2013 m. birželio mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:27

1 d. – 90 metų, kai Raguvoje gimė (1923) EUGENIJA ŠULGAITĖ-KARKIENĖ, teatro ir kino aktorė. 1943 baigė Panevėžio mergaičių gimnaziją, 1944 -  J.Miltinio vadovaujamą Panevėžio dramos teatro studiją. Nuo 1945  Panevėžio dramos teatro aktorė. Kine debiutavo 1961 (Kanonada). Suvaidino daugiau kaip 200 vaidmenų.
1 d. – 85 metai, kai Mučiūnuose (Krekenavos vlsč.) gimė (1928) MYKOLAS KRIKŠČIŪNAS (slap. Valstietis), literatas. Baigė pradžios mokyklą. Sulaukęs šešiolikos metų išėjo partizanauti. 1953 suimtas ir 1955-01-03 sušaudytas. Parašė dienoraštinio tipo beletrizuotų atsiminimų „Kelias į laisvę“ bei žuvusių partizanų atminimui skirtą poemą „Už tave, tėvynę brangią...“
6 d. – 75 metai, kai Trajoniškyje (Pasvalio r.) gimė (1938) JONAS KAUNECKAS, Panevėžio vyskupas, Lietuvos ateitininkų dvasios tėvas. 1958 baigė Panevėžio hidromelioracijos technikumą. Iki 1972 dirbo Alytaus r. MSV bei sausinimo sistemų valdyboje. Neakivaizdžiai studijavo vokiečių kalbą Maskvoje, vėliau lietuvių kalbą ir literatūrą VU. 1972 įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1977 įšventintas kunigu. Kunigavo Telšiuose, Skaudvilėje ir kt., nuo 1990 dėstė Telšių kunigų seminarijoje. 2000 nominuotas vyskupu. Nuo 2002 01 05 -  Panevėžio vyskupijos vyskupas.
6 d. – 55 metai, kai Liberiškyje (Naujamiesčio apyl.) gimė (1958) GIEDRĖ ŠORIENĖ-DUNDULYTĖ, Lietuvos Rašytojų sąjungos leidyklos direktorė. Mokėsi Naujamiesčio vid. mokykloje.
6 d. – 60 metų, kai Ramygaloje gimė (1953) VILIUS BARTULIS, inžinierius, technologijos m. dr., docentas, VGTU Transporto inžinerijos fakulteto prodekanas, mokslinių straipsnių, mokomųjų knygelių, išradimų autorius.
9 d. – 60 metų, kai Panevėžyje (1953) gimė NERUTĖ ČIUKŠIENĖ, dailininkė keramikė. 1979 baigė Vilniaus dailės akademiją. Nuo tų pačių metų dalyvauja parodose Lietuvoje bei užsienyje (Švedijoje, Norvegijoje, Čekijoje, Latvijoje, JAV, Katalonijoje, Vokietijoje ir kt.) taip pat tarptautiniuose simpoziumuose Panevėžyje. Nuo 1990 Lietuvos dailininkų sąjungos narė.
  9 d. -   65 metai, kai Laboje (Smilgių vlsč.) gimė (1948) ENRIKAS KAČINSKAS, teatro aktorius. Nuo 1965 lankė Panevėžio dramos teatro Juozo Miltinio vadovaujamą vaidybos studiją, nuo 1967- šio teatro aktorius. Sukūrė per 130 vaidmenų.
10 d. – 110 metų, kai Tbilisyje (Gruzija) gimė (1903) JONAS GRAIČIŪNAS, poetas, vertėjas, pedagogas. 1906 grįžo į Lietuvą. Mokėsi Kupiškio progimnazijoje. 1925 baigė Panevėžio gimnaziją. 1932 – LU. Mokytojavo, dirbo Eltoje, Lietuvos rašytojų draugijoje, radijuje. Prasidėjus antrajai sovetinei okupacijai 1944-1945 dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą, rusų kalbą Ramygalos gimnazijoje. 1949 ištremtas į Sibirą. Grįžo 1957. Išleido eilėraščių rinkinius „Karo stovis (dūšioj)“ (1928), „Akių ganyklose“ (1930), „Ižas Nemune“ (1938), „Saulėlydžio freskos“ (1973), „Po žaibo sparnu“ (1983), „Vilniaus kontraforsai“ (1976), „Prie Hipokrenės versmės“ (1978) ir kt. Išvertė A.Puškino, A.Gribojedovo, Š.Rustavelio, Šilerio, Heinės ir kitų rašytojų kūrinių. Mirė 1994 08 01 Vilniuje. Palaidotas Ramygaloje.
11 d. – 100 metų, kai Puškoniuose (Naujamiesčio vlsč.) gimė (1913) ONA KLIKŪNAITĖ-VENGRIENĖ, agronomė, pedagogė. 1932 baigė Panevėžio gimnaziją. Išleido knygą „Rankdarbiai“ Nuo 1968 gyveno JAV. Mirė 1999 m.
12 d. – 75 metai, kai Roduose (Krekenavos vlsč.) gimė (1938) JONAS MARTUZEVIČIUS, gamtos m. dr., LVA gyvulininkystės technologijos fakulteto dekanas, specialiosios zootechnikos katedros docentas. 1945-1949 mokėsi Rodų pradinėje mokykloje, 1949-1957 – Krekenavos vidurinėje mokykloje. 1962  baigė LVA Zootechnikos fakultetą.
12 d. – 60 metų, kai Rokiškio r. gimė (1953) JONAS KAUŠAKYS, Panevėžio r. savivaldybės tarybos narys.
14 d. – 70 metų, kai Panevėžyje mirė (1943) GABRIELĖ-PETKEVIČAITĖ-BITĖ, prozininkė, publicistė, visuomenės veikėja. Gimė 1861 03 30 Puziniškyje.
15 d. – 120 metų, kai Juškaičiuose (Ramygalos vlsč.) gimė (1893) RAPOLAS KUODIS, kunigas, prelatas. Mokėsi Ramygalos pradžios mokykloje ir Panevėžio realinėje mokykloje. 1919 baigė Žemaičių kunigų seminariją. Kunigavo Ylakiuose, dirbo  Tauragės komercinės mokyklos ir mokytojų seminarijos kapelionu, vėliau - Telšių kurijoje kancleriu, Telšių vyskupijos oficiolu, kanauninku. Nuo 1945 iki mirties klebonavo Žemaičių Naumiestyje. Mirė 1975 09 23.
15 d. – 65 metai, kai Šilagalyje gimė (1948) STASĖ MEDYTĖ, dailininkė grafikė. 1968 baigė Kauno S. Žuko taikomosios dailės technikumą, 1979 – Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakulteto dailės skyrių. Nuo 1987 vadovauja Bitės ekslibrisų klubui. Nuo 1973 dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje. Nuo 1995 Lietuvos dailininkų sąjungos narė.
16 d. – 80 metų , kai Miliešiškiuose (Vadoklių vlsč.) gimė (1933) VALERIJONAS JUZĖNAS, dailininkas. 1940-1944 mokėsi Miliešiškių pradinėje mokykloje, 1945-1952 – Raguvos vidurinėje mokykloje. 1962 baigė Kauno S. Žuko taikomosios dailės mokyklą. Dirbo Kauno ir Klaipėdos „Dailės“ kombinatuose.  Kuria, dalyvauja parodose.
24 d. – 120 metų, kai Pajuostėje gimė (1893) VALERIJONAS MEIŠTOVIČIUS, kunigas prelatas. 1928 Romoje suteiktas teologijos daktaro laipsnis. Nuo 1932 – Lenkijos ambasados prie Šv. Sosto patarėjas. Paskelbė keletą veikalų. Mirė 1982 m. gegužės 9 d. Vatikane.
26 d. – 185 metai, kai Morkiuose (Kelmės vlsč.) gimė (1828) ANTANAS MACKEVIČIUS, kunigas, visuomenės veikėjas, vienas 1863 m. sukilimo vadų. Studijavo Kijevo universitete, 1853 baigė Varnių kunigų seminariją. 1853-1855 vikaravo Krekenavoje. 1855- 1863 – filialistas Paberžėje. 1863 m. kovo 8 d. Paberžės bažnyčioje perskaitė sukilimo Manifestą. Kovojo daugiausia Panevėžio apskrities miškuose. Gruodžio 17 d. paimtas į nelaisvę. Karo lauko teismo nuosprendžiu 1863 12 28 pakartas Kaune.               
26 d. – 85 metai, kai Niurkoniuose (dab. Panevėžio sen.) gimė (1928) ONA BUDRIENĖ-ŽOSTAUTAITĖ, dailiųjų amatų meistrė: audimas, mezgimas, pynimas  iš vytelių.