2008 m. vasario mėn. kraštotyros kalendorius

3  d. – 70 metų, kai Pajuodžiukuose gimė (1938) ANTANAS LUKIANAS, inžinierius hidrotechnikas, technologijos m. dr. (1967), profesorius. 1945- 1948 mokėsi Kabelių pradžios mokykloje, 1955 baigė Panevėžio I-ąją vidurinę mokyklą, 1960 – LŽŪA. 1963-1966 studijavo aspirantūroje. Knygų „Lietuvos žemės sausinimas drenažu“ (1975), „Kompleksinis žemių sukultūrinimas“ (1983, rusų k.), „Skysčių mechanika ir vandentiekis“ (2006) ir kt. bendraautorius, daugelio mokslinių straipsnių (lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis) autorius. Lietuvos valstybinės premijos laureatas.

6 d. – 125 metai, kai Griežionėliuose (Anykščių r.) gimė (1883) ANTANAS DIDŽIULIS, gydytojas, literatas. Studijavo Maskvos ir Krokuvos universitetuose, dalyvavo 1905 revoliucijoje, buvo suimtas ir ištremtas. 1918-1941 ir 1950-1960 dirbo gydytoju Panevėžyje. Paskelbė   revoliucinių eilėraščių, straipsnių, atsiminimų. Mirė 1960 03 11 Panevėžyje.

6 d. – 75 metai kai Janioniuose (Ramygalos vlsč.) gimė (1933) STANISLOVAS MASIOKAS, inžinierius elektrikas, technologijos m. dr., profesorius. Mokėsi Jotainių pradinėje ir Ramygalos vidurinėje mokykloje. Studijavo KPI, Maskvos ir Tulūzos (Prancūzija) aukštosiose mokyklose. Šviesos technikos srities mokslo darbų pradininkas Lietuvoje. Daugelio  mokslinių straipsnių bei vadovėlio studentams „Elektrotechnika“ (2 leid. 1989,1994) autorius.

7 d. – 75 metai, kai Auriliškiuose (Pasvalio r.) gimė (1933) VLADAS VAIŠVILA, tapytojas, pedagogas. 1975 baigė Vilniaus dailės akademiją. Nuo 1961 dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje (Latvijoje, Baltarusijoje). Surengė keletą personalinių parodų. Nuo 1961 gyvena ir dirba Panevėžyje.

8 d. – 90 metų, kai Panevėžyje gimė (1918) NOJUS FEIGELMANAS, bibliografas, knygotyrininkas. 1959 baigė VU. Parengė 1800 fiz. vnt. leidinių bibliografinę rodyklę „Senoji lietuviška knyga Vilniaus universitete“ (1959), katalogą „Lietuvos inkunabulai“ (1975) ir kt. Paskelbė straipsnių knygotyros, bibliotekų ir kultūros istorijos klausimais Lietuvos ir užsienio periodinėje spaudoje. 1991 išvyko į Izraelį. Mirė 2002 09 07.

11 d. – 65 metai, kai Kačiuškiuose (Radviliškio r.) gimė (1943) JULIUS BEINORTAS, politikas, inžinierius, Kovo 11-osios Akto signataras. 1965 baigė KPI. 1988-1989 - vienas Panevėžio Sąjūdžio rėmimo grupės steigėjų, vėliau veikėjų, Sąjūdžio I Seimo narys. 1990-1992 Lietuvos AT/AS, 1992-2000 Seimo narys. Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje narys, kelis kartus Ekonominių ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas, LKDP veikėjas. Iki 2006 dirbo Valstybinėje darbo inspekcijoje Panevėžyje. Priklauso krikščionių demokratų partijai, yra Panevėžio m. tarybos narys.

11 d. – 55 metai, kai Baikite (Rusija, Krasnojarsko kr.) gimė (1953) ALEKSANDRAS TARGAMADZĖ, technologijos m. habil. dr., profesorius, KTU prorektorius (1992-2000), nuo 2001 – Informatikos fakulteto dekanas. Mokėsi Ramygalos ir Panevėžio J.Balčikonio vid. mokyklose. 1976 m. baigė KPI Automatikos fakultetą, studijavo aspirantūroje. Kelių monografijų ir knygų,  mokslinių straipsnių autorius.

12 d. – 115 metų, kai Taujėnuose (Ukmergės r.) gimė (1893) VLADAS ROZMANAS, Lietuvos karininkas. 1919-1920 dalyvavo Lietuvos Nepriklausomybės kovose su bolševikais ir lenkais. Nuo 1923 dirbo VRM sistemoje. 1923 12 01 paskirtas Panevėžio apskrities ir miesto viršininku. Vėliau dirbo Biržų, Raseinių aps. viršininku. Nuo 1940 gyveno savo ūkyje Paežerių k. 1941 06 14 suimtas ir išvežtas į lagerį Rešiotuose (Krasnojarsko kr.) 1943 02 15 sušaudytas Kansko kalėjime. 1997 jo buvusioje sodyboje Paežerių k. atidengtas paminklinis akmuo.

12 d. – 115 metų, kai Baimainiuose (Krekenavos vlsč.) gimė (1893) ELENA PURTOKIENĖ PAŠKOVIČAITĖ, chemikė farmacininkė. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje. Dalyvavo įvairiose chemikų, vaistininkų organizacijose. Spausdino straipsnius „Farmacijos žiniose“.

12 d. - 85 metai, kai Inkūnuose (Biržų r.) gimė (1923) GEDIMINAS ŠUKYS, kunigas, kompozitorius. Nuo 1946 vikaravo Panevėžio katedroje, 1981 – Dusetų klebonas. Mirė 2002 07 28 Dusetose (Zarasų r.).

16 d. – 90 metų, kai Vilniuje Lietuvos Taryba vienbalsiai priėmė (1918) Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo aktą. Tarp šį dokumentą pasirašiusių Tarybos narių buvo panevėžiečiai Kazimieras Bizauskas, Alfonsas Petrulis, Kazimieras Šaulys.

17 d. – 60 metų, kai Alančiuose (Vadoklių vlsč.) gimė (1948) ANTANAS LAURINČIKAS, habil. matematikos m. dr., profesorius, Lietuvos MA narys ekspertas. 1966 baigė Panevėžio I vid. mokyklą, 1971 - VU, 1974 - aspirantūrą. Stažavosi Paryžiaus ir Bordo (Prancūzija) universitetuose. Parengė mokslo priemonę studentams „Rymano džeta funkcijos teorijos pagrindai“ (1992), monografiją „Ribinės teoremos Rymano džeta funkcija“ (1996). Lietuvos nacionalinės premijos laureatas. (1994).

17 d. –  40 metų, kai (1968) atidarytas naujasis Panevėžio dramos teatro pastatas.

18 d. – 85 metai, kai Panevėžyje gimė (1923) EVALDAS PALŠAITIS, kelių inžinierius, technikos m. dr. (1993), docentas. Su kitais parašė knygą „Žemės darbai statyboje“ (1961). Vadovėlio „Kelių tiesimas“ (1967-1972, 2 leid.) ir mokomosios priemonės „Inžinierinis miesto teritorijos įrengimas ir tvarkymas“ (1975, d.2) vienas autorių, knygos „Logistika: lietuvių-anglų kalbų logistikos terminai, sąvokos“ (2001) autorius. Parašė apie 30 straipsnių „Lietuviškajai enciklopedijai“, rengia almanachą apie Lietuvos kelininkus veteranus.

18 d. – 65 metai kai Vabalninke (Biržų r.) gimė (1943) DANUTĖ VIDUGIRYTĖ-PAULAVIČIENĖ, aktorė. Baigusi Panevėžio J.Miltinio dramos teatro studiją, nuo 1963 dirbo šiame teatre.

20 d. – 80 metų, kai Lepariškiuose (Upytės vlsč.) gimė (1928) JONAS AMBRAŠKA, fotografas, Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys. 1978-1988 „Panevėžio tiesos“ fotokorespondentas, nuo 1993 iki mirties dirbo Panevėžio kraštotyros muziejuje. Daugelio fotografijos parodų Lietuvoje ir užsienyje dalyvis. Mirė 2002 08 31.

21 d. – 60 metų, kai Adutiškyje (Švenčionių r.) gimė (1948) STANISLOVAS STASIŪNAS, dailininkas. 1973 baigė Vilniaus dailės akademiją (grafikos specialybė). Dalyvauja Panevėžio ir  respublikinėse dailės parodose. Sukūrė paveikslų, sienų tapybos, taikomosios grafikos kompozicijų.

21 d. – 80 metų, kai Uliūnuose (Ramygalos vlsč.) gimė (1928) SIMAS RAČIŪNAS, poetas, vertėjas. 1935-1939 mokėsi Uliūnų mokykloje, vėliau Panevėžio gimnazijoje.  1950 pradėjo studijuoti VPI. 1951 suimtas, kalintas Novosibirsko sr. lageriuose. 1955 grįžo į Lietuvą, VU baigė germanistiką. Išleido eilėraščių rinkinį „Vyturiai sparnais išsukinėtais“ (1993). Išvertė J.W. Getės, F. Šilerio, E. Hofmano, H. Falados ir kt. autorių kūrinių.  Mirė 1998 03 31 Vilniuje.

22 d. – 115 metų, kai Pasvalyje gimė (1893) PETRAS MISIŪNAS-MISEVIČIUS, pedagogas, bibliotekininkystės darbų autorius. 1913 baigė Panevėžio mokytojų seminariją. Mokytojavo Raguvoje, Veiveriuose, Sedoje, Užpaliuose ir kitur. Nuo 1935 – Ramygalos vid. mokyklos direktorius. 1941 su šeima iš Ramygalos ištremtas į Sibirą, 1943 nuteistas 10 metų kalėti. Paskelbė straipsnių lietuvių kalbos rašybos, suaugusiųjų švietimo, bibliotekininkystės klausimais „Švietimo darbe“, „Draugijoje“ ir kt. Mirė apie 1943 Rešiotų (Krasnojarsko kr.) koncentracijos stovykloje.

23 d. – 85  metai, kai Pampliuose (Ramygalos vlsč.) gimė (1923) ANTANAS MASILIŪNAS, inžinierius mechanikas, kelių  autotransporto specialistas. Docentas (1971). Parašė: „Automobilių remontas“ (1959), „Autotransporto įmonių darbo organizavimas ir planavimas“ (1968), „Mechaniko vadovas“ (1972).

23 d. – 80 metų, kai Spirakiuose gimė (1928) ANTANAS MORKEVIČIUS, socialinių m. dr., profesorius. Išleido knygas „Baldų gamyba“ (su bendraaut., 1964), „Baldų gamybos medžiagos“ (1967), „Ekonomiškas medienos panaudojimas“ (1986), „Aiškinamasis medienos terminų žodynas“ (1998), „Lietuvos medienos pramonė“ (2001) ir kt. Paskelbė brošiūrų, mokymo priemonių, publikacijų spaudoje.

25 d. – 110  metų, kai Smolenske (Rusija) gimė (1898) ARNO PUNKAS, inžinierius. Pagal jo projektą pastatytas Panevėžio cukraus fabrikas. Mirė 1945 07 05.

26 d. – 70 metų, kai Genėtiniuose (Raguvos vlsč.) gimė (1938) ADOLFAS BRĖSKIS, docentas, technikos m. dr., Klaipėdos universiteto infrastruktūros prorektorius, Jūrų technikos fakulteto docentas. 1955 baigė Raguvos vidurinę mokyklą. 1955-1960 studijavo KPI. Daugelio mokslinių straipsnių metalų stiprinimo klausimais, publikacijų,  metodinių darbų autorius.

27 d. – 115 metų, kai Vyžuonuose (Utenos r.) gimė (1893) PRANAS SALADŽIUS, Lietuvos kariuomenės pulkininkas. 1908-1912 mokėsi Panevėžio mokytojų seminarijoje. Vadovavo Lietuvos Šaulių sąjungai (1935-1940). 1944 emigravo į Vakarus. Mirė 1965 07 12 JAV.

27 d. – 75 metai kai Pagiriuose (Kėdainių r.) gimė (1933) IRENA GOKAITĖ-KUZMIENĖ, choro dirigentė, pedagogė. 1952-1956 mokėsi Panevėžio muzikos mokykloje ir vadovavo Panevėžio saviveikliniams chorams.1955-1957 m. – Panevėžio rajoninių kultūros namų direktorė. 1962 baigė Lietuvos valst. konservatoriją. Vadovavo įvairiems Kauno chorams bei vokaliniams ansambliams, dirigavo dainų šventėse.