2013 m. spalio mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:27

1 d. – 90 metų, kai Spirakiuose gimė (1923) PETRAS PELEŠYNAS, muzikos mokytojas, choro vadovas. Kurį laiką dirbo vargonininku. 1959 baigė Šiaulių muzikos mokyklą, 1963-1965 studijavo choro dirigavimą LTSR Valstybinėje konservatorijoje. Mokytojavo įvairiose mokyklose, dirigavo chorams. Mirė 2011 05 24.
3 d. – 60 metų, kai Raseinių r. gimė (1953) MARYTĖ BUDNIKIENĖ, tautodailininkė. Pina įvairius dirbinius iš vytelių. Gyvena Piniavoje.
4 d. – 100 metų, kai Bliūdžiuose (Panevėžio vlsč.) gimė (1913) IGNAS VENCKŪNAS, Lietuvos kariuomenės karininkas. Baigė Panevėžio gimnaziją. Nuo 1951 gyveno JAV. Mirė 1981 12 27.
4 d. – 70 metų, kai Užunevėžiuose (Raguvos vlsč.) gimė (1943) VERONIKA ŽIVILĖ BALTUŠNIKAITĖ (ŽIVILĖ BALTĖ), poetė, dailininkė. Baigė KPI. Laisvalaikiu tapo, rašo eilėraščius. Živilės Baltės slapyv. skelbia leidiniuose  „Prisikėlimas“, „XXI amžius“, „Katalikų pasaulis“ ir kt. Išleido eilėr. knygeles „Saulės vartai“ (1997), „Amžių kanklės“ (2000). Knygelės iliustruotos autorės paveikslų reprodukcijomis.
6 d. – 75 metai, kai Miliešiškiuose (Vadoklių vlsč.) gimė (1938) ANTANAS ALOYZAS JUZĖNAS, inžinierius, technikos m. dr. (1972), docentas. Mokėsi Vadoklių ir Raguvos vidurinėse mokyklose, 1962 baigė KPI. Išleido knygas: „Žemės sankasos įrengimas žiemą“ (1988), „Automobilių kelių dangų kokybės sistema“ (1996), „Automobilių kelių tiesimo ir darbų priėmimo taisyklės“. „Žvyro dangų taisymas ir priežiūra“ (1998). Skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose, Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumuose.
9 d. – 135 metai, kai Paįstryje gimė (1878) JADVYGA STANELYTĖ, mokytoja, visuomenininkė. Aktyviai dalyvavo Lietuvos katalikių moterų draugijoje, Lietuvos katalikių moterų sąjungoje, dirbo šios sąjungos laikraščio „Pavasaris“ redakcijoje. Mirė 1919 02 26.
9 d. – 65 metai, kai Pumpėnuose gimė (1948) MARIJA ČIČIRKIENĖ-ŠILEIKAITĖ, Panevėžio fotografijos galerijos direktorė, fotomenininkė.1966 baigė Panevėžio 6-ąją vid. mokyklą, 1968 - Vilniaus finansų ir kredito technikumą. Dalyvauja fotografijų parodose Lietuvoje ir užsienyje, apdovanota medaliais ir diplomais (2002, 2003 ir kt.). Išleido knygą „Marija, Fotografinės frazės“ (2002). Sudarė ir išleido fotografijų albumą „Panevėžio menininkų portretai“ (2003), Vieškelio motyvas (2005).
13 d. – 55 metai, kai Naujamiestyje gimė (1958) BIRUTĖ KARECKAITĖ-NARKŪNIENĖ, poetė, pedagogė. Baigusi Naujamiesčio vidurinę mokyklą studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą VPI. Mokytojavo Panevėžyje, Naujamiestyje, dirbo Naujamiesčio vidurinės mokyklos bibliotekoje, rašė eilėraščius. Išleido poezijos knygas „Atsigręžk, kai skauda“ (1999), „ Mano dalia“ (2000), Mirė 2005 07 03 Naujamiestyje. Po mirties artimųjų rūpesčiu išleista eilėraščių knygelė „ Kalbėjimas vandeniui“ (2006).
15 d. – 110 metų, kai Naujarodžiuose (Krekenavos vlsč.) gimė (1903) JONAS KUODIS, inžinierius, tiltų statytojas, profesorius (1941). Baigęs Panevėžio gimnaziją studijavo LU ir VDU. 1934-1936 stažavosi Vienos aukštojoje technikos mokykloje, kur apsigynė disertaciją ir tapo technikos m. dr. Grįžęs į Lietuvą dėstė VDU, dirbo Tiltų konstrukcijų katedros vedėjo pareigose.  Parengė dvi mokomąsias priemones studentams. Nuo 1947 gyveno JAV. Ten dirbo inžinieriaus projektuotojo darbą  Mirė 1983  03 17 JAV.
17 d. – 185 metai, kai Rozalimo vlsč. gimė (1828) JONAS LEONAS PETKEVIČIUS, gydytojas, lietuvių tautinio atgimimo veikėjas. 1835 tėvai nusipirko Puziniškio dvarelį ir jame apsigyveno. Mokėsi Panevėžio apskrities bajorų mokykloje, Vilniaus gimnazijoje, baigė Kijevo universiteto medicinos fakultetą. Nuo 1865 dirbo Joniškėlio fondinės ligoninės vedėju, rūpinosi lietuvių reikalais. 1901 su šeima persikėlė į Puziniškį ir toliau vertėsi gydytojo praktika. Mirė 1909 09 30 Palaidotas Karpiškio dvarelio kapinaitėse.
19 d. – 105 metai, kai Properšoje (Ramygalos vlsč.) gimė (1908) BRONISLOVAS BARAUSKAS, kunigas prelatas. Mokėsi Ramygalos progimnazijoje, Panevėžio gimnazijoje. 1932 baigė Telšių kunigų seminariją. Dirbo vikaru Tauragėje. 1936-1939  studijavo Romoje. Grįžęs  dirbo Telšių kurijoje. Nuo 1975 klebonavo Palangoje. Mirė 1985 m.
23 d. – 95 metai, kai Preidžiuose (Panevėžio - Velžio vlsč.) gimė (1918) PRANAS ŠIŠKA, muzikos mokytojas, chorvedys. Nuo 1938 vargoninkavo Karsakiškyje, Pumpėnuose, vėliau dirbo mokytoju Šeduvoje, Radviliškyje, Joniškyje ir kitur, vadovavo chorams 1958-1973 mokėsi muzikos ir dainavimo Panevėžio I-oje ir II-ojoje vidurinėse mokyklose, vadovavo vaikų ir moksleivių chorams. Nuo 1974 dirbo Vilniuje.