrininkas, Panevėžio J. Balčikonio gimnazijos muziejaus vadovas. Mokytojavo Smiltinės, Naujamiesčio, Panevėžio ir kt. mokyklose. Išleido knygas “Panevėžio J. Balčikonio gimnazija” (1995), “Panevėžio J. Balčikonio gimnazijos istorijos muziejus” (1998), “Panevėžio J. Balčikonio gimnazija 1727-2002” (2002) ir kt. Nusipelnęs panevėžietis (1996, 1999).

28 d. - 180 metų, kai (1835) Glitėnuose (Krekenavos vlsč.) gimė Vincas Svirskis, iškiliausias Lietuvos kryžiadirbys, skulptorius, liaudies menininkas. Iš ąžuolo sukūrė apie 200 koplytstulpių ir kryžių. Mirė 1916 03 07 Burveliuose, palaidotas Surviliškio kapinėse (Kėdainių r.).


29 d. - 95 metai, kai (1920) Manaituose (Smilgių vlsč.) gimė Petras Motiekaitis, inžinierius, vienas pirmųjų aviamodelistų Lietuvoje. 1948 tapo TSRS čempionu sklandytuvų modelių klasėje. Parašė knygą “Jaunasis aviamodelistas” (1957, kartu su A. Pranskėčiu). Mirė 1988 m. sausio 21 d. Šiauliuose, palaidotas Donelaičio kapinėse.

31 d. - 70 metų, kai (1945) Perekšliuose (Smilgių vlsč.) gimė Donatas Stanikūnas, inžinierius, technologijos m. daktaras. 1971 baigė KPI, dirbo įvairiose vietose. 1996-1998 - Žemės ir miškų ūkio viceministras. 1985 suteiktas docento vardas. Užsiima moksline veikla, dirba Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto direktoriumi.