2010 m. vasario mėn. kraštotyros kalendorius

1 d.  -  75 metai, kai (1935) Miliešiškiuose (Vadoklių vlsč.) gimė Pranas Baleliūnas, agronomas daržininkas, agrarinių m. daktaras (1993). Paskelbė apie 180 mokslinių straipsnių daržovių auginimo, pasėlių priežiūros klausimais. Parašė knygą “Daržovės ir prieskoniniai augalai” (su  kitais, 1993).

 

3 d.  -  120 metų, kai (1890) Šauduvoje (Telšių r.) gimė Jonas Gudauskis, teisininkas. Iki 1933 -  Panevėžio apygardos teismo narys ir skyriaus pirmininkas. 1938-1939 Lietuvos Respublikos teisingumo ministras. Po karo gyveno JAV. Mirė 1980 04 04.

 

3 d.  -  115 metų, kai (1895) Panevėžyje gimė Vincas Jonuška, karininkas, pedagogas, žurnalistas. 1914 baigė Panevėžio realinę mokyklą. Redagavo moksleivių laikraštėlį “Aušrelė” (1912), su Baliu Sruoga leido šapirografuotą laikraštėlį “Pavieniui menki – drauge galingi” (1912-1913). Pirmojo pasaulinio karo metais (1915 - 1916 12 02)   mokytojavo Rėklių pradinėje mokykloje, organizavo pasipriešinimo veiklą prieš okupantus. Nuo 1919 Lietuvos kariuomenės savanoris. 1922 baigė Aukštuosius karininkų kursus, studijavo teisę LU, 1925- 1926 redagavo žurnalą “Kardas”. Mirė 1926 12 18 Kaune, palaidotas Paįstrio kapinėse.

 

5 d.  -  60 metų, kai (1950) Pamarnakiuose (Karsakiškio apyl.) gimė Malvina Arimavičiūtė, ekonomistė, socialinių m. daktarė (1993). Mokėsi Karsakiškio aštuonmetėje ir Panevėžio I vidurinėje mokykloje, studijavo VISI. Išleido knygas “Kapitalinių įdėjimų ekonominio efektyvumo didinimas žemės ūkyje”, “Efektyvus gamybinių fondų naudojimas” (1990), paskelbė apie 30 mokslinių straipsnių, stažavosi Kanadoje, Vokietijoje ir kt.

 

6 d.  -  125 metai, kai (1885) Šiaudinėje (Akmenės r.) gimė Merkelis Račkauskas, literatūros tyrinėtojas, vertėjas, pedagogas. Mokytojavo Panevėžyje, dėstė KU ir VU. Profesorius (1944). Paskelbė darbų antikinės literatūros klausimais. Išvertė Platono dialogus, Erazmo Roterdamiečio “Pagiriamąjį žodį kvailybei” (1947), T. Lukrecijaus “Apie daiktų prigimtį” (1964) ir kt. Mirė 1968 01 07 Kaune, palaidotas Vilniuje.

 

9 d.  -  100 metų, kai (1910) Skodiniuose (Kupiškio r.) gimė Kazimieras Dulksnys, kunigas, prelatas. Mokėsi Kupiškio ir Rokiškio gimnazijose. Baigęs Kauno kunigų seminariją 1935 kunigavo Ramygaloje, vėliau Pasvalyje, Tauragnuose, Rokiškyje. 1949 paskirtas Panevėžio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios administratoriumi. 1951 suteiktas kanauninko, 1957 katedrinės kapitulos prelato titulas. Tais pačiais metais suimtas ir nuteistas dvejus metus kalėti Mordovijos lageryje. Nuo 1963 Krekenavos klebonas, nuo 1989 Panevėžio vyskupijos generalinis vikaras. Mirė 2001 12 09 Panevėžyje, palaidotas Panevėžio katedros šventoriuje.

 

10 d.   -   90 metų, kai (1920) Tarvyduose (Utenos r.) gimė Jonas Butkys, kunigas. Įšventintas kunigu 1947. Kunigavo Salake, Anykščiuose, Panevėžyje, Andrioniškyje, Raguvėlėje ir kt. 1959 paskirtas Ramygalos klebonu, nuo 1985 – altarista.

 

12 d.   -    55 metai, kai (1955) Panevėžyje gimė Laima Skrebytė,dailininkė tapytoja. 1982 baigė VDI. Nuo 1980 dalyvauja parodose. Surengė keletą personalinių parodų.

 

13 d.  -  140 metų, kai (1870) Gudeliuose (Ramygalos vlsč.) gimė Antanas Kaupas, kunigas, spaudos darbuotojas, visuomenės veikėjas. Mokėsi Šiaulių gimnazijoje ir Žemaičių kunigų seminarijoje, iš kur už draudžiamos spaudos skaitymą ir platinimą buvo pašalintas. 1892 išvyko į Ameriką, baigė kunigų seminariją, kunigavo įvairiose parapijose, pastatė 2 bažnyčias. Nuo 1912 gyveno Čikagoje, redagavo lietuvių laikraštį “Draugas”. Pasižymėjo kaip publicistas, beletristas ir vertėjas. Parašė ilgesnių studijų sociologijos, eugenikos ir kitais klausimais. Mirė 1913 10 27 Čikagoje.

 

13 d. – 100 metų, kai Naujadvaryje (Ramygalos vlsč.) gimė Bronius Kaupas, Lietuvos kariuomenės karininkas. 1930 baigė Karo mokyklą. 1938 kapitonas, 1944 Vietinės rinktinės Kauno pulko adjutantas. Prasidėjus antrajai sovietinei okupacijai 1944 05 14 suimtas Ašmenoje ir 1945 sušaudytas.

 

15 d.  -  85 metai, kai (1925) Panevėžyje gimė Kostas Birulis, ekonomikos inžinierius. 1946 baigė Panevėžio I-ąją vidurinę mokyklą, 1951 – VDU Technologijos fakultetą. Dirbo įvairiose instancijose, 1990-1992 – Lietuvos Respublikos  ryšių ministras. Išleido knygą “Laisvės kodas” (2001). Mirė 2004 Vilniuje.

 

15 d.   -   80 metų, kai (1930) Surdegyje (Anykščių r.) gimė Jonas Labakojis, kunigas. Mokėsi Kupiškio vidurinėje mokykloje, Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1954, baigęs Kauno kunigų seminariją, paskirtas Salako  bažnyčios vikaru. Netrukus perkeltas į Ramygalą, kur išdirbo apie porą metų. Nuo 1998 Alizavos bažnyčios klebonas. 

 

16 d.  -  105 metai, kai (1905) Vilniuje gimė Alfonsas Palionis, zoologas, vienas pirmųjų profesionalių Lietuvos entomologų. Vaikystę praleido Povilauskų k. (Naujamiesčio vlsč.). Baigęs Naujamiesčio pradinę mokyklą, mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1925 įstojo  į Lietuvos universiteto Gamtos-matematikos fakultetą, jį baigęs dirbo Zoologijos katedroje dėstytoju. 1921-1930 surinko unikalią drugių kolekciją, sudarė Lietuvos vabalų kartoteką. 1932 paskelbė leidinį “Indėlis Lietuvos drugių faunai pažinti”, 1943 kartu su prof. A. Minkevičiumi parašė knygą „Svarbiausios tabako ligos ir kenkėjai“, bendradarbiavo gamtos mokslų žurnaluose. 1944 pasitraukė į Vokietiją. 1957 susirgęs grįžo į Lietuvą.  Mirė 1957 05 08, palaidotas Naujamiesčio kapinėse.

 

16 d.   -   110 metų, kai (1900) Rygoje gimė Jonas Nagulevičius, dvasininkas. 1923 įšventintas kunigu. Kunigavo Biržuose, Linkuvoje. 1933-1934 Krekenavos vikaras ir progimnazijos kapelionas. 1935-1936 Ramygalos vikaras ir kapelionas. Nuo 1966 Naujamiesčio bažnyčios altarista. Mirė 1992.

 

16 d.  -  75 metai, kai (1935) Panevėžyje pradėtas leisti katalikiškas savaitraštis “Panevėžio garsas” (1924-1935 ėjo “Panevėžio balso” pavadinimu). Redaktorius A. Liepinis. Buvo leidžiamas iki 1940 06.

 

16 d.  -  75 metai, kai (1935) Tauragės r. gimė Irena Kuprevičienė, dailininkė tekstilininkė. Nuo 1963 gyvena ir dirba Panevėžyje.

 

19 d.  -  125 metai, kai (1885) Palūšniuose (Rokiškio r.) gimė Adelė Diržytė-Naginskienė, literatė. 1912-1915 mokytojavo Panevėžio Labdarių mokykloje. Išleido scenos vaizdelius “Pavasaris”, “Gyvenimo pasaka” (1920). Mirė 1949 02 06 Rokiškyje.

 

20 d.  -  65 metai, kai (1945) Panevėžyje gimė Rita Aleknaitė-Bieliauskienė, pianistė, muzikos kritikė, socialinių m. daktarė (1990), VPU docentė (1996), panevėžiečių klubo Vilniuje pirmininko pavaduotoja. Leidinių “Muzikos menas: teorija ir praktika” (1996), “Koncertų salėse” (1997), “Gyvenimo su muzika eskizai” (1997), „Variacijos viena tema. D. Trinkūnas“(2003), „L.Baltrus per pasaulio scenas“(2004), „Susitikimai su praeitimi. J. Urbas“(2007), „Teatro uždangą praskleidus. J.Alekna“(2007) ir kt. autorė, leidinio “Saulius Sondeckis” (2000) sudarytoja.

 

21 d.   -   105 metai, kai (1905) Svėdasuose (Anykščių r.) gimė Jonas Rimša, dvasininkas. Įšventintas kunigu 1930. Kunigavo Utenoje, Antalieptėje, Traupyje, Vabalninke, Pumpėnuose ir kt. 1963-1975 – Ramygalos bažnyčios altarista.

 

22 d.  -  210 metų, kai (1800) Stebeikiuose (Ramygalos vlsč.) gimė Kanutas Ruseckas, dailininkas tapytojas. Baigęs Troškūnų vidurinę mokyklą, studijavo VU fiziką-matematiką, vėliau dailę. Nuo 1821 dailės studijas tęsė Paryžiuje, Romoje. 1831 grįžo į Vilnių, dirbo pedagoginį darbą bajorų institute, vertėsi privačiomis pamokomis ir visą laiką kūrė. Mirė 1860 09 02 Vilniuje.

 

22 d.  -  100 metų, kai (1910) Fermoje (Raguvos vlsč.) gimė Tadas Adomonis, dailėtyrininkas, rašytojas. 1949 baigė VU, dirbo dėstytoju LDI. Docentas (1963). Išleido istorinį romaną “Bedalių aušra” (1933), apsakymų, monografijas “Vincas Grybas” (1959, 1975), “Jonas Mikėnas” (1969), pirmąją “Lietuvos architektūros ir dailės istorija” dalį (1987, su kitais), sudarė albumus “Lietuvos TSR Valstybinis dailės institutas” (1960), “Taikomoji dekoratyvinė dailė” (1965, su kitais), rengė tęstinį leidinį “Menotyra” (1967-1983). Mirė 1987 04 05 Vilniuje.

 

23 d.  -  105 metai, kai (1905) Noreikiuose (Krekenavos vlsč.) gimė Ipolitas Štaras, agronomas selekcininkas, sodo augalų selekcijos pradininkas Lietuvoje. Žemės ūkio m. kandidatas (1962). Išvedė keletą obelų, kriaušių,serbentų, braškių veislių, parašė brošiūrų ir straipsnių sodininkystės klausimais. Mirė 1966 12 17.

 

24 d.  -  70 metų kai (1940) Trakuose (Širvintų r.) gimė Petras Naraškevičius, rašytojas, Mokėsi Panevėžio hidromelioracijos technikume, dirbo spaudoje Anykščių, Panevėžio laikraščiuose, nuo 1965 “Tiesos” korespondentas, 1996-1997 “Lito” redakcijos darbuotojas. Išleido miniatiūrų ir apsakymų rinkinius “Į saulę” (1959), “Beržų žydėjimas” (1964), “Gyvasis vanduo” (1978), “Žalias vėjas” (1984), “Visą birželį nelijo” (1988), apsakymų vaikams “Lapai šneka” (1960), “Žvaigždės skamba” (1963), “Ežerėlių akys” (1988), apysaką “Didelio miesto gatvė” (1969), apybraižų knygas “Alksniai prie Širvintos” (1990), „Plaukimas Širvinta iš vakardienos“ (2006) ir kt.

 

25 d.  -  115 metų, kai (1895) Ramongaliuose (Biržų r.) gimė Juozas Petrulis, dramaturgas, poetas, literatūros tyrinėtojas, pedagogas. 1923 baigė Panevėžio gimnaziją, studijavo VDU, mokytojavo Kaune, Kražiuose. Parašė pjeses “Pirmasis prizas” (1935), “Prieš srovę” (1936), “Be motinos” (1940), “Juodieji broliai”(past. 1967), paskelbė eilėraščių, kritikos ir literatūros istorijos straipsnių, parengė antologiją “Aušros” poezija” (1928), Antano Strazdo poezijos rinkinį “Pasaulinės ir dvasinės giesmės” (1938, kartu su K. Korsaku). Mirė 1982 10 19 Kaune.

 

25 d.  -    65 metai, kai (1945) vasario mėnesį įkurta 3-oji Šiaurės LLA apygarda. Jai priklausė apie 500 kovotojų, veikusių mažomis grupėmis Geležių, Smilgių, Pušaloto, Pumpėnų, Panevėžio, Karsakiškio ir kitose apylinkėse. Žuvus vadams  apygardos veikla nutruko 1945 pabaigoje.