2014 m. spalio mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:27


1 d. 120 metų, kai Girelės vnk. (Ramygalos parapijoje) gimė (1894) MYKOLAS GRUBYS, kunigas. 1905-1908 m. mokėsi Ramygalos pradinėje mokykloje, 1912 m. baigė Panevėžio keturklasę mokyklą. 1913-1919 m. – mokėsi Žemaičių kunigų seminarijoje. Ją baigęs kunigavo Girkalnyje, 1921-1922 m. – Krekenavoje. Baigęs teologijos studijas KU, dirbo Šiaulių gimnazijos kapelionu, lotynų kalbos mokytoju, Kauno kunigų seminarijos dėstytoju. Nuo 1961 m. klebonavo įvairiose parapijose. Mirė 1976 05 07 Kurtuvėnuose. Palaidotas Ramygalos kapinėse.
2 d. 95 metai, kai Ramygaloje gimė (1919) MYKOLAS VRUBLIAUSKAS, dailininkas keramikas. 1950 m. baigė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą, nuo 1962 m. jame dirbo dėstytoju. Docentas (1968). Nuo 1951 m. dalyvavo parodose. Sukūrė buitinės, dekoratyvinės ir architektūrinės keramikos dirbinių. Mirė 1999.
3 d. 125 metų, kai Miškiniuose (Rokiškio raj.) gimė (1889) MATAS GRIGONIS, vaikų rašytojas, pedagogas, vertėjas. Mokėsi Mintaujos ir Vilniaus gimnazijose, prieš karą mokytojavo daugiausia Panevėžyje. Išleido knygelių vaikams (,,Kvietkelis“, 1913; ,,Vaikų džiaugsmai“, 1935; ,,Žemuogėlės“, 1960 ir kt.), periodikoje paskelbė apsakymų, išvertė L.Tolstojaus, I.Turgenevo, E.Amičio ir kt. rašytojų kūrinių. Mirė 1971 01 07 Vilniuje.
4 d. 105 metai, kai Katlėriškių k. (Anykščių raj.) gimė (1909) KAZYS GUTAUSKAS, operos solistas. Baigęs mokyklą, dirbo Raguvos pieninėje. 1939 m. baigė Kauno konservatoriją. Dirbo Valstybės teatre. 1944-1964 m. Lietuvos operos ir baleto teatre dainavo pagrindines partijas (tenoras). Nuo 1964 m. dėstė Vilniaus Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje. Mirė 1995 10 10.
7 d. 90 metų, kai Kuodžiuose gimė (1924) JONAS POVILIONIS, poetas, Lietuvos partizanų rėmėjas. Gyveno su tėvais Rūtakiemyje (Krekenavos vls.). 1943 m. baigė Panevėžio berniukų amatų mokyklą. 1944 m. dirbo Panevėžio geležinkelio depe ir palaikė ryšius su organizacija, kuri bendradarbiavo su partizanais: parengdavo reikalingus dokumentus, aprūpindavo vaistais ir kt., rašė eilėraščius. Pasirašinėjo slapyvardžiais: Sutemų Šešėlis, Jurgis Jūra. 1948 10 17 žuvo. Keletas jo eilėraščių yra išspausdinta leidinyje ,,Šaukiu aš Lietuvą“ (Panevėžys, 1992).
12 d. 130 metų, kai Linonių k. (Panevėžio sen..) gimė (1884) MYKOLAS VELYKIS, Nepriklausomybės kovų savanoris, Lietuvos kariuomenės generolas. 1918 12 26 – 1919 03 12 Lietuvos Krašto apsaugos ministras. 1919 m. Vyriausiojo štabo viršininkas. 1920 m. - pulko vadas, 1921 m. – divizijos vadas, 1925 m. – karo apygardos viršininkas, 1946 m. ištremtas į Sibirą. Mirė 1955 01 24 Vilniuje pačią pirmąją dieną, grįžęs iš tremties.
18 d. 155 metai, kai Tetervinų k. (Pasvalio raj.) gimė (1859) KAZYS GUMBELEVIČIUS, knygnešys, Garšvių knygnešių draugijos bendradarbis, tiesioginis draugijos leidinių platintojas ir rėmėjas. Keletą kartų buvo suimtas, kalintas. Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928). Nuo 1929 m. gaudavo knygnešio pensiją. Jo pavardė įrašyta Knygnešių sienelėje Kaune. Mirė 1941 07 09 Pasvalyje.
19 d. 110 metų, kai Bartkūnų k. (Ramygalos vls.) gimė (1904) PETRAS MALDEIKIS, pedagogas, publicistas. 1933 m. baigė VU, dirbo pedagoginį darbą Marijampolėje, Kaune ir kt. 1944 m. emigravo į Vakarus. Nuo 1949 m. gyveno JAV. Išleido knygas ,,Jonas Rugis“ (1970), ,,Meilė dvidešimtajame amžiuje“ (1970), ,,Mykolas Krupavičius“ (1975) ir kt. Redagavo žurnalus ,,Tėvynės sargas“, ,,Švietimo gairės“, bedradarbiavo spaudoje. Mirė 1993 11 11.
24 d. 65 metai, kai Pajuostės k. gimė (1949) VIDMANTAS KUNCĖ, nusipelnęs futbolo treneris, Lietuvos futbolo federacijos narys. Mirė 2005 m. kovo 19 d