2014 m. kovo mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:27

4 d. 100 metų, kai Pajuosčio dvare gimė (1914) JUOZAS MASILIONIS, pedagogas, publicistas. Baigęs Panevėžio gimnaziją studijavo Vilniaus universitete lietuvių kalbą ir literatūrą. 1939-1944 m. mokytojavo Joniškio gimnazijoje. 1945 m. emigravo į Vakarus. 1949 m. – į Čikagą. Dirbo mokytoju, bendradarbiavo įvairiuose leidiniuose. Išleido vadovėlio ,,Lietuvių literatūra“ 4 dalis, redagavo monografiją ,,Panevėžys“ (1963). Mirė 2000 12 16 Čikagoje.
9 d. 85 metai, kai Varpučiuose (Naujamiesčio vls.) gimė (1929) ANTANAS BANELIS, agronomas selekcininkas, agrarinių m. daktaras (1994). 1954 m. baigė LŽŪA, dirbo Rumokų bandymų stotyje moksliniu bendradarbiu. Parašė knygą ,,Cukrinių runkelių sėklininkystė“ (1963). Su J. Mockaičiu išvedė tris naujas pašarinių runkelių veisles.
10 d. 80 metų, kai Pajuostėje gimė (1934) LAIMĖ GABRIELĖ LUKOŠIŪNIENĖ, bibliotekininkė, menotyrininkė. 1960 m. baigė VU. Dirbo Lietuvos nacionalinėje M.Mažvydo bibliotekoje, sudarė albumą ,,Jesus Christus“ (1993). Parengė bibliografinę rodyklę ,,Lietuvos TSR dailė, 1940-70“ (su kitais, 1981). Daugelio literatūros sąrašų, straipsnių apie dailę ir dailininkus autorė.
16 d. 75 metai, kai Putauskų k. (Vabalninko vls.) gimė (1939) JONAS STRIELKŪNAS, poetas, vertėjas. 1957 m. baigė Vabalninko vidurinę mokyklą, dirbo korespondentu. Išleido eilėraščių rinkinius: ,,Raudoni šermukšniai“ (1966), ,,Vėjas rugiuose“ (1971), ,,Varpo kėlimas“ (1978), ,,Po tylinčiom žvaigždėm“ (1982), ,,Lapkričio medis“ (1985), ,,Pirmoji meilės knyga“ (1990), ,,Tamsūs buvo žiedai“ (1990), ,,Trečias brolis“ (1993), ,,Žirgo maudymas“ (1995), ,,Tamsos varpai, šviesos varpai“ (1998), ,,Einu namo“ (1999), ,,Praėjęs amžius“ (2001), ,,Naktiniai sodai“ (2002, “Ligi dvyliktos” (2003). Išvertė N.Nekrasovo, F.Tiutčevo, A.Feto ir kt. poetų kūrybos. Mirė 2010 05 09 .
18 d. 125 metai, kai Bliūdžių k. gimė (1889) STEPONAS BIEŽIS, gydytojas, visuomenės veikėjas. Panevėžyje baigė 4 klases. 1910 m. išvyko į JAV, 1916 m. baigė medicinos studijas Čikagoje. Dirbo gydytoju, aktyviai dalyvavo lietuvių skautų veikloje, bendradarbiavo medicinos žurnaluose, kurį laiką redagavo ,,Lietuvių Gydytojų Biuletenį“. Išleido knygą ,,Būkite sveiki“ (1953, 1955). Apdovanotas III laipsnio Gedimino ordinu (1938). Mirė 1973 04 06 Čikagoje.
19 d. 130 metų, kai Bernotuose gimė (1884) JUOZAS ČERKESAS (Besparnis), poetas, publicistas. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje, dirbo raštininku Žagarės, Piniavos, Vabalninko valsčiuose. Besparnio slapyvardžiu paskelbė straipsnių, feljetonų, išleido eiliuotos kūrybos rinkinėlius ,,Birbynė“ (1910), ,,Vamzdys“ (1911). Mirė 1949 10 16 Panevėžyje.
25 d. 130 metų, kai Žadavainiuose (Utenos aps.) gimė (1884) MAMERTAS LUMBĖ, kunigas, publicistas. Kunigu įšventintas 1908 m, dirbo Vikaru Tauragėje, Kaune, Panevėžyje. 1913-1920 m. Ramygalos vikaras, vėliau klebonas. Bendradarbiavo katalikiškoje spaudoje. Mirė 1942 11 01 Kaune.