2008 m. kovo mėn. kraštotyros kalendorius

2 d. – 120 metų, kai Griežionėlėse (Anykščių r.) gimė (1888) ALDONA DIDŽIULYTĖ-KAZANAVIČIENĖ, poetė, prozininkė, dramaturgė. Mokėsi Mintaujoje, Peterburge, Maskvoje, mokytojavo Šeduvoje, Ramygaloje, Panevėžyje. Atskiromis knygelėmis išleido vaikams eilėraščių, apysakų, scenos vaizdelių, parašė poezijos ir prozos kūrinių. Mirė 1968 12 17 Vilniuje.

2 d. -   80 metų, kai Stetiškėse (Panevėžio vlsč.) gimė (1928) JONAS JASINSKAS, inžinierius elektrikas, technikos mokslų kandidatas. (1960). Mokomųjų priemonių „Elektrotechnika“ (1975, 1976 m., 2 d.), „Elektrotechnikos kontroliniai darbai“ (1996, 2002) vienas autorių.

2 d. -  55 metai, kai Vilniuje gimė (1953) AURELIJA PETRONIENĖ Panevėžio r. Neįgaliųjų draugijos pirmininkė, Panevėžio r. savivaldybės tarybos narė.

3 d.  -   70 metų, kai Pučekuose (Miežiškių vlsč.) gimė (1938) VLADISLAVA LUKŠYTĖ, technikos m. dr. Mokėsi Miežiškių septynmetėje mokykloje. Baigusi Panevėžyje vidurinę mokyklą, studijavo matematiką Šiaulių PI. Nuo 1964 dirbo dėstytoja Kauno PI, mokėsi aspirantūroje. Paskelbė mokslinių publikacijų, autorinių išradimų, drauge su kitais išleido dvi monografijas.

4 d. – 95 metai, kai Zacišiuose (Naujamiesčio vlsč., dab. Smilgių sen.) gimė (1913) KAZIMIERAS ŽOROMSKIS, dailininkas, rašytojas. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1942 baigė Vilniaus, 1945 - Vienos dailės akademijas. Tobulinosi Romoje. Nuo 1946 gyveno Ispanijoje, Kolumbijoje, nuo 1952 - JAV, profesoriavo meno mokyklose. 1986 grįžo į Lietuvą, gyveno Vilniuje. Surengė per 40 personalinių parodų įvairiose pasaulio šalyse, nutapė per 1000 kūrinių. Išleido poemą „Lato sakmės“ (1994), paskelbė novelių, parašė romanų. Mirė 2004 04 13 Vilniuje.

6 d. – 105 metai, kai Ažušiekštyje (Rokiškio r.) gimė (1903) KAZYS PRANAS INČIŪRA,  poetas, vertėjas. Mokėsi Panevėžio mokytojų seminarijoje, Kauno kunigų seminarijoje (kurios nebaigė), mokytojavo. Parašė eilėraščių, išvertė A.Čechovo, A.Puškino, vokiečių, lenkų rašytojų kūrinių. 1952 areštuotas. Žuvo 1952 04 16 kalėjime Vilniuje.

7 d. – 110 metų, kai Panevėžyje gimė (1898) PETRAS BUTRIMAS, inžinierius geodezininkas. 1908-1915 mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. Nuo 1926 -  Karo topografijos skyriaus geodezininkas. 1940-1945 dirbo Kauno VDU, nuo 1945 – LŽŪA dėstė aukštąją ir inžinerinę geodeziją. Parašė keletą darbų ir mokymo priemonių geodezijos klausimais.

9 d. – 60 metų, kai Rokiškyje gimė (1948) ALFREDAS PEKELIŪNAS, LR Seimo Pirmininko pavaduotojas, LR Seimo Valdybos narys, Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos narys. 1955-1966 mokėsi Rokiškio ir Šilutės vidurinėse mokyklose, 1965-1970 studijavo Lietuvos veterinarijos akademijoje, 1987-1989  - Leningrado aukštojoje partinėje mokykloje. 1999 baigė Kauno Tarptautinę aukštąją vadybos mokyklą. 1979-2000 – AB „Krekenavos agrofirma“ generalinis direktorius.  2000 – 2004  Panevėžio rajono meras.

10 d. – 110 metų, kai Rembove (Lenkija) gimė (1898) ZIGMAS KUZMICKIS, poetas, literatūros tyrinėtojas. Baigė KU, mokytojavo Panevėžio apskrities mokyklose, 1937-1940 dirbo Panevėžio mokytojų seminarijoje. Parengė vadovėlių „Lietuvių literatūra“, d.1-5, 1931-1934; „Mokyklos skaitymai“, 1937 ir kt., paskelbė darbų apie J.Jablonskį, P.Vaičaitį. Rankraščiais paliko eilėraščių. Mirė 1976 07 30  Kaune.

10 d. – 70 metų kai Panevėžyje gimė (1938) MINDAUGAS KAULĖNAS, zoologas, biochemikas, gamtos m. dr. (1964). 1944 su tėvais emigravo į Vokietiją, nuo 1948 gyveno D.Britanijoje, studijavo Londono universitete zoologiją. Persikėlęs į JAV dirbo Massachusettso u-te. Paskelbė straipsnių iš biochemijos ir embriologijos.

10 d. – 70 metų, kai Mitabynėje (Panevėžio sen.) gimė (1938) JONAS KAVALIAUSKAS, choro dirigentas, pedagogas. 1954-1958 mokėsi Panevėžio muzikos mokykloje. 1967-1970 vyrų choro „Varpas“ chormeisteris, nuo 1970 moterų choro „Eglė“ vadovas ir vyr.dirigentas. Pasaulio lietuvių dainų šventės chorų konkurso (1994) laureatas; II tarptautinio R.Šumano chorų konkurso diplomantas (1995).

11 d. – 85 metai, kai Panevėžyje gimė (1923) EDVARDAS RAMANAUSKAS, chemikas, chemijos m. dr., profesorius. Vadovėlio „Bendroji chemija“ (bendraaut. 1967). Paskelbė mokslinių straipsnių hidrochemijos klausimais.

13 d. – 125 metai, kai Švobiškyje (Pasvalio r.) gimė (1883) KAROLIS KLIUKSINAS, istorikas pedagogas, vadovėlių autorius. 1906 baigė Maskvos Imperatoriškojo universiteto Istorijos-filologijos fakultetą. Mokytojavo Daugpilyje ir įvairiose Rusijos vietose. 1921 – 1935 mokytojavo Panevėžio gimnazijoje. Išleido „Lotynų kalbos chrestomatiją“ (1932), „Naujųjų amžių istoriją“ (1936), „Lotynų kalbos etimologiją ir sintaksę“ (1936). Mirė 1937 01 06 Švobiškyje.

19 d. – 75 metai, kai Barklainiuose (Ramygalos vlsč.) gimė (1933) JUOZAS ČIPLYS, fizikas atominininkas, fizikos m. dr. (1993). Mokėsi Ėriškių pradinėje mokykloje,  Panevėžio I vidurinėje mokykloje, fiziką studijavo VU. Teorinės fizikos ir astronomijos instituto mokslo darbuotojas (iki 1995), skaitė paskaitas VU ir VPI. Paskelbė straipsnių atominių spektrų teorijos klausimais.

20 d. – 110 metų, kai Pasvalyje gimė (1898) BALYS PALIOKAS, ekonomistas, pedagogas. 1921 baigė Panevėžio gimnaziją. Studijavo Kauno ir Berlyno universitetuose, Hagos tarptautinėje teisės akademijoje. 1927-1936 Lietuvos konsulato Berlyne tarnautojas. 1937-1944 dirbo Lietuvoje. Nuo 1947 gyveno JAV, dėstė įvairiuose koledžuose. Mirė 1982 03 29 Čikagoje

21 d. – 80 metų, kai Jasviloniuose gimė (1928) JANINA BIKINIENĖ, dailiųjų amatų meistrė. Užsiima verpimu, audimu, mezgimu, pina iš vytelių. Gyvena Kulbiuose (Miežiškių sen.).

21 d. – 75 metai, kai Kuktiškėse (Utenos r.) gimė (1933) MYKOLAS VALDAS JATAUTIS, aktorius, teatro režisierius. 1953 baigė Lietuvos dramos teatro studiją. 1956-1964 – Panevėžio dramos teatro aktorius, nuo 1964 – Panevėžio operetės liaudies teatro režisierius. Kine debiutavo 1961. Sukūrė per 40 vaidmenų Lietuvos, „Len-film,“ „Moldova-film“ ir kitų studijų pastatytuose filmuose.

26 d. – 50 metų, kai Panevėžyje gimė (1958) JULIUS TAMOŠIŪNAS, aktorius. Nuo 1977 dirba Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre. 1987 baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją.

29 d. – 45 metai, kai Gudžiūnėliuose (dab. Krekenavos sen.) gimė (1963) VIGANDAS PETRĖNAS, tautodailininkas, medžio drožėjas. Nuo 12 metų drožia kryžius, skulptūrėles. Dalyvauja parodose. Gyvena Krekenavoje.

30 d. – 120 metų, kai Venslaviškiuose gimė (1888) JUOZAS STANIKŪNAS –ŽEMĖS DULKĖ, poetas, visuomenės veikėjas. Baigęs Panevėžyje pradžios mokyklą, mokėsi savarankiškai. Dirbo apskrities valdyboje, gyveno tėviškėje. Poeziją skelbė „Šaltinyje“, „Jaunime“, „Ateityje“ ir kituose leidiniuose. Pokario metais buvo ištremtas į Sibirą. Mirė 1972 08 13 tėviškėje, palaidotas Panevėžyje.

31 d. – 135 metai, kai Adomavoje (dab. Panevėžio sen.) gimė (1873) PRANAS STAKELĖ, vaistininkas, visuomenės veikėjas. Nuo 1920 kurį laiką dirbo Lietuvos vidaus reikalų ministerijoje Farmacijos skyriaus viršininku. Aktyviai dalyvavo įvairių visuomeninių organizacijų ir draugijų veikloje. Mirė 1939 03 08 Kaune.

31 d. – 50 metų, kai Šilutėje gimė (1958) VILIJA TARGAMADZĖ, socialinių m. (edukologijos) habil. dr., VPU ir VU profesorė, nuo 2006 VPU senato narė

           1964-1968 mokėsi Ramygalos vid. mokykloje, 1969-1976 – Panevėžio J.Balčikonio mokykloje. 1981 baigė VPI, studijavo doktorantūroje Dirbo dėstytoja, moksline bendradarbe VPI. Nuo 1994 - KTU docentė, prodekanė. Išleido monografiją „Švietimo sistemos lankstumas – edukacinio stimuliavimo aspektu“ (1995), vadovėlį „Švietimo organizacijų elgsena“ (1996) ir kt.