2009 m. spalio mėn. kraštotyros kalendorius

1 d. – 85 metai, kai Klykoliuose (Akmenės r.) gimė (1923) KAZIMIERAS BUTKUS, biomedicinos m. habil. dr, profesorius. 1949 baigė Panevėžio gimnaziją, 1954 - KPI Technologijos fakultetą. Dirbo pieno pramonės sistemoje įvairiose pareigose. Dešimt išradimų, aštuonių knygų, apie 300 mokslinių straipsnių autorius.

1 d. 150 metų, kai Panevėžyje gimė (1859) BERNARDAS FRIDMANAS, teisininkas. 1886-1915 advokatavo Biržuose ir Panevėžyje. 1923 dirbo Lietuvos Vyriausybėje ministru žydų reikalams. Nuo 1925 – Panevėžio apygardos teismo narys. Mirė 1929 10 22 Panevėžyje.
1 d. 115 metų, kai Girelės vnk. (Ramygalos vlsč.) gimė (1894) MYKOLAS GRUBYS, kunigas. 1905-1908 mokėsi Ramygalos pradinėje mokykloje, 1912 baigė Panevėžio keturklasę mokyklą. 1919 baigė Žemaičių kunigų seminariją. Kunigavo Girkalnyje, 1921-1922 – Krekenavoje. Mirė 1976 05 07 Kurtuvėnuose. Palaidotas Ramygalos kapinėse.
1 d. 100 metų, kai Altenburge (Latvija) gimė (1909) ALFONSAS JANULIS, skulptorius. Mokėsi Raguvos vidurinėje mokykloje. Baigęs Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą nuo 1945 dirbo dėstytoju KU, KPI ir kt. Profesorius. (1973). Sukūrė portretų, statulų, biustų.
2 d. 90 metų, kai Ramygaloje gimė (1919) MYKOLAS VRUBLIAUSKAS, dailininkas keramikas. 1950 baigė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą, nuo 1962 ten pat dirbo dėstytoju. Docentas (1968). Nuo 1951 dalyvavo parodose. Sukūrė buitinės, dekoratyvinės ir architektūrinės keramikos dirbinių. Mirė 1999.
3 d. 120 metų, kai Miškiniuose (Rokiškio r.) gimė (1889) MATAS GRIGONIS, vaikų rašytojas, pedagogas, vertėjas. Mokėsi Mintaujos ir Vilniaus gimnazijose, prieš karą mokytojavo, daugiausia Panevėžyje. Išleido knygelių vaikams (,,Kvietkelis“, 1913; ,,Vaikų džiaugsmai“, 1935; ,,Žemuogėlės“, 1960 ir kt.), periodikoje paskelbė apsakymų, išvertė L.Tolstojaus, I.Turgenevo, E.Amičio ir kt. rašytojų kūrinių. Mirė 1971 01 07 Vilniuje.
7 d. 85 metai, kai Kuodžiuose gimė (1924) JONAS POVILIONIS, poetas, Lietuvos partizanų rėmėjas. Gyveno su tėvais Rūtakiemyje (Krekenavos vlsč). 1943 baigė Panevėžio berniukų amatų mokyklą. 1944 dirbo Panevėžio geležinkelio depe ir palaikė ryšius su organizacija, kuri bendradarbiavo su partizanais: parengdavo reikalingus  dokumentus, aprūpindavo vaistais ir kt., rašė eilėraščius. Pasirašinėjo slapyvardžiais: Sutemų Šešėlis, Jurgis Jūra. 1948 10 17 žuvo. Keletas jo eilėraščių yra išspausdinta leidinyje ,,Šaukiu aš Lietuvą“ (Panevėžys, 1992).
13 d. 90 metų, kai Gulbinuose (Biržų aps.) gimė (1919) PAULIUS DREVINIS, poetas. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje, VU, mokytojavo. Išleido eilėraščių rinkinius ,,Kryžkelė kelių plačių“ (1966), ,,Tėviškės eglės“ (1971), ,,Veidai ir vardai“ (1975), ,,Peizažai“ (1979), ,,Vėl kartojas gyvenimas“ (1982), ,,Žaliu žaliuosiu uosiu“ (1985), paskelbė poezijos vaikams. Mirė 1990 11 22 Klaipėdoje.
15 d. 75 metai, kai gimė (1934) VIRMANTAS VELIKONIS, Panevėžio rajono savivaldybės tarybos narys.
18 d. 150 metų, kai Tetervinuose (Pasvalio r.) gimė (1859) KAZYS GUMBELEVIČIUS, knygnešys, Garšvių knygnešių draugijos bendradarbis, tiesioginis draugijos leidinių platintojas ir rėmėjas. Keletą kartų buvo suimtas, kalintas. Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928). Nuo 1929 gaudavo knygnešio pensiją. Jo pavardė įrašyta Knygnešių sienelėje Kaune. Mirė 1941 07 09 Pasvalyje.
19 d. 105 metai, kai Bartkūnuose (Ramygalos vlsč.) gimė (1904) PETRAS MALDEIKIS, pedagogas, publicistas, Lietuvos kariuomenės karininkas. 1933 baigė VU, dirbo pedagoginį darbą Marijampolėje, Kaune ir kt. 1944 emigravo į Vokietiją. Nuo 1949 gyveno JAV. Išleido knygas ,,Jonas Rugis“ (1970), ,,Meilė dvidešimtajame amžiuje“ (1970), ,,Mykolas Krupavičius“ (1975) ir kt. Redagavo žurnalus ,,Tėvynės sargas“, ,,Švietimo gairės“, bedradarbiavo spaudoje. Mirė 1993 11 11 JAV.
21 d. 120 metų, kai Juodžiūnuose (Kupiškio r.) gimė (1889) JONAS MURKA, pedagogas, vadovėlių autorius. 1909 baigė Panevėžio mokytojų seminariją. Mokytojavo Šiaulių rajone, dėstė Šiaulių mokytojų seminarijoje. Parengė keletą mokyklinių vadovėlių. Mirė 1945 11 13 Šiauliuose.
22 d.     55 metai, kai Šambališkiuose (Vadoklių vlsč.) gimė (1954) ANGELĖ PEČELIŪNAITĖ, pedagogė, filologijos m. dr., docentė. Baigusi VU studijavo  aspirantūroje. Nuo 1978 dirba VU. Paskelbė straipsnių kompiuterizavimo klausimais „Kalbotyroje“ ir kituose leidiniuose.
23 d. 85 metai, kai Naujarodžiuose (Krekenavos vlsč.) gimė (1924) POVILAS SVIRSKIS, kunigas. 1943 baigė Panevėžio gimnaziją, 1949 – Kauno kunigų seminariją. 1950 dirbo Ramygaloje vikaru, 1952-58 – Spirakių bažnyčios klebonu. Vėliau kunigavo kitose Lietuvos parapijose. Nuo 1985 Šimonių bažnyčios administratorius.
24 d. 60 metų, kai Pajuostėje gimė (1949) VIDMANTAS KUNCĖ, nusipelnęs futbolo treneris, Lietuvos futbolo federacijos narys.